Nummõr' 76
Lehekuu 10. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Päti veivä muudsa mesipuu
 •  
 • Kõva laulupoisi tulõva maalt
 •  
 • Lätimaalt või osta ruustlit
 •  
 • Saa oppi rahvapille
 • Elo
   
 • Alpinisti õrna hingega imä
 •  
 • Ilvesse Aapo imä taht hindäette tegutsõ
 • Märgotus
   
 • Tammõ Tarmo: kõikiga tulõ häste läbi saia!
 •  
 • Imä om õks kõgõ kallimb, kukki tä ei olõ alasi kõgõ ilusamb ja targõmb
 • Kagahiiq
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Päti veivä muudsa mesipuu
   
  Saarõ Evar
  evar@wi.werro.ee
     
   Ku Harglõ mesinik Tulli Jaanus (38) minevä iispäävä mõtsa üte söödäplatsi pääle mehitsit kaema läts', es taha tä edimält ummi silmi usku: 16 tarru olli kõiki aluspuiõga minemä viidü. Nii suurt mehitside vargust olõ-i vanal Võrumaal varõmb ette tulnu.

  «Aluspuu ja kivi, miä olli katussilõ raskusõs pääle pantu, olli kah üten võetu. Autujäle olli tasatsõs rehitsedü.
  Tulli Jaanus kaes puhtastettüt platsi ja usk, et mehitside vargus oll' kõrralikult ette plaanit asi. Kiä midägi nännü om, või tälle helistä telefoni 50 90 471 pääle. Autujäle olli tasatsõs rehitsedü. Ku pakujälgi maa pääl nätä es olnu, võinu arvada, et tan ei olõki midägi ollu,» kõnõl' mesinik.

  Tulli Jaanus arvas' esiki tiidev päivä, ku vargus Essemäe-tagudsõst
  mõtsast toimõ panti. Tuu päiv passõ timä kodu lähkün üts' kahtlanõ autu ja ilm oll' kah külm, õkva paras mesipuiõ pääle nõstmisõs. «Naabrimiis' tull' viil ütlemä, et kulõ, naa pas'va midägi,» selet' tä.

  Sada killu mett ülesandjalõ

  Ku saamalda jäävät miisaaki ei rehkendä, sõs varastõt mesipuiõ ja mehidseperride hinnas arvõst' Tulli Jaanus 60 000–64 000 kruuni. «Ma panõ vällä sada killu mett toolõ, kiä and teedüst, miä mullõ mu mehidse tagasi tuu!» lubasi mesinik. «Ku kiäki om ostnu, sõs ärku pelläku üles tunnista, selle et säändse taru inemiisi silmämise iist nigunii varju ei jää.»
     
   Tulli Jaanusõ mesipuu omma tõtõst erilidse: Soomõn tettü penoplastist moodul'taru, miä omma päält hallis värvidü. Eesti kaubandusõn õkva sääntsiid ei müvväki. Ku kelgi omma säändse taru ausalõ ostõdu, piät egä põh'a ja katussõga komplektin olõma rohkõmb mooduliid (kär'ekõrdu), ku talvidsõ saisu kats' tükkü. Niisamatõ
  Varastõdu mesitaru minevaasta sügüse. piät üten olõma kär'ekõrduga ütte mõõtu söödäannum. Uma taru tund Tulli Jaanus är viil ka paari erilidse märgi perrä.

  Sääne asi, et mehidseperre saisva kongi mõtsan lillilidse langi veeren, om suurõmbidõ mehidsepidäjide man harilik. Tuuperäst olõssi väega kahju, ku taruvargusõ moodus muutusõ. Tulli Jaanus tiid, et kats' aastat tagasi varastõdi mehitsit Villändi- ja Järvamaal, tuu oll' pääle hõelat talvõ, ku kõikil mesinikõl hulga perrit vällä läts'.

  Keskaol, ku mehitsit peeti mõtsan tarupedäjide seen, olli miivargusõ väega harilik asi. Tarupuiõ rüüstämise peräst alust' esiki üts' sõda Liivimaa ja tuuaoliidsi Vinne vürste vahel. Viimädsel aastasaal om vastapiten olnu harilik, et esiki ärlinnanut sülemät käüdäs naabriidõ puul takan hagõman.

  Säänest taruvargust nigu Tulli Jaanussõl oll', ei tohissi kannata külh üts'ki mesinik.
   
  Mis sa arvat?
   
   
  JUHTKIRI
   
  Illos imädepäiv
   
  Uma Leht luut, et imädepäiv oll' kõigilõ Võromaa immile üts' illos, armsa, hää ja süändlämmistäv keväjäne pühäpäiv.

  Pall'o imä tundsõ rõõmu latsist, kiä sõidi tedä kaema kavvõst Tal'nast, Tartost vai es'ki vällämaalt. Pühäpäävä olõ-õs Võromaal sukugi haruldanõ, et vana viltuvaonu tarõ man saisõ mitu uhkõt läükvät džiipi. Hää jär'e pääl latsi sõidumassina.

  Kimmäle om egäl imäl hää miil', ku latsil häste lätt. Näil omma hää tüükotussõ, ilosa elämise, kõrraligu massina... Siski kraap' vahepääl hinge, et latsõ joudva kaema õnnõ paar-kolm kõrda aastan. Tulõva juubõlis, joulus, vanaimä matussõlõ... Ja suur'liina latsõlatsiga om rassõ ütist kiilt löüdä.

  A imädepäävä rõõm om tuust kõgõst üle. Kasvai kõrras. Ja pühäpäävä õdaguspoolõ loogõl' Tal'na-suur'tii pääl põh'a poolõ katskõmada vuur' naidsammu inne nätt läükvit massinit.
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Kõik' om võimalik. Ilmvõimalda as'a võtva lihtsäle inämb aigu!

  Keemiäprohvesri Tenno Toomas oppas olõma ettevõtlik (Universitas Tartuensis)

   
   Uma Lehe sõbõr!