Nummõr' 296
Märdikuu 12. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • «Tulõ määne talv tulõ, külh mi taa üle elämi!»
 • Uudissõ
   
 • 40 mõtõt Vana Võromaa ettevõtmiisi jaos
 •  
 • Mitu võistlust võro keele nädälil
 • Elo
   
 • Ruusmäel vanaimä man
 • Märgotus
   
 • Prätzi Merike: lõpõtami Antslan vägikaikavidämise, nakkami kuuntüüd tegemä!
 •  
 • Võro rammumiis sai maailmameistris
 •  
 • Latsimänge korjamisõ võistlus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Uma lehe jutuvõistlus
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Kagahii
   
    
   
  Oro Leili – elorõõmsa vanaimä. 
    
  Ruusmäel vanaimä man
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  Viis last ja 14 latsõlast hoitva umma vannaimmä, inneskist Ruusmäe kooli algklassõ ja võro keele oppajat Oro Leilit (70) nii väega ja panni uma tundõ nii ilosahe kirja, et Leili valiti timahava Eesti aasta vanaimäs.

  «Ku ma sai kutsõ pääliina, sis tükk aigu mõtli, et mis taa asi tähendäs. Sis tull’ miilde, kuis tütär käve mu man arvutist pilti otsmah, koh ma latsõlatsiga üteh olõ,» selet’ hää detektiivinõnaga Leili. «Küsse sis tütre käest ja tä ütel’ as’a är.»

  Eesti vanavanõmbidõ fond tennäs’ säitsmendät aastat kümmet imelist vannavanõmbat ja valisi neländät aastat näide siäst viil aasta vanaimä ja vanaesä.

  Leili arvas’, et kimmähe om timäst pall’o tublimpi. «Aasta vanaesä kasvatas ütsindä kolmõ latsõlast, mul käävä latsõlatsõ iks õnnõ küläh!»
   
   
  Oro Leili uma 14 latsõlatsõga 
    
  Leili vällävalimisõl mõiu arvada latsõlatsi ilosa ja süämest kirja pantu hää sõna, näütüses: «Mi vanaimä om mi jaos kõgõ olõman olnu ja avitas sis kah, ku sa esi viil arvogi saa-i, et sul api vaia om. Vanaimä om kõiki opanu lugõma, avitanu koolitüüd tetä, üllätüs-taskuraha pangakontolõ tekütänü, toonu meile maitsvit purgisüüke ja tsäihaino, kõlistanu inne tähtsit kontrolltöid ja eksämme. Tä tund kõgõ huvvi, kuis meil lännü om ja om läbi lugõnu suurõmba jao mi loomingust, eski magistritüü, mille sisu tälle võõras jääs. Kõgõ löüd tä põhjusõ meid kittä ja mi ettevõtmiisi julgusta.»

  Päält ummi latsõlatsi om Leili umas võtnu viis kasulatsõlast. «Nigu seoilmaao elo om – kärgpere muudu asi,» selet’ tä.

  Latsõlatsõ tulõva Leili mano päämidselt koolivaheaol. Nigu nä esi omma ütelnü, kisk määnegi vägi näid iks Ruusmäele – vanaimä man om näid kõgõ hulga kuun ja lusti pall’o.

  Latsõ tulõva iks kokko imä sünnüpäävä ja jõulu aigu. Suvõl saias kokko seto jaanipääväl Miiksen, kon eläs Leili sõsar.

  Latsõlatsiga kõnõlõs Leili meiliga, vahepääl Skype’iga kah. «Facebooki kontot mul viil ei olõ!» ütel’ Leili sändse helüga, et ega tuugi timä jaos ilmvõimalda asi olõ-i.

  Leili saa muudsa tehnikaga häste läbi. «Meil iks tetti õigõ mitu arvudikursust, e-kuul oll’ viil lõpuotsah,» ütel’ Leili.


  Koolilatsõ sammamuudu süämen

  Leili oll’ Ruusmäe koolin 47 aastat oppajas, nikani ku kuul viis aastat tagasi algkoolis kokko kuivi.

  «Latsilõ tunni anda ja päält tunnõ kah tegeldä oll’ mullõ nigu hobi, tuu es olõ määnegi vaiv,» kõnõl’ tä. «Ei tiiä, kuis muialpuul, a meil omma külh väega hää latsõ olnu. Ku Ruusmäe pääl liigut, sis väega veidü om noid, kiä olõ-i mu koolilatsõ olnu. Mõnõl om eski vanaimä-vanaesä siih koolih opnu.»

  Umist opilaisist halgahtu täl edimädse huuga miilde Võromaa aasta esäs valit Sariku Joel, Sisekaitsõakadeemiä emeriitprohvesri Uba Peep ja uma Haani valla kultuurijuht Pärnapuu Sirje.

  Leili juurõ omma Setomaal Miikse lähkün Kiislova külän. Ruusmäele saadõti Leili päält keskkooli ja päält nädälist oppajakursust. Sääl läts’ tä mehele ja jäigi paiga pääle.

  «Millegiperäst om Ruusmäe sääne kotus, et siiä tahetas tagasi,» märgotas Leili.

  «Tuu iist tulõ tenolik olla ka kunagidsõlõ koolijuhilõ Partsi Elmarilõ ja timä naasõlõ Helgilõ: inemiisil om meeleh, et koolih oll’ hää olla.»

  Leilil olõ-i kunagi ikäv. Suvõl jahmõrdas tä aiamaa pääl ja tegeles latsõlatsiga. Talvõl kuda mõnõ sukapaari kah. Arvuti võtt aigu ja naabrinaasõga käü kõndman. Tütre puul as’atas tä kah ja tege suurõlõ perrele talvõs purgisüüke.

  Elol ei olõ vika ja tervüs kah viil pidä. «Olõ nigu vana traktor: ku käümä är tõmmatas, sis liigut õnnõ!» muheli Leili.

   
  Oro Leili latsõ ja latsõlatsõ

  Ain (48), autojuht, latsõ Anette (25), Annes (23), Andreas (20)

  Rein (47),Valgamaa arõnguagõntuuri juhataja, latsõ Triinu (21), Mihkel (11), Martin (3)

  Maie (44), Vahtsõliina eriinternaatkooli eripedagoog, latsõ Robert (22) ja Richard (7)

  Jüri (38), ehitämise-as´atundja latsõ Silver (17), Patrik (15), Aleksander (10) ja Saskia (5)

  Kadri (38), Tarto ülikooli geograafiatiidrü, latsõ Rein (16) ja Leena (12)


  Muudsa vanaimä

  Latsõlats Anette: «Olõ-i midägi imehtä, ku vanaimä märgotas Internetti failõ üleslaatmisõst, laatmisõ mahust ja kibõhusõst. Ka nutitelefoniga om tä sina pääl. Ku tulõ küsümüs mändsegi tsirgu vai kasvu sordi kotsilõ, tulõ tetä õnnõ pilt ja saata vanaimäle.»

  Võrokeelitside kirätöie juhendaja

  Otsa Helve, Ruusmäe kooli oppaja:
  «Oro Leili oll´ mi koolin oppaja, teno kellele latsi looming paprõ pääle jõudsõ. Võrokeelitsit kirätöid kirodi timä opilasõ paarkümmend aastat. Ku 2007.

  aastal tull´ vällä «Mino Võromaa» 20. nummõr, sis olli sääl kirän timä 13 opilasõ võistlustüü, preemiä sai kuus kirotajat.

  2002. aastal ilmu uma kooli 10 aasta looming kogomikun «Ruusmäe latsi jutu»».   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin