Nummõr' 302
Radokuu 11. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Kaivanduisi-vastanõ võitlus sai huu sisse
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi mängujutu
 •  
 • Umalõ kraamilõ Uma Meki märk!
 •  
 • Moisekatsi Elohelü – 15
 • Märgotus
   
 • Midä vanaimä arvanu?
 •  
 • Üts küsümüs
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Ragomada mõtsaga maa
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Luuduskaitsja käve 5. radokuu pääväl kaivanduisi maa-ala pääl musti toonõkurgi ja lindoravidõ elopaiku otsman.
  Pilt eräkogost
   
  Kaivanduisi-vastanõ võitlus sai huu sisse
   
  Kae ka «Luuduskaitsja võitlõsõ suuri lubjakivikaivanduisi vasta» (Uma Leht, 14.01.2014)

  Harju Ülle

  Täämbä, 11. radokuu pääväl saat’ Eesti luuduskaitsõ seldsi Varstu osakund riigiammõtiilõ põhjõnduskirä, mändside luudusväärtüisi peräst piässi Eesti lõunatippu tegemä kaitsõala, mitte kats suurt dolokivikaivandust.

  «Tuu maanukk Läti piiri veeren om viil inemise puult tsurkmada, sääl om väega hulga esieräliidsi kasvõ, tsirkõ ja eläjit,» põhjõnd’ kaivanduisi-vastadsõ võitlusõ vidäjä, Eesti luuduskaitsõ seldsi Varstu osakunna juht Silla Silver.

  Põhjõnduskiri saadõti keskkunnaammõtilõ ja -ministeeriümile, Võro maavanõmbalõ ja Mõnistõ vallavalitsusõlõ.

  Luuduskaitsja teivä kirä Piitre jõõ kaitsõala ja Eesti orhideekaitsõklubi papridõ, mõtsatüütäjide, Mõnistõ muusõumi rahva ja tõisi paikligõ inemiisi nättü perrä.

  Päält tuu käve luuduskaitsja minevä kolmapäävä läbi kaivanduisi ala – otsõva musta toonõkurõ, kodassidõ ja lindoravidõ pessi.

  «Löüdsemi külh puid, mis võiva olla lindorava elupaigas, a tedä hinnäst vai jälgi kah’us es näe, inne oll’ sadanu lummõ,» ütel’ Silla Silver päält viietunnist otsmist. «Kuus aastat tagasi om kaivandusõ ja Piitre jõõ maastigukaitsõala vaihõl lindoravat nättü. Üle piiri Läti poolõ pääl tä kah eläs. Märtsin läämi kimmäle vahtsõst: sis om lindoraval söögivaru otsan ja tä tulõ pesäpuust vällä süvvä otsma. Sis om luutus tedä nätä vai vähämbält jälgi.»

  Luuduskaitsja panni kirja kõik harva eläjäkese ja kasvu, midä om sääl kandin elämän-kasuman nättü. Noidõ siän 16 orhideeliiki, ojahaniputk, mitu imäjuurõ liiki, tähkjas rapuntsli jne. Aasta tsirk – ijätsirk – eläs kah sääl.

  Ku Piitre jõõ kallu om uuritu ja nä jõõ kaitsõkõrraldamisõ kavva kirja pantu (jõgi om lõhekala ja hõrna kudõnõmisala), sis kasvõ, tsirkõ ja eläjide elopaiga omma piaaigu uurmalda.Luuduskaitsja suuvva noidõ põh’alikku uurmist.

  «Mille viil süänd valutami: sändsit liiva- ja lubjakivimüüre nigu Kalkahul Piitre jõõ veeren Eestin rohkõmb ei olõki,» ütel’ Silla Silver. Keväjädse suurvii aigu om plaanin ka põh’alikult üles pildistä karstiala ehk vetevaotusõ kotussit.

  6. radokuu pääväl kuun istnu 48 Eesti luuduskaitsõ seldsi Varstu osakunna inemist olli kõik ütel meelel, et dolokivikaivanduisi-vastanõ kiri tulõ vällä saata. «Mi ettepanõk om kas Piitre jõõ maastigukaitsõala laembas tetä vai tetä Lõunatipu maastigukaitsõala,» ütel’ Silla Silver. «Sis olõsi mi inemiisile ja luudusõlõ tuu kant pästetü.»

  Silver ütel’, et Mõnistõ ja Varstu kandi inemise omma ütsmeelen kaivanduisi vasta. Inne lehe- ja raadioluku usksõ pall’o, et ku Piitre jõõ kaitsõala piir om õnnõ 50 miitret kavvõl, sis saa-i sinnä nigunii kaivanduisi tetä. No omma nä arvu saanu, et umma kodokanti piät tõtõst kaitsma nakkama.
   
  Lindorava eläse õkva sändside haavapuiõ seen.
  Pilt eräkogost
     
   Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
     
   
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
     
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm 
     
   
   
     
   
   
     
   Uma Internetin