Nummõr' 299
Joulukuu 31. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Noorõ naasõ ja vana mehe pästvä Võromaa umakultuuri
 • Uudissõ
   
 • Uma programmi jaos sorditi vällä neli päätsihti
 •  
 • Vahtsõnõ joululill
 • Märgotus
   
 • Mi talendi täämbä ja tulõvikuh
 • Elo
   
 • Aasta eläjätohtri om kimmäs oppaja
 •  
 • Urvastõ vallan naati tegüsit nuuri tennämä
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  19 Urvastõ valla tegüsät nuurt saiva nuuriklubi käest kittä.
  Kuulmetsa Heli pilt
   
  Urvastõ vallan naati tegüsit nuuri tennämä
   
  Kuulmetsa Heli

  20. joulukuu pääväl avvust´ Urvastõ valla nuuriklubi edimäst kõrda uma kandi tegüsit nuuri. Nuuriklubi om Urvastõ kandi nuuri tegemise huugsalõ käümä touganu.

  «Tenssimi nuuri, kiä omma aasta joosul olnu iinkujus nii tõisilõ nuurilõ ku vanõmbilõ inemiisile,» ütel’ nuuriklubi vidäjä Tretjaki Anita. «Tegüsit nuuri tulõ tunnusta tuu iist, midä nä tegevä õnnõ hääst tahtmisõst – näile om toda väega vaia, et näid tähele pantas.»

  Tenükirä, prii sõidu ja piledi Tartulõ kinnu saiva kõik 19 nuurt, kedä vallarahvas nuuriklubi kutsmisõ pääle kitmises vällä paksõ.

  Nuuri olli tulnu kitmä ka vallavanõmb ja volikogu esimiis, a ummi latsi üle uhkust tundma oll’ tulnu õnnõ kolm vanõmbat.

  Nuuriklubi tennäs’ ka Kuldri külä miist Jõela Viljot nuurilõ puutri ostmisõ, Rootsi Valdurit vallavolikogo liikmõ tasu nuuriklubilõ andmisõ ja vallavalitsust abi iist.

  Vahtsõl aastal omma nuuril suurõ plaani

  Päiv inne jõulupuulpäivä märge härksämbä Urvastõ valla noorõ, midä hääd sai aasta joosul tettüs ja midä vahtsõl aastal tetä.

  Aasta tähes oll’ näile nuuriklubi vahtsõlõ tarrõ saaminõ, a ka sõit Hiiumaalõ, talus, jõulupidu ja muu ütidse ettevõtmisõ.

  Murrõs oll’ tuu, kuis saia nuuri kotust arvudi ja televiisori takast vällä.

  Tulõvas aastas om nuuriklubin plaanin poissõ õdak üten söögitegemisega, fototsõõr ja puurtimänge tegemise oppus.

  Suurõmb ettevõtminõ om esitettüisi filme tegemise ja näütämise päiv terve maakunna nuuri jaos.

  Filmipäävä kõrraldamist vidä Ladvigu Kairit – üts tenükirä saanu teküs nuur, Kuldri kooli vilistläne, kiä opp Tal’na 32. keskkooli 11. klassin.

  Julgusõ nii suurt ettevõtmist kõrralda sai Kairit üle-eestilidselt nuurikonvõrentsilt «Lahe koolipäiv», miä oll’ timahava 19. märdikuu pääväl pääliinan.

  Tuud päivä tetäs nuuri härgütämises ja kitmises.

  Sinnä omma kutsudu mitmõ uma ala tipptegijä, kes kõnõlõsõ elu tsihtest ja tüüst, midä om vaia tetä noidõ kättepüüdmises.

  Kairit oll’ «Laheda koolipäävä» kõrraldamisõ pundin, timä tüüs oll’ ettevõtmisõlõ tugõjidõ otsminõ.

  Tä esi kitt’ tuu tüü pääle päsemise iist umma inneskist Kuldri kuuli, miä tedä kats aastat tagasi edimäst kõrda «Lahedalõ koolipääväle» väke saama saatsõ.

  «Maalatsõ omma tasaligu ja sakõstõ pelgäse võõrit. A pääle säänest kogõmust ei pelgä ma kül inämb kedägi egä midägi,» kitt’ Kairit, kiä taht külh edesi oppi linnundust, a plaani-i umma kodukanti maaha jättä.

  «Lahedast koolipääväst» oll’ kassu ka sääl käünüile tõisilõ Urvastõ valla nuurilõ. Püvi Kelly ja Kübärä Riinika ütli, et päiv pandsõ märkmä, kuis olla rohkõmb kimmäs noidõ asju pääle, midä tahat tetä ja mitte niisama aigu surnus lüvvä. «Mi tahasi koolin ja nuuriklubin inämb är tetä ja huvitavat kõrralda. Ei massa uuta, et kiäki tõnõ tulõ ja tege, esi piät tegemä.»

  Nuuriklubi vidäjä Tretjaki Anita sai kah «Lahedalt koolipäävält» mitu mõtõt, midä ja kuimuudu võisi Urvastõ kandin nuuri jaos är tetä.
     
   
   
   „Tagamõtsa“ ETV-n 
     
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
   
     
   Uma Internetin