Nummõr' 75
Jürikuu 26. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Märke om rassõ saia
 •  
 • Saatõ rändäse Parmu nukast Koiva viirde
 •  
 • Vanast Võromaast võrokõisi jutu perrä
 •  
 • Suvõülikuul' Vana-Koiolan
 •  
 • Põlvan tulõ tandsupido
 • Elo
   
 • Kadajatolm om tervüses
 •  
 • Tal'na Võro selts' uut nuuri
 •  
 • Jüvä um alalõ
 • Märgotus
   
 • Võro vurdsust
 •  
 • Palo Kalev: sport' om kõgõ parõmb kasvatus!
 • Kirä
  Kagahiiq
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Palo Kalev: sport' om kõgõ parõmb kasvatus!
    
   
  Palo Kalev (keskel) üten eesti nuurikuundisõ kandidaatõ Halliku Allani (kural) ja Petersoni Robertiga. 
    
  Võrol sündünü ja Raistõn kasunu kolmõ tütre esä Palo Kalev (52) pühendäs hinnäst säidse päivä nädälin korv'pallilõ. Tä om Parksepä spordiklubi juhataja, Võromaa spordiliidu juhatusõ liigõ ja uulidsakorv'palli võistlusõ pääkõrraldaja, kiä hoolitsõs tuu iist, et mi kandi pois'kõsõ pättüisi tegemise asõmal trenni lähässi.

  Mille olõti korv'pallitreener'?

  Korv'pall' om nii emots'onaalnõ mäng, et saa-i tuust üle ei ümbre. Hindä mängu saiva umal aol mängitüs, nüüd piät tuud kogõmust tõisilõ edesi andma. Parksepä spordiklubil om Võro liinaga leping: ku minevä aasta käve siin lepingu perrä triin'män 50 last, sis seost aastast joba 65. Kokko om klubin üle saa latsõ.

  Kas Võromaal om korv'palliluutuisi?

  Kimmäle om. Minevä aasta oll' kõgõ parõmb tulõmus poissõ hõpõmetäl' päält 37 aastat. Paar' poissi omma Eesti kuundisõ kandidaadi ja miihi liiga treeneriile silmä jäänü: Halliku Allan ja Petersoni Robert.

  Liinalatsist om Udol (tütär'latsi treener' Saidla Udo (52) – UL) kolm kimmäst kandidaati Eesti tütär'latsi kuundistõ: Jallai Kertu, Vassiljeva Kaidi ja Plangi Krete. Tulõviguluutusõ omma viil Juuli Liisa ja Sokmani Liisi.

  Tütär'latsõ saiva timahava Eesti meistrivõistluisil viiendä kotussõ. Suuri liinu valigu man om tuu suur' saavutus.

  Ku suur' om latsi huvi korv'palli vasta?

  Latsi huvi om suurõmb ku mi võimalusõ. Võro liinan ei olõ viimädse 25 aasta joosul üttegi spordihoonõt ehitet. Ei olõ ujulat, ei spordihalli. Om määnegi luutus, vaiu joba lüvväs maa sisse, et asi tulõ. Poliitigu omma ütelnü, et oktoobrin-novvembrin om valmis.

  Ku tähtsä asi tuu vahtsõnõ spordihall' om?

  Ma ei tiiä parõmbat kasvatusvahendit ku om sport'! Minno om kasvatõt spordi kaudu. Mu esä oll' pillimiis', mängse viiolit. Tä oll' või-olla õnnõdu, et minust pillimiist es saa, sai spordimiis'. A Noormetsa Helgi oll' mu kehalidsõ kasvatusõ oppaja, mõistsõ kõigilõ spordipisiläse sisse süsti. Terve põlv'kund kasvi mehhi, kiä omma täämbädse pääväni spordi man.

  Kas sport' avitas nuuri pättüisist kavvõn hoita?

  Õkva loomuligult! Ku sa iks viis' kõrda nädälin võimlan olõt, ma ei usu, et sa lähät päält kattõ tunni treeningut uulidsalatõrnit purus pesmä! Läät kodo, kaet, miä süvvä saa, opit ja magama! Täämbädsel pääväl omma koolin väega suurõ nõudmisõ. Ku noorõ võtva antidepressantõ, sis om midägi viltu, vaimnõ ja füüsiline puul' om tasakaalust välän.

  Ku nüüd Võro liina iks võimla tulõ, kaos uulidsa päält naid kraadõpois'kõisi iks üts'jago är. Ja liinaesäde asi olõs otsi üles inemise, kiä viil tahtva nuuriga tegeldä. Nuu jääse haruldusõs, noid piässi rohkõmb hoitma.

  Kas latsõ piässi inämb sporti tegemä?

  Võromaalt om jah Nuul, suusamehe ja kõik'. A asi om iks kehv – õnnõ kümme protsenti rahvast tegeles spordiga. Koolin kah: sügüse jaedas ringitunni ärä. Kõik' tahtva: näütemäng, rahvatands, laulminõ...

  Kolm tunni nädälin sporti olõs paras, nigu ka oll' pikki aastit. Selge tuu, et täämbädse päävä konkurendsin piät latsõ targa olõma. A ku latsõl nakkas tuu aju pääle, piässi võtma tsipakõsõ püürdit maha.

  Kuis olõti rahul tuuga, kuis spordi jaos rahha jagatas?

  Määnegi võrdsus piässi olõma. Nii ei saa, et üts' om kasvuhuunõtaim ja tõnõ avamaataim. Meil omma tradits'oonilidsõ ala, miä omma parõmbidõ rahastõdu. Samal aol tulõva jõulidsõlt tõsõ ala: jalgpall', ts'uudo, korv'pall', kos iks tõsinõ tüü käü! Niisama tilu-lilu pääle olõ-i vaia rahha raisada.

  Juhõndajist om puudus. Üts' miis' ei jõvva terve Võro liina korv'pallihuvvi är rahulda. Ku liina palka saava neli võrkpallitreenerit, sis korv'pallitreeneriid piässi vähämbält kats' olõma.

  Võrkpallil om suur' tradits'uun', a võrkpall' om tehnilinõ ala ja timä oppamisõs lätt liiga pall'o aigu, inne ku mängus lätt. Korv'pall' om lihtsämb ja atraktiivsõmb. And suurõmba elämüse. Ku latsõl om valli, vali tä korv'palli.

  Kas esi ka viil võistlõti?

  Iks teemi. Vana-aasta kell 12 mängimi uma klubi latsiga palli. Vallaesä omma platsin alati. Ku omma umavalitsuisi vahelidsõ mängu, piät iks ketsi jalga pandma. Har'otamisõs külh ei olõ aigu, mi õnnõ võistlõmi!

  A ammõdi poolõst olõti hoobis eelektrimiis'?

  Jah (muheles). Või vanõmbit tennädä: veivä käe kõrval kodo lähükeiste kuuli. Es taha last ilma pääle laskõ. Tan koolin poisõlõ muud valikut es olõ. Hoobis kar'amehes es taha naada, sis saigi elektriguammõt' valitus. Nüüd olõ hinnäst tävvendänü õnnõ korv'palli ala pääl, spordijuhi ja -oppaja koolituisil käünü.

  Minevädsel kõrral kandidiirseti ka vallavolikokko. Miä om poliitigu-as'ast saanu?

  Kolm spordiinemist kandidiirse tuudaigu volikokko: Silla Sixten, Suija Silja ja ma. Kolmõ pääle saimi vähämb hääli ku pillimiis' Repi Väino ütsindä!

  A tõsõlt puult om hää olla lihtsält ammõtnik. Kõnõlõt uma murrõ är ja Võro valla juhi toetasõ sporti hää meelega.

  Ti kottalõ om üteld, et kõnõlõti es'ki Tal'nan võro kiilt?

  Ku mi ollimi Udoga noorõ mehe ja astsõmi Tal'na liinan bussi päält maha, sõs lätsimi kiräkeele pääle üle.

  Tuu asi tege takast niipall'o nall'a, et mi protestis kõnõlõmi egäl puul kos võimalik võro keelen. Umavahel ei piä mi joba pikki aastit Tal'nan kiräkiilt kõnõlõma. Jo sis omma meist ka vahepääl mehe saanu!

  Küsse Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Täämbä viil saa vannu inemiisi käest kiilt ja kultuuri ammuta, hummõn' või olla joba ilda.

  Saatõ «Piiri pääl» tegijä soovitasõ ummi vanavanõmbidõga inämb juttu aia (ETV)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!