Nummõr' 296
Märdikuu 12. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • «Tulõ määne talv tulõ, külh mi taa üle elämi!»
 • Uudissõ
   
 • 40 mõtõt Vana Võromaa ettevõtmiisi jaos
 •  
 • Mitu võistlust võro keele nädälil
 • Elo
   
 • Ruusmäel vanaimä man
 • Märgotus
   
 • Prätzi Merike: lõpõtami Antslan vägikaikavidämise, nakkami kuuntüüd tegemä!
 •  
 • Võro rammumiis sai maailmameistris
 •  
 • Latsimänge korjamisõ võistlus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Uma lehe jutuvõistlus
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Kagahii
   
    
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Ütenkuun tegemisel om vägi seen
   
  Nigu märgotiva mõttõtsõõrin Vana Võromaa ettevõtja ja kõnõlõs ka vahtsõnõ Antsla vallavanõmb, om ütenkuun tegemine üts võti mi kandi elo parõmbas saamisõ man.

  Ütitsest märgotamisõst ja tegemisest om puudus egäl eloalal. Kooli võitlõsõ ütstõsõga opilaisi peräst, tuu asõmõl et üten vällä märki, miä muutnu targõmbidõ opilaisi miilt minnä opma keskkuuli Tartohe vai viil kavvõmbahe.

  Söögi- ja käsitüümeistri nokitsõsõ egäüts ütsindä umma kraami tetä. Käävä tuud möömän mõnõ ütsigu laada pääl. Ku pääliina asja om, sis löövä massina pagaasniku kraami täüs ja veevä sinnä müüki. Ku sääl hää kaup otsa saa, piät ostja uutma niikavva, ku tegijäl jäl pääliina asja om.

  Ku kiäki kor’anu näütüses egä nätäl Võromaalt kauba kokko ja veenü suurõmba massinaga pääliina, sis saanu tegijä püsüvä sissetulõgi ja kokkovõttõn inämb rahha tiini.

  Hädä om sis kah, ku üte käsitüütegijä käest tahetas kõrraga telli näütüses mitusada ilosat as’akõist. Tegijä rehkendäs, et tä jõvva-i kuigi noid tähtaos valmis. Tuu asõmõl, et tõsõ tegijäga telmist jaka, ütles tä är, et ei tii ja kõik.

  Viil om hädä, et ku kiäki taht löüdä umaperätsit kingitüisi vai telli Võromaa söögilavva, sis mõista-i tä koskilt tegijit otsi. Uma Meki kodolehe pääl om külh kirän ütsjago söögituutjit, a uma söögi pidolauda pakk mõni ütsik turismitegijä. Muidoki om tegijit viil, a nuu piät sis esi vällä nuhkma.

  Polvamaine.ee päält pakutas külh 55 tsäi- ja maiguhainasorti, tsipakõnõ mett, saiakõisi ja muud makõt kraami, a sooladsõ söögi tegijist om kirän õnnõ üts lihasuidsutaja. Ku tiiät salasõnna «maitsev Põlvamaa» ja olõt internetin otsmisõn kõva käsi, sis lövvät suurõmba pundi uma söögi pakjit siski peräkõrd üles.

  Ku tahat hindäle saia vanaperäst elämist, sis piät sammamuudu ütsikit tegijit internetti vai tutvit pite takan ajama, palktarõ ragojast pottsepäni vällä.

  Tarõsisustusõst nakka-i kõnõlõmagi, närdsuvaipu saat maaha pall’o tahat, a muud jäätki otsma, ku esi tegejä ei olõ.

  Ku seo jutt kokko võtta, sis om mitu nõrka uma kraami võrku, tuu asõmõl võissi olla üts kimmäs ja suur, kon om kuun kõik teedüs vanaperädse söögi- ja käsitüütegemise, ehitüskunsti ja kõgõ muu kotsilõ.

  Sändse võrgu luumisõ, ütidse juhtmisõ ja arõndamisõ jaos olnuki vaia säänest Vana Võromaa regionaalarõngu programmi, midä tetä tahetas.   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin