Nummõr' 317
Süküskuu 9. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Umakiilne tüüoppus lätt laembas
 • Uudissõ
   
 • Võrol luvvas ummamuudu gümnaasiummi
 •  
 • Uma Meki märk avitas Vana Võromaa väikeisi ettevõttit
 • Märgotus
   
 • Vällä om tulnu kats mõtsahõngolist umakiilset raamatut
 • Elo
   
 • Koorijuht tege muusiga-ijäveini
 •  
 • Nupumiihi sekeldüse massinidõga
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Õkvatii hää haridusõ mano
   
  Tuu om hää märk, et vahtsõ Võro riigigümnaasiumi luumisõ man om kõrraga säetü kats tsihti: hää ja ummamuudu haridus.

  Avita-i õnnõ hääst oppusõst, ku tuu man jääs hing tühäs. Egäl hää oppusõga Eesti koolil om uma nägo: uma kombõ, ettevõtmisõ, rõiva, köüdüs tuu kotussõga, kon kuul om. Hää kuul om inämb ku õnnõ hää oppusõ kotus.

  «Võro kiil, vaim ja vägi» käävä Võro abiliinapää Silla Sixteni ütlemise perrä Võro riigigümnaasiumi uma näo mano. Tuu ei olõ määnegi tunniplaani tunn, miä latsõ ao är võtt. Tuu om üts osa kooli vaimust, miä käü kõgõga üten: nakkas pääle Vana Võromaa kaardist saina pääl, muusigatunnin laultuist laulõst, kooli aktusõlõ luulõtuisi valimisõst...

  Võro liinajuhi omma tennü julgõ otsussõ ja valinu vahtsõ kooli juhis noorõ mehe, kiä ei olõ esi Võro liinan koolin käünü. Nä luutva, et seo miis sutt säändse ummamuudu kooli är tetä, ja ma looda üten näidega tuudsamma.

  Looda selle, et Kurvitsa Karmol om kimmäs juurik mi maa seen. Tuud juurt pite tulõ mi kiil, vaim ja vägi timä tegemiisi sisse.

  Samal aol om tä putmada seost «kunnalumbi»-mõttõviiest, et Võromaa om üts veeremaa, kost tulõssi võimaligult kipõlt jalga laskõ. Vastapite, Kurvits tund hinnäst Võromaal häste.

  Et uman kodokandin ja uman koolin tunnõssi hinnäst häste ka Võromaa latsõ, tuus pidänü Võromaa kooli pall’o inämb tüüd tegemä. Ku latsõl jääs umast koolist hää mälehtüs, tä om uma kooli üle uhkõ, sis taht tä kunagi ka uma latsõ sinnä opma panda.

  Ja muidoki looda, et Võrolt kaos tuu mõttõviis, et külh tan iks pidä niipall’o perrit, kinkal jakku-i rahha, et lats kavvõmbahe kuuli saata. Et lohistami taad kapla tassakõistõ edesi, milles vaiva nätä...

  Mi ummamuudu koolist piät saama väega hää haridusõ.Haridusõ sisu pääle tohe-i joht koonõrda. Esieränis kõva võissi meil olla luudus- ja reaalainõ ja ka taa elon toimõ tulõmisõ oppus, midä pidä tähtsäs Võro liinapää.

  Maal tulõva toimõ nuu, kiä mõistva esi är tetä suurõmba jao as’ost, midä vaia om. Võromaa inemine taha-i ega saa-i kutsu firma tüümiist, ku om vaia nakla saina lüvvä.

  Ja muidoki pidänü vahtsõl ja vahtsõ sisuga ummamuudu gümnaasiumil olõma väkev ja ummamuudu nimi. Sääne nimi, miä kõigilõ häste miilde jääs ja mille perrä seod kuuli üle Eesti tundma naatas. Nii et, hää võrokõsõ, kõik kuun hääd nimme vällä märkmä!
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin