Nummõr' 75
Jürikuu 26. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Märke om rassõ saia
 •  
 • Saatõ rändäse Parmu nukast Koiva viirde
 •  
 • Vanast Võromaast võrokõisi jutu perrä
 •  
 • Suvõülikuul' Vana-Koiolan
 •  
 • Põlvan tulõ tandsupido
 • Elo
   
 • Kadajatolm om tervüses
 •  
 • Tal'na Võro selts' uut nuuri
 •  
 • Jüvä um alalõ
 • Märgotus
   
 • Võro vurdsust
 •  
 • Palo Kalev: sport' om kõgõ parõmb kasvatus!
 • Kirä
  Kagahiiq
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Tal'na Võro selts' uut nuuri
   
  Allasõ Tiia
  tiiaallas@hot.ee
     
   Tal'na võrokõisi seldsi üts' tsiht' um nuuri mano tõmmada, olkõ sõs võro keele oppusõ vai vahtsõs tett kodoleheküllega.

  «Tuu pidi pido aigu kah vällä paistuma, et olõmi pruuv'nu nuuri mano kutsu,» ütel' seldsi esinaanõ Eksta Viivi. «Hoita saat näid õnnõgi tuuga, ku näil midägi tetä om – kooni ringe saami hoita.»

  Võrokõsõst logopeedi Mae
  Eichenbaumi Külli (kural) and seldsi esinaasõlõ Eksta Viivile (hääd kätt) ja Mae Linnule üle sõira, miä süüdi pidol kipõlt är. Linnu tiidä om seldsil plaanin nakada tahtjilõ võro kiilt oppama. «Ega kõik' noorõ ei kõnõlõ kõrralikku kiilt,» tiid ETVn innembi saatõjuhis olnu
  Linnu Mae. «Ega ma ei saa arvu, kuis saa imäkiilt unõta ja mitte tahta kõnõlda. Inemisel piät juurõ olõma, miä esämaa ja imäkiil' andva,» om Mae Linnu kimmäs.

  Seldsin um parhilla nuuri veidü, nii säidse-katõsa. «Hädä um mu arvatõn tuun, et prommo um tettü vähä ja noorõ ei tiiä, et sääne selts' om Tal'nan olõman. Löüdmine om väega juhuslik. Mi taha tetä vahtsõ internetilehe, a tuu saa vas't sügüse valmis,» kõnõl' Paganamaalt peri Kikka Reelika.

  Seldsi aastapääväle nuuri iks tull'. «Väega hää miil' oll' nätä, et seldsin om tõtõst nuuri kah, kiä teivä näütemängu ja lugõsi luulõtuisi,» nimmas' pidol käünü Võro Instituudi sekretär' Ojari Triinu.

  Küsse pidoliisilt, miä and' aastapäävä-olõngil kõgõ lämmämbä tundõ rõndu. «Tuu tegüsi tuust arvusaamisõst, et võro kiilt ja miilt tahetas ja saias hoita ka Võromaalt vällänpuul,» ütel' instituudi direktri Eichenbaumi Külli.

  Tal'na võrokõsõ esi pidivä väega hääs lauluandsambli Liiso esinemist.

  «Võrokiilse laulu omma alati ilosa. Mullõ miildü ka näütemäng, karakteri olli häste vällä kirotõdu ja mängidü,» tunnist' Kikka Reelika. «Ja käsitüünäütüs oll' illos – kõik' siidimaali, kindakirä, kunstlilli ja ilosa lavvalina. Mullõ jäiväki miilde kõgõ rohkõmb umatettü lilli: kavvõst kaiõn nigu kirju tulbi, a langast ja nöörist kuigi tettü – poimitu lillivaasi ja karbikõsõ.»

  «Süäme tekk' kõgõ lämmämbäs tuu, ku inemise pääle pito tennämä tulli. Sõs saat arvu, et ei olõ as'alda vaiva nännü. Tuu asi muidoki kah, et külälise Võromaalt es piä pall'os pikkä sõitu ette võtta,» kitse Eksta Viivi.

  «Seldsin olõk' and tuu tiidmise, et Võromaa juuriga inemise hoitva kokko. Uma perre tunnõ om,» võtt' esinaanõ seldsi mõttõ kokko.
   
  15-aastanõ Tal'na Võro Selts' 
    
  Mahlakuu 10. pääväl peeti pääliinan Tal'na Võro Seldsi 15. juubõlipito. Edimäst kõrda tulli Tal'nan elävä vana Võromaa juuriga inemise kokko samal pääväl 1990. aastal. Seldsi päätsihis sai võro keele kõnõlõminõ ja võro meele hoitminõ pääliinan.

  Seldsi pidolõ Lillekülä Gümnaasiummi tull' kokko võrokõisi ja tõisi pidoliisi üle Eesti.

  Seldsi näütering Hüdsi mängse Kõivu Andsu näütemängo «Velleq», laulsõva ja tandsõva seldsi ansambli Liiso laulunaasõ ja külälisesinejä Raabiku tandsurühmäst. Tütrigu lugõsiva juttõ ja luulõtuisi. Käsitüütsõõr' pand' vällä väega ilosa näütüse. Perän tandsiti Hüüru pillimiihi perrä.

  Tal'na võrokõisi olli tulnu tervütämä pall'o tõsõ seldsi ja inemise, kingas om kuuntüüd tettü vai muido kuun pito peetü. Võro liinapää Eenmaa Ivi kõnõl' pikembält tuust, mia um plaanin tetä Võro liinan, et võrokõisi elo õks parõmbas tetä.

  Parhilla um võrokõisi üle ilma lajan õgal puul, a võrokõsõs olõminõ ja uma kiil' um näile vas't viil veidü tähtsämb ja süämele lähkümb ku kodovõrokõisilõ. Kavvõst kaiõn kaunimb um kõik'. Tuud oll' tunda ka seokõrd Tal'na Võro Seldsi pidol.

  Kikka Reelika
   
    
    
  Mis sa arvat? 
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Täämbä viil saa vannu inemiisi käest kiilt ja kultuuri ammuta, hummõn' või olla joba ilda.

  Saatõ «Piiri pääl» tegijä soovitasõ ummi vanavanõmbidõga inämb juttu aia (ETV)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!