Nummõr' 75
Jürikuu 26. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Märke om rassõ saia
 •  
 • Saatõ rändäse Parmu nukast Koiva viirde
 •  
 • Vanast Võromaast võrokõisi jutu perrä
 •  
 • Suvõülikuul' Vana-Koiolan
 •  
 • Põlvan tulõ tandsupido
 • Elo
   
 • Kadajatolm om tervüses
 •  
 • Tal'na Võro selts' uut nuuri
 •  
 • Jüvä um alalõ
 • Märgotus
   
 • Võro vurdsust
 •  
 • Palo Kalev: sport' om kõgõ parõmb kasvatus!
 • Kirä
  Kagahiiq
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Võro vurdsust
   
  Võrokõsõs olõminõ um varandus, midä tulõ hoita hilläkeiste
    
   
  Kikka Reelika, Tal'na võrokõnõ
   
  Mul saa timahavva 14 aastakka pääliinan elet, a ildaaigu sai edimest kõrda teedä, et um olõman Tal'na Võro Selts'. Löüdse raamadupoodist seldsi välläannõt lauligu, ku otsõ hindäle võrokiilsiid laulõ. Minnu nakas' asi õkva huvitama, selle et süä kisk umbõlõ võrokõisi poolõ.

  Lätsigi seltsi – tahtsõ hirmsalõ kullõlda ja kõnõlda võro kiilt, muidu nakat är unõtama. Tal'na Võro Selts' umgi pääliinan nigu üts' väikukõnõ saarõkõnõ, miä hoit umma kultuuri ja kiilt.

  Võro kiil' um meile imäkiil'. Ku elli viil koton, saa es õigõlõ arvu tuust keele ja hindätiidmise tähendüsest, sõs oll' taa õgapääväne, ümbretsõõri kõik' kõnõliva.

  A siin kavvõn tunnõt, et taa võrokõsõs olõminõ esi um midägi säänest, midä saa-i kunagi hindäle osta, võimuga võtta ega tõisi takast habida. Taa um varandus, miä um annõt terves eloaos, midä tulõ hoita hilläkeiste, miä um nigu kingitüs kostki korgõmbalt puult. Kiilt saat õks oppi, ku häste tahat, a võrokõsõs piät sündümä Võromaal.

  Esi olõ tuud märk'nü, et ku kõnõlõt umavaihõl võrokõisiga, sõs lätt nigu määnegi tuli seen palama. Võrokõsõ esi tundva taa õkva är. Taa tuli oll'gi piä kistuma nakanu, hingits' õnnõ hilläkeiste. A ku löüdse üles uma inemise, sõs lei jäl palama, lämmist' süänd ja hinge. Elogi sai värvi manu.

  Umbõlõ tahat kokko saia ja kõnõlda! Löüdä umasugutsiid, tunda ütist tunnõt – olõmi ummamuudu, tõsõ «vurdsuga».

  Mi olõ uhkõ, et olõmi võrokõsõ. Tahami opada ka ummilõ latsilõ võro kiilt, tahami umma väke, umma kultuuri ja ütist tulõvikku alalõ hoita tan pääliinan.

  Pääliina tuldas Võromaalt op'ma, selle et saa-i parhilla viil Võron kõkkõ oppi, midä tahat ja jakku-i kõigilõ kõrralikkõ tüükotussit ega erialast tüüd. Võromaalõ võinu sõs tagasi tulla, ku nakatas sammamuudu palka masma ku muial.

  Olnu vaia rohkõmb tüükotussit ja op'misvõimaluisi, sõs jäänü rohkõmb nuuri kodo. Sääl hään terven keskkunnan olnu hää ka latsil kassu.

  A sakõstõ lätt elo nii, et ku tult päälina op'ma, lövvät tan ka tüükotussõ, trehvät umma armastust, ja nii jääski inemine pääliina pidämä, mõni terves elos aos.

  Siin kavvõmbal ollõn saa ka ummi juuri tundminõ väega tähtsäs. Seen mässäs iks esimuudu «võro veri». Saa-i taad är käkki kohegi.

  Võromaa esi um nüüd hoobis umaette tähendüse saanu, ku siin kavvõn elät.

  Suvõ poolõ saat õks rohkõmb kävvü uman kodokandin Paganamaal. Mõnikõrd avitat koton tüüd tetä, tõnõkõrd lähät niisama kaema. Noorõ käävä nii, kuis kiäki saa, mõnõ neli-viis' kõrda aastan, tõsõ jälki üle nädäli vai esiki õga nädäli. Olõnõs, ku pall'o kiäki rahha saa raisada ja kuis aigu um.

  Kävväs õks immä-essä, koto ja sõpru kaeman, sinnä um hää tagasi minnä.

  Ma esi lähä õga kõrd edimält esivanõmbidõ havva pääle Rõugõ Jaani-Peebu kalmõaida lillikeisi viimä ja küündliid palutama. Pääle tuud kodo imä manu, säält jälki pakõ mõtsa. Lähä järve viirde, märgi sääl ütsindä ummi märk'miisi ja as'a läävä jäl hindä seen paika.

  Tuu mõtsan hulk'minõ um mu jaos nigu uskligul kerikon käümine, sinnä õkva kisk umbõlõ. Ja olõ-i ma sukugi ütsindä ummi tutvidõ ringin, kiä kah saa-i kuigi ilma mõtsan hulk'mada olla.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Täämbä viil saa vannu inemiisi käest kiilt ja kultuuri ammuta, hummõn' või olla joba ilda.

  Saatõ «Piiri pääl» tegijä soovitasõ ummi vanavanõmbidõga inämb juttu aia (ETV)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!