Nummõr' 297
Märdikuu 26. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • III Uma Pido sai DVD-plaadi pääle
 • Uudissõ
   
 • Vilistläne kinkse Orava koolilõ köögiklassi
 •  
 • Pildiavvohind
 •  
 • «Mino Võromaa» võistlus käü
 • Elo
   
 • Russi Olev löüd puust illo
 •  
 • Sada aastat käsitüüd Vahtsõn-Antslan
 • Märgotus
   
 • Kotussõnimmist ja rahvidõ liikmisõst
 •  
 • Noormaa Tarmo:perimüsmuusiga om mu süämeh kõgõ päämine
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Savvusann
   
    
   
  Noormaa Tarmol om hää miil, et Eesti perimüsmuusiga keskusõn om suur loomingulinõ vägi.
  Harju Ülle pilt
   
    
  Noormaa Tarmo:perimüsmuusiga om mu süämeh kõgõ päämine
   
  Haanimaalt peri lõõdsamiis, Villändi folgifestivaali programmijuht Noormaa Tarmo (33) juht iispääväst, 2. joulukuust Villändin Eesti perimüsmuusiga keskust.

  Muusigamiis lupa, et lõõdsamängu ja koto tä vahtsõ ammõdi peräst är ei unõhta.

  Midä vahtsõnõ ammõt tähendäs?

  No ütsjago tüüst om tuu, midä ma seoniaoni tennü olõ – Kivibergi Ando jääs iks edesi Villändi folgipido päälikus ja ma olõ pidokõrraldamisõ man iks programmijuht – , a tulõ palïo vahtsit asjo kah. Tuu tähendäs, et saa ummi mõttit teos tetä ja avalikkust mõota.


  Mändse su mõttõ omma?

  Ma ei nakka edimält midägi suurt muutma. Mi asotusõ tugõvus om tuu, et mi tegelemi nii umaperädse aúaga nigu Eesti perimüsmuusiga. Tõnõ tugõvus om, et meil omma tüül väega loomingulidsõ inemise. Keskusõh om tohutu loomingulinõ vägi. Taha hääh mõttõh tuud inemiisi potentsiaali är pruuki.

  Tsiht eelmädse päälikuga(Villändi liinapääs valitu Kivi-bergi Ando –UL) om mul suurõst luust sama: mi muusi-kalidsõ imäkeele – perimüs-muusiga tutvastegemine ja kitmine. Viimätsel aol om olnu üts suurõmb ettevõtminõ kododsõ musitsiirmise julgustaminõ: huvilidsõ saava kävvü paikligõ meistride puul kotoh pillimängu opmah.

  Plaanih om tetä väikeisi pesäkeisi Eesti esi kotussih, koh perimüsmuusiga nakkas sündümä ja kõlama. Et tetässi kõgõ kontsõrtõ ja opitarri ka muial ku Villändih.

  Nimi om jo Eesti perimüsmuusiga keskus, kuiki päält perimüsmuusiga aida valmis-saamist olõmi päämidselt Villändih toimõndanu. No tüütäs ait esi ja saa tähelepandmisõ muialõ anda.

  Esi olõt võrokõnõ, kas Võromaalõ kah sääne pesäkene tulõ?

  Ku om paiga pääl punt huvi-liidsi. Tähtsä om, et ei lää tühä kotussõ pääle – iih omma huvilidsõ, kes mõtlõsõ sammamuudu ja tahtva lihtsäle api saia. Mi panõmi jõvvu kokko ja või-olla sis tulõ tuust midägi vägevämpä vällä.

  Midä Eesti perimüsmuusiga keskusõn tetäs?

  Seo om mittetulundusütisüs, miä tetti 20 aastat tagasi, et Eesti perimüsmuusikat tutvas tetä. Tuudaigu mängse tuud õnnõ mõnõ kapelli ja külämehe. Nüüt om kuuhtüüh kultuuriakadeemiä perimüsmuusiga osakunnaga, kost noorõmba perimüsmuusigu kõik peri omma, õnnõstunu tuud muuta.

  Ku paarkümmend aastat tagasi es olõ piaaigu midägi, sis nüüt om palïo. Kõgõ suurõmb asi om Villändi perimüsmuusiga festivaal. Viil om perimüs-muusiga ait, kon tüütäs Pulsti Augusti opistu. Tuu om rahva-ülikuul, koh käävä kursusõ ja tüütarrõ. Kursusõ omma kõik aig rahvast täüs. Näütüses koolivaheaol olï koolioppajilõ perimüsmuusiga «spaa»: opiti ütehkuuh laulumänge, kannõld ja parmupilli mängmä.

  Sullõ juhitüü passis?

  Küsü aasta peräst! (naard). No ma ei olõ sääne suur juht, olõ rohkõmb miiskunnamängjä. Seo tüü omgi miiskunnamäng. Ja miiskund sais meil kuuh uma ala aúatundjist. Seo om kõgõ parõmb sais, miä saa olla.

  Kas tuud pelgä-i, et kõik aig lätt paprõmäärmise ja lõvvaliigutamisõ pääle är, lõõdsamängu jaos jääki-i aigu?

  No iks pelgä... A ma ei saa är kaota köüdüst muusikaga, tuu om mu süämeh iks kõgõ päämine

  Elät Haanimaal. Ku tüü om Villändin, kas kolit sinnä?

  Pere jääs iks siiä, kodo kah edevanõmbidõ tallo, ma olõ õnnõ vahepääl üüd Villändih. Ku nii vällä ei pala, sis tulõ pere sinnä tuvva. Pere tohe-i kannahta, elo tulõ iks perre perrä säädi.


  Küsse Harju Ülle

   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin