Nummõr' 321
Märdikuu 4. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Om võro keele nätäl
 • Uudissõ
   
 • Hõpõnõgla sai jäl võrokõnõ
 •  
 • Nagla Andreas tulõ Võromaalõ juuri otsma
 •  
 • Tulõ viies Uma Meki laat
 •  
 • Pikäkannu kuul sai roboti-kingitüse
 •  
 • Pühäjõõ legendinäütüs Pokumaal
 • Märgotus
   
 • Leisi Meelis: Ummamuudu om mi imälaiv
 •  
 • Tullõ vai mulda?
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Om aig talomaja kõrdategemist plaani
 •  
 • Jahi- ja talomiis naas nõgõssõärri ajama
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Om võro keele nätäl
   
  Seo nätäl om Vanal Võromaal võro keele nätäl, no ettevõtmisõ küünüse raadio abiga üle Eesti.

  Vikerraadion om seo nädäli järejutus Kaplinski Jaani raamat «Mõtsa ja tagasi», lugõ Tagamõtsa Tarmo. Raadio 2 hummoguprogrammin om iispääväst neläpääväni võro keelega köüdet mäng.

  Kõgõ inämb umakeelitsit ettevõtmiisi om latsilõ.

  Võro instituudi keelepesä vidäjä Nagla Triin, Lindsalu Evely ja Toomõ Triin kõnõlõsõ latsiaidun tuust, midä tähendäs umakeeline latsiaiarühm.

  Latsiaidun käävä külän ka mitmõ tunnõdu võrokõsõ.

  Kõik Vana Võromaa 8. ja 11. klassi opilasõ omma oodõdu üten lüümä võro keele veebiviktoriinin «Ütski tark ei sata’ taivast».

  5. märdikuu pääväl kell 13 tulõ Võro latsiraamadukogon võro keelen ettelugõmisõ päiv «Kullõ’, ma loe sullõ!» 2.-7. klassi opilaisilõ.

  7. märdikuu pääväl kuulutõdas vällä vahtsõnõ latsi ja nuuri võrokeelitside kirätöie võistlus Mino Võromaa. Kell 13 om võro kirändüse päiv Võrol Kreutzwaldi memoriaalmuusõumin.

  Võro keele nädäli lõpõtusõs tulõ 8. märdikuu pääväl kell 10 Uma Meki suurlaat, kell 19 Ummamuudu 25. sünnüpäävä kontsert Kandlõ kultuurimajan ja kell 19.05 om Vikerraadion kuuldõmäng: Kõivu Madisõ / Tubina Taago «Ennola».

  Nädäli lõpuni saa saata salmõ Võro instituudi salmivõistlusõlõ.

  Teedüst võro keele nädäli ettevõtmiisi kotsilõ saa Võro instituudist: www.wi.ee, wi@wi.ee, tel 782 8750.

  UL
   
  Huuga võro keele nädälihe: 29.10. peivä latsõ Võrol Punamütsükese latsiaian võrokeelitside laulõ päivä. Võro liina Sõlõkõsõ latsiaia latsõ (pildi pääl) lauli sääl Sika Lea vidämise perrä ka tunnõtut laulu «Haani miis».
  Kabuna Kaile pilt
   
  Võro kirändüse päiv
  Kreutzwaldi muusõumin 7.11. kell 13

  Adsoni Arturi ja Reetsi Pauli kirävaihtusõst aastil 1963–1975. Kepi Õnne.
  Faehlmann ja Kreutzwald Kõivu ja Vahingu perspektiivin. Ojami Indrek.
  Vahtsõst Võro-Seto tähtraamatust. Rahmani Jan.
  Kirilingi Olev – timä kiri, timä ling. Sommeri Lauri.
  Vahtsist võrokeelitsist raamatist koolioppaja pilguga. Mattheuse Ave.
  Luulõkogo + CD «Lugu rohiliidsi silmiga kuulmeistrist». Häniläne.

  Kõrraldasõ: Võro Instituut, Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuusõum.
  Tugõ: Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin