Nummõr' 311
Piimäkuu 17. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Loetas kurõpessi
 • Uudissõ
   
 • Vana massina köütvä nuuri inemiisi
 •  
 • Vana maja pildivõistlus
 •  
 • Ubinidõ uutmisõ raamat latsilõ
 •  
 • Kiteti latsiaidu, kon opatas võro kiilt
 •  
 • Kolhoosijant Põlva vallan Lutsu külän
 •  
 • Teppo talo kontsõrdi
 • Märgotus
   
 • Tiksi Aigi: ku oppaja latsi sütütäs, tulõgi hää haridus
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Naha külä vägevä talopuu
 •  
 • Ummamuudu küündlekoda nõsõs nigu täht
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Libliku Merilin käü esi laatu pääl küündlit möömän.
  Pilt eräkogost
   
  Ummamuudu küündlekoda nõsõs nigu täht
   
  Säinasti Ene

  Kõgõ rassõmb om müvvä kaupa, midä pall’o om. A esimuudu knihv hariligu as’a man lätt kaubas – Wiera Naturali küündleäri sai timahava Põlva maakunna nõsõja tähe ettevõtlusavvohinna.

  «Egä algus om rassõ ja veid’o tull’ hirm pääle, selle et egä nuka pääl om kündlit küländ müügih,» seletäs äri vidäjä Libliku Merilin (26) küündleäri luumist. «A turul olõ õs säänest kultuurilidsõ väärtüsega rahvuslikku künneld. Mi küündle tegevä esierälidses luulõlinõ nimi, seto kirä sildi pääl, luudusligu alosainõ ja puupirrust taht.» Merilin esi om imä puult seto ja tsipakõsõ võrokõnõ.

  Wiera Naturali nimega küündle tetäs sojavahast, mille sisse pantas hõngo jaos eederlikku õlli. Kõgõ parõmbahe läävä kaubas maikellukõsõ ja mõtsmaasiga hõngoga küündle. Naasõ ostva noid ilosalongõst vai käsitüü- ja iloas’apuutõst.

  Mehe omma nakanu ostma Savvusanna küündlit kingitüses ja sanna ederuumi.

  Savvuhõngo jaos saadõtas Soomõst tõrvahõngoga õlli. Põrõhõlla ostõtas Savvusanna küündlit viil veidü, a plaan om köütä reklaam Võromaa savvusanna UNESCO kutuuriperändi nimekirja saamisõga.
  Kodokandiga om köüdet viil üts küündlesort – «Räpinä roosiaid».

  Merilin om saatnu küündle Rabamänd ja Savvusann iloas’akonkursilõ, koh otsitas Lõuna-Eesti meelüst (meene).

  Töötukassa avit’ äri jalgo pääle

  Merilin naas’ küündlit tegemä üteh imä Merikesega (55). Töötukassa ettevõtlustoetusõga ostõti hädäperädse massina, matõrjaali ja riioli. «Tuu raha oll’ suurõs abis, a raha saaminõ oll’ peris rassõ, äriplaan pidi väega põh’alik olõma,» kõnõlõs Merilin.

  Parhilla imä õnnõ avitas veidükese, tüüd tegevä päämidselt tütär ja väümiis. «Taa om meil nigu perefirma, saami umavahel häste läbi,» seletäs Libliku Merike. «Väümehel om ka kogõmust firma juhtmisõga. Tuu om hää, et noorõ tahtva maalõ minnä ja sääl ello säädä.»

  Merilini tõõnõpuul Alve Jaanus (32) kitt hääs, et naasõl sääne luumisõ muudu tüü om. Aigu võtt külh rohkõmb ja latsõ kõrvalt olõ-i kerge. «A tulõ pääle naada ja sõs ette tulõja hädä kõrda aia,» and Jaanus tõisilõgi julgust uma ettevõtõ tetä.

  Kõgõ rassõmb oll’ löüdä uskmistväärt ettevõttit, kost matõrjaali saia. Matõrjaali piät olõma tunnistuisiga ja kõrraligu. Tuu pääle läts’ pia puul aastat, et löüdä küündlide jaos sääne klaas, määnest tõisil olõ-i.

  Müümist alost’ Merilin minevaasta Karilatsih ökolaaduh ja sis oll’ kuus-säidse esisugudsõ hõngoga künneld jo üteh. Säält saigi edimädse ostja. Nuu olli väiku käsitüüpoodi ja ka Põlva TÜ tahtsõ uma kandi küündlit müvvä. Kavvõmbahe saat’ tä küündlit postiga ja kirot’ kirju. «A ku kodoleht sai valmis, sõs nakas’ asi liikma, sotsiaalmeediäl om iks suur mõo,» naard Merilin.

  Inne jõulõ es jõvva nii kõvastõ küündlit tetä, ku telliti. Talvõl võeti tüüle ka poolõ kotussõga käsitüükünnelde meistri Kruusamäe Meelika. Vällä om mõtõldu vahtsit asjo, näütüses tiiküündle.

  «Teemi kuuntüüd Tal’na tehnigaülikooli puuinstituudiga, sääl märgiti mi jaos vällä Eesti mõtsah kasuvast lehtpuust tettü küündletaht,» kõnõlõs Merilin. «Näüdüs om joba valmis – palas häste ja ei suitsa.»

  Maakunna ettevõtlusavvohinna sai Wiera Naturali küündlekoda keskkunnasõbraligu tuutmisõ ja vahtsõndamisõ iist. Tähtsäs peeti avvohinna man ka tuud, et tetäs kuuntüüd tõisi uma nuka ettevõtjidõga. Merilin arvas, et avvohind tähendas tälle kõgõpäält usaldusväärsüst.

  Parhilla om Wiera Naturali küündlekoda viil Räpinä luumõmajah. Ku Merilin alost’ firmaga ja tüüruumõ otsõ, sis oll’ Räpinä luumõmajah viil ehitüs poolõlõ. Küti Leo paksõ niikavvas tüüd projektijuhina. Tuust oll’ suur abi, palk läts’ kõik tuutmisõ alostamisõs.

  Küündlekoda kolis Räpinält Viira mõisa maile

  Suvõl om plaanih küündlekoda är kolli Proto tallo Viira mõisa mailõ. Merilin eläs uma perrega sääl jo üle poolõ aasta. Tahtminõ oll’ külh jo keväjä sääl küündlevalamist alosta, a ehitüs om vinnümä jäänü.

  «Edespiditses om mõttit nii pall’o, et tiiä-i kost alosta!» naard Merilin. «Ku tüükoda valmis saa, sõs teemi ka poodi. Ja nakkami talo man turismiteenüst pakma. Tuu tähendas, et egäüts saa tulla kaema harilikku taloello vai kaia, kuis küündlekojah küündlit tetäs, ja esi ka kätt pruuvi.»

  Kuiki küündlevaha tulõ USAst ja klaastopsi Hiinast, om kündlide sisse pantu pall’o Võromaa hinge. Veidemb ku aastaga om Eestih hindäle nimi tettü ja no om plaan naada küündlit vällämaalõ müügis saatma.
   
  Savvusanna künnäl.
  Pilt eräkogost
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin