Nummõr' 75
Jürikuu 26. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Märke om rassõ saia
 •  
 • Saatõ rändäse Parmu nukast Koiva viirde
 •  
 • Vanast Võromaast võrokõisi jutu perrä
 •  
 • Suvõülikuul' Vana-Koiolan
 •  
 • Põlvan tulõ tandsupido
 • Elo
   
 • Kadajatolm om tervüses
 •  
 • Tal'na Võro selts' uut nuuri
 •  
 • Jüvä um alalõ
 • Märgotus
   
 • Võro vurdsust
 •  
 • Palo Kalev: sport' om kõgõ parõmb kasvatus!
 • Kirä
  Kagahiiq
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Märke om rassõ saia
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
     
   Keväjä nakkasõ massina külli vaihõl väega kihotama, a kiirusõ maahavõtmisõ märke olõki-i joht nii kerge teedevalitsusõ käest saia.

  Mõnistõ vald pallõl' 50-märki Vahtsõ-Ruusa Mõtsavelle turismitalo mano, kon käü lämmäl aol hulga rahvast, a samal aol marutasõ suurõ massina läbi külä piiripunkti poolõ.

  «Suurõ massina sõitva 90-ga, mõni kihotas 100-ga kah,» kõnõlõs Mõtsavelle talo peremiis' Mõttusõ Meelis. «Meil om suvõl egä puul'päävä määnegi suurõmb üritüs, kon massina võiva väega ohtligus saia. A ku turistõ olõ-i, sis olõ-i siin tõtõstõ eriti pall'u
  Sepä Elvil om hää miil', et Navilõ 50 märk' sai - inne peläs' tä uma pini peräst, kinkal om ull' muud kesk tiid külütä. rahvast.»

  Kagu teedevalitsus and teedä, et märki saa-i: liiklusloendusõ perrä sõit tan massinit veidü, auto sõitva nigunii külä vaihõl aigladsõmbalt ja nätä ollõv ka
  häste.

  «Meile üteldi, et naakõ inne üritüisi avalduisi tegemä, sis tuldas ja pandas ajutinõ kiirusõpiirangu märk',» kõnõlõs Mõttusõ Meelis ja lupagi tuud tetä, ku tuu iist midägi masma ei piä.

  «Sääl või ohtlik olla külh, a arva, et om võimalik kokko leppi, et ku üritüs tulõ, sis pandas märgi vällä,» selgitäs Kagu Teedevalitsusõ päälik Pleksepä Tõnis. Tä löüd, et ku tii veeren om üts' maja, olõ-i mõtõt tuuperäst kiirust maaha võtta.

  Navi külä elänigu palssi Navilõ kiirusõpiirangu märki üle katõ aasta, lõpus panti Tagakülä tii viirde ütele poolõ 50-märk ja tõsõlõ poolõ tornõga asulamärk'.

  Sepä Elvi Navi küläst kõnõlõs, et kirot' inne mineväkõrdsit paiklikkõ valimiisi Võro vallavalitsusõlõ kirä, kon lugi üles hulga asjo, midä tulõs vallan kõrda tetä. Üts' oll' ka vajadus kiirusõ maahavõtmisõ märgi perrä.

  «Vallavalitsus kirot' sis vasta, et taa om teedevalitsusõ asi,» ütles Sepä Elvi. Ku Elvi käve kõrd teedevalitsusõn ullistõ kaibõt eurokraavõ peräst kõnõlõman, sis nimmas' tä ka märgiküsümüst. «No nüüd omma märgi sis lõpus pistü,» om täl hää miil', et vähämbält ammõtligult tohe-i inämb Navi külä vaihõl hirmsat muudu kihota.

  Pleksepä Tõnissõ sõnno perrä pandas iks küländ pall'o märke mano ja noid om innembi pall'o ku veidü.

  Kergekäelidselt noid joht panda-i, selle et märk' mass 1500 kruuni ja üte kiirusõpiirangu jaos lätt noid vaia kats' tükkü – et mõlõmbalt puult tullõn nätä olõssi.

  Ja sõitja pahandasõ kah, ku liiga pall'odõn kotustõn kiirust maaha võtma piät.
   
  Mis sa arvat?
   
   
  JUHTKIRI
   
  Inämb märke!
   
  Üts'kõik', kuis naa liiklusmärgi pistü pantu omma, iks lövvüs noid, kinkalõ nuu sukugi meele perrä ei olõ.

  Ku autojuhil kipõ om, sis siunas tä ekä 70 vai 50 märki, miä tii pääle jääs. Külärahvas pelgäs jälki ummi latsi ja pinne peräst, ku massina külä vaihõl väega kõvva marutasõ.

  Kagu teedevalitsusõ pääligu sõnno perrä om näide asotusõl küländ häste teedä, midä inemise egäsugumaidsi märke kotsilõ arvasõ: märkest kõnõldas küländ pall'o ja teedüs tuu kottalõ jõud kipõlt teedevalitsustõ.

  Perämädsel aol om Võromaalõ küländ hulga kiirusõ piiramisõ märke mano tulnu ja kõik' iks as'a peräst, nigu tuu 50 märk Navi külän. Nigu ka pildi päält nätä, om ahtakõsõ ja käänülidse tii veeren hulga elämiisi ja iks lipsas vahepääl mõni pini vai lats' tii pääle.

  Tegeligult tii-i halva tuugi, ku Mõtsavelle talo mano üts' märgikene saassi. Ku küsümüs om inemiisi elo ja tervüse hoitmisõn, olõ-i ettekaeminõ ülearvonõ.

  Ja ruusateie pääl om seoniaoni hoobis veidü kiirusõ-piiramisõ märke nätä. Võta-i joht egä autojuht' ruusatii pääl kiirust maaha ja ku sääl mõni elläi vai lats' tii pääle tulõ, või viil suurõmb õnnõtus juhtu, ku asfaldi pääl.

  Teedevalitsus võissi inämb märki ka tuud, et mõntõ kotussõhe olõssi hädäste vaia tuud põdraga märki – politsei and egä nätäl' teedä, et jäl om mitu kitsõ autorattidõ ala uma elo jätnü.

  Samal aol võissi suur'teie pääl külh joba 110 märgi välän olla – tii omma küländ hää ja ilm selge.
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Täämbä viil saa vannu inemiisi käest kiilt ja kultuuri ammuta, hummõn' või olla joba ilda.

  Saatõ «Piiri pääl» tegijä soovitasõ ummi vanavanõmbidõga inämb juttu aia (ETV)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!