Nummõr' 296
Märdikuu 12. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • «Tulõ määne talv tulõ, külh mi taa üle elämi!»
 • Uudissõ
   
 • 40 mõtõt Vana Võromaa ettevõtmiisi jaos
 •  
 • Mitu võistlust võro keele nädälil
 • Elo
   
 • Ruusmäel vanaimä man
 • Märgotus
   
 • Prätzi Merike: lõpõtami Antslan vägikaikavidämise, nakkami kuuntüüd tegemä!
 •  
 • Võro rammumiis sai maailmameistris
 •  
 • Latsimänge korjamisõ võistlus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Uma lehe jutuvõistlus
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Kagahii
   
    
   
  Prätzi Merike taht Antsla valda parõmbas muuta.
  Harju Ülle pilt
   
    
  Prätzi Merike: lõpõtami Antslan vägikaikavidämise, nakkami kuuntüüd tegemä!
   
  Minevä nädäli vahtsõs Antsla vallavanõmbas valitu tsärre raamadupidäjä ja oppaja Prätzi Merike (42) kannahta-i mol’otamist ja nii mõnigi mukav ammõtnik piät joba umast toolist katõ käega kinni hoitma.

  Võitsõti uman vallan valimisõ 195 helüga. Mille rahvas teid hindas?

  Ma inne valimiisi suurt kampaaniat es tii. A nuuriga olõ kõgõ häste läbi saanu ja inemiisiga putu pall’u kokku. Eelmist vallavanõmbat peetäs kah rahvamehes, a naasõ kaesõ asju tõsõ küle päält, pidävä peret ja kuuntüüd tähtsämbäs.

  Minevädse vallavanõmbavalimisõ kaoti üte helüga. Päält tuud naksi juhtma kattõ komisjonni ja valla asjust ausalõ kõnõlõma. Pall’u omma küsünü, kuis ma julgu.

  A mul om tuu lihtsämb: varatsõmpi köüdüssit ei olõ, olõ kitsusõn kasunu ja uma jõuga uma elo üles ehitänü.

  Kiä olõti?

  Olõ peri Villändimaalt Suurõ-Jaani vallast, a esä kodu oll’ Piusa veeren.

  Tartun Eesti maaülikoolin opsõ ettevõtlust ja ökonoomikat. Pääle meheleminekit tulli Antsladõ mehe manu – hingipääväl sai 22 aastat. Latsi om kolm.

  Rahvaga sai tutvas sis, ku olli Antsla TÜ raamadupidäjä. 13 aastat tagasi tetti ettepanõk Antsla gümnaasiumin raamadupidämist oppama naada.

  Umas sai sis, ku olli Antslan nii kümme aastat elänü: naati küsümä, mis aastal ma Antsla gümnaasiumi lõpõti (muhelõs

  Midä edimält vallan muudati?

  Väega pall’u muuta ei saa. Vald om väiku ja rahha veidü.

  Püvvä valitsõmiskulu tsipakõsõ väikumbas saia. Miiskunda saa tetä parõmbas ja panda inämb umavaihõl kuuntüüd tegemä. Ammõtnikkõ om ülearvu pall’u. Saa kõgõpäält egäüte tüüga tutvas, kõnõlõ uma põhimõttõ är ja kiä üten tulõva, noidõga saa edesi minnä.

  Muuta om vaia suhtumist inemise sisse. Vallamajja tulõ inemine iks murõga. Tä tulõ är kullõlda ja anda inämb teedüst tuu kotsilõ, midä vald saa tetä.

  Asutusõ piässi inämb kuuntüüd tegemä. Põra käü vägikaikavidämine Antsla kultuurimaja ja Linda rahvamajaga. Linda rahvamajan om suur saal ja valla jõulupidu tulõ iks tetä sääl, kon rahvas saa laudu takan juttu aia.

  Jõululaat om vaia tetä, et inemine saas osta jõulukingitüse ummi käsitüümeistride käest. Koedu suka omma parõmb kingitüs ku Hiina mänguasi!


  Midä eelmidsele vallavalitsusõlõ kõgõ inämb ette hiideti?

  Eks tuu kehvä kuuntüü ja nõrk miiskunna juhtminõ oll’.

  Kas skandaali kah mõoti? Miä om saanu jõusaali varustusõ, moodorsaani ja raamassina pihtapandmisõst?

  Seo oll’ häste häbemäldä tegu MTÜ Spordiklubi Corsa GYM puult: vara tuudi PRIA kontrolli aos paiga pääle ja perän viidi jäl är.

  Pidi ette teedä olõma, et kontrolli tulõva. Ku vallavalitsus olõs naanu õigõ aol as’aga tegelemä, olõs saanu seod jamma är hoita. PRIA nõud külh rahha tagasi, a Goršanovi Gert om MTÜst lännü ja asi lõpõs tuuga, et MTÜ lätt pankrotti.

  Et suusaratu oll’ vaia aia, kõrraldimi vahtsõ raamassina – elu lätt edesi ja sändse vitsa piät kah kätte saama. Om süämest hallõ, et sändsit pätte om, tuu tege noidõ elu keerulidsõmbas, kes asju süämega tegevä.


  A vannut uulidsaremont?

  Seo asi es olõ vallavalitsusõ vastutusala pääl, a olõs saanu inämb är tetä.

  Vald om suurõmb ku kodu, a juhtmisõ põhimõtõ om ju samasugunõ. Ku sa võtat kodu remondimehe, sis iks käüt ja kaet, kuis toimõndaminõ lätt. Mu hindä maja man oll’ kaibmismulk üle kuu ao vallalõ. Kaimi suurõ vihma aigu, et niimuudu mi maja sinnä mulku lätt...


  Midä arvati haridusreformist?

  Haridusreformi om vaia, a mitte sändsel kujul, kui tuud tetäs. Mi teemi kõik tuus, et Antsla gümnaasium alalõ jääsi. A pall’u latsõvanõmba pandva uma latsõ keskkuuli Tartulõ vai Otõpääle. Ku inämbus är lätt, ei saa gümnaasium edesi olla.

  Mille Antsla gümnaasium nuurilõ ei miildü?

  Üteldäs, et ei olõ nuurisõbralik. Või-olla omma kooli juhi pall’u kavvas jäänü… Üle kümne aasta ei peetä õigõs, et üts juht paiga pääl om. Vällä arvadu nuu juhi, kiä kõgõ vahtsit värskit ideid vällä pakku mõistva.

  Nii et koolidirektri Kooli Heinari tuul kõigus?

  Ma arva, et tä tund tuud esi kah...

  Midä arvati haldusreformist?

  Tuud om väega vaia. Ku annat väikun vallan ütele inemisele viis-kuus erinevät ülesannõt, tä ei saa kõkkõ väega häste tetä. A ma käve kolmõ esi kooli vaiht, andsõ umma erialla ja olli niimuudu kõgõ kimmämb as’atundja.

  Või-olla olõssi vaia hoobis jaka as’atundjit, piä-i tuus ütte valda tõsõga kokko pandma.

  Antsla rahvas es tahtnu kimmähe olla üts osa suurõst Võro vallast. Mi olõmi nii veere pääl ja piät kaema, et haldusreformiga maal elo vällä ei koolõsi. Es pidänü kaema vallapiire, a tuud, mis kandi inemise umavahel läbi käävä. Kon omma nuu keskusõ, kohe nä kokku käävä, kon omma tüükotussõ ja bussiliiklus.


  Kas Antsla võissi üten lüvvä «Maalõ elämä!» projektin?

  Kimmähe piässi tuud härgütämä. Ku om joba nätä, et kongi piirkunnan toimõndasõ inemise rõõmsa näoga, külh sis tulõ sinnä noid ka manu.

  Nuur inemine tulõ maalõ, ku sääl om päält põhitüü ka muud tegemist.


  Mis om ti elo moto?

  Häste positiivne piät olõma. Raskusõ omma tuujaos, et inemine tugõvambas saanu. Mullõ miildüs häste pall’u esi tetä. Umma ellu tulõ võimalikult ausalõ ellä ja tuust rõõmu tunda.

  Küsse Harju Ülle


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin