Nummõr' 307
Mahlakuu 22. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Maaperre saava api
 • Uudissõ
   
 • Kipõmbil om kardok joba maan
 •  
 • Võhandu maratoni oll´ timahava rassõ sõita
 •  
 • Lõõdsamehe paadiga Mooste järve pääl
 •  
 • Võro valla kingitüs − uma kaardipakk
 • Märgotus
   
 • Varõs – uma tsirk
 •  
 • Varõssõ-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Kuul oppas latsi kalla süümä
 •  
 • Avita Pikäkannu latsil saviahjo saia!
 •  
 • Umakiilne kevväi Väimälä latsiaian
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Rõugõ vallan Saarlasõ külän Palu talon kaib kopp septiku jaos mulku, pernaanõ Kahuski Maali rõõmustas, et pere piä-i inämb tsolgiviist vallasaamisõ peräst murõt tundma.
  Harju Ülle pilt
   
  Maaperre saava api
   
  Harju Ülle

  Vahtsõ taotlusvooru valla tennü hajaasustusõ programm om edimäne teküs abi nuurilõ maaperrilõ.

  «Minevä aasta sai taad programmi häste pruugitus, rahha saiva säidse tahtjat 13st,» rõõmust’ nuurisõbraligu Rõugõ vallavanõmb Tootsi Tiit. «Meil oll’ eelarvõlõ plaanitu 6000 eurot umaosalust, a pandsõmi rahha manu, et inämb tahtjit api saasi.»

  Süstem om sääne, et inemine pand esi kolmandigu rahast, perä andva katõ pääle riik ja vald. Majapidämise kotsilõ saa api kooni 6500 eurot. Perren piät olõma lats(i) ja uma valla inemiisi registrin piät kirän olõma vähämbält aasta lõpust.

  Kuus aastakka maal talon elämist tugõnu programm naas’ edimält kaokaibmisõs rahha andma. Tõist aastat saa säält api ka viivärgi, tii ehitämise ja uma eelektri tegemise jaos. Minevä aasta küsti Rõugõ vallan kõgõ inämb api tsolgivii tarõst välläsaamisõs. Tootsi Tiit ütel’, et umal aol tugi vald esi tsolgitorrõ ehitämist, a masu aigu es jõvva inämb.

  «Paar nuurt peret om küsünü ka tiitegemises api,» kõnõl’ Tootsi Tiit. Tulõvikun võissi timä meelest tukõ ka päävä-eelektri tegemist ja eelektri-vungilõ ampridõ manopandmist.

  Sügüse sai programmist ja Rõugõ vallast tsolgiviisüstemi jaos kokko 2070 eurot tukõ Kahuski Maali (29) ja Jürise Erki (38) kolmõ pojaga pere Saarlasõ küläst Palu talost. Nätäl tagasi pandsõ OÜ Torel pütü (septiku) maa sisse ja tekk’ imbplatsi kah valmis.

  Palu talo om Maali imä, kiräniku Kauksi Ülle sünnütalo. A et perämäne miis, kiä talon majand’, oll’ sõtta jäänü vanavanaesä, sis om vahtsõl taloperrel tan kõvva tegemist.

  Kuna pere om suur, sis tekk’ Maali jutu perrä kõgõ inämb vaiva tsolgist vallasaaminõ. «Tsolk läts’ kattõ tünnü, midä sis Erki tühäs tekk’,» selet’ Maali. Vahtsõnõ tsolgiviisüstem tetti maja mano, kohe pere luut sügüse sisse kolli.

  No om sääl viil puul katust panda, ehitä vannitarõ, kemmerg ja põrmand. Parhilla eläs pere laudast ümbre ehitedün peris kimmän elämisen, kon om eski vesi seen. Tuu om teno pereesä Erkile, kiä om ammõdi poolõst ehitäjä ja kunstnik.

  Juurõ hoitva maal

  Maali ütel’, et tiidse joba latsõn Tarton eläden, et taht tallo elämä. «Ma ei taha lihtsäle maal ellä, taha uman kotun ellä ja Palu talu om mu kodu.» Vanavanaimä peränd’ talu kolmõs ja majaga jupp sai Maalilõ.

  «Pia kats aastat tagasi, ku vanõmb poig pidi kuuli minemä, võtsõmi uma as’a ja tullimi siiä,» selet’ Maali. Perren omma poja Joonatan Tähe (9), Mattias Päiv (6) ja Miko Erk (3).

  «Ma olõ tan nii veidü aigu elänü, a inemise omma tan nii torõda ja mul om nii pall’u sõpru – olõ kimmäs, et lää-i tast inämb är,» ütel’ Maali. «Rõugõ kuul om nii hää, et Joonatan või hummugu ikkõ, ku tä sinnä ei saa, väikumba omma õnnõligu Viitinä latsiaian ja vallavalitsusõst saa egä hädäga api.» Maali tege käsitüüd ja koolin perimüstsõõri, lõpõtas Tarto korgõmban meditsiinikoolin ämmäimändäs opmist.

  Kuis hajaasustusõ programmist api saia, tuust saa kuulda kas uma valla teedüspääväl vai perrä küssü õkva vallavalitsusõst. Api saa küssü nikani ku 9.06.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin