Nummõr' 296
Märdikuu 12. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • «Tulõ määne talv tulõ, külh mi taa üle elämi!»
 • Uudissõ
   
 • 40 mõtõt Vana Võromaa ettevõtmiisi jaos
 •  
 • Mitu võistlust võro keele nädälil
 • Elo
   
 • Ruusmäel vanaimä man
 • Märgotus
   
 • Prätzi Merike: lõpõtami Antslan vägikaikavidämise, nakkami kuuntüüd tegemä!
 •  
 • Võro rammumiis sai maailmameistris
 •  
 • Latsimänge korjamisõ võistlus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Uma lehe jutuvõistlus
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Kagahii
   
    
   
    
  40 mõtõt Vana Võromaa ettevõtmiisi jaos
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
   
  Lastukatussõ lüümine.
  Pilt Siska Aini eräkogust
   
    
  Vana Võromaa ettevõtligu inemise saadi Võro instituudilõ 40 märgotust ja mõtõt ummi ettevõtmiisi arõndamisõs, mõttist sünnüse Vana Võromaa arõnguprogrammi tsihi.

  «Küssemi, kuimuudu plaanva mi inemise lähembä kümne aasta joosul ummi ettevõtmiisi man pruuki Vana Võromaa kultuuriperändit ja luudusõ võimaluisi,» selet’ mõttõtsõõri kõrraldaja Eichenbaumi Külli Võro instituudist.

  Kuuntüün regionaalministri bürooga tettühe mõttõtsõõri saadi ummi plaanõ nii ettevõtja ku inemise, kiä viil plaanva umma ettevõtmist käümä panda.

  Kogokunnaelo edendämise plaanõ tull’ inämb mittetulundusütisüisi käest.

  Kõgõ inämb om plaanin vahtsit söögi-ettevõtmiisi. «Väikese tegijä piät kuuntüüd tegemä ja ütenkuun turgõ otsma, kaupu nõudmisõ perrä tegemä, nakkama esieräliidsi Võromaa talosüüke tegemä ja pakma,» võtt’ Eichenbaumi Külli päämidse mõttõ kokko. «Tulõ märki, kuis panda käümä kuuntüüvõrk, midä om väega vaia. Kas üle Vana Võromaa vai mõnõn nukangi.»

  Kimmäs teema om ka käsitüü. «Käsitüü müümine ja vahtsidõ asjo vällämärkmine om Vanal Võromaal küländ kõrraldamalda,» hinnas’ Eichenbaumi Külli. «Tegijä omma esi kah arru saanu, et ku nä uma jõu kokku pannu, sis lännü nii ostjidõ löüdmine ku asjo vällämärgotaminõ parõmbahe.

  Tahetas müügikotussit tetä, laatu pääl käümist kõrralda ja meistride kodasid tüüle panda, näütüses Võromaa rahvarõiva nõvvukoda. Võromaa umaperäga kaupu kujondamisõ, pakmisõ, välläkitmise ja internetin müümise jaos omma mõttõ olõman.»

  Võromaa umaperä om ehitüsmatõrjaal savi ja saviehitüst plaanitas vahtsõst avvu sisse nõsta. Saviehitüse keskus kerküs joba Moostehe, kon Saviukumaja asja iist vidä.

  «Savihoonõ om inemise-sõbralik hoonõ ja passis pall’odõlõ, kes inämb ei kannata ellä kunstmatõrjaalist huunõn,» selet’ Eichenbaumi Külli.

  Lambavillateema om kõgõ suurõmbalt ette võetu Karula kandin, kon kasvatadõs pall’o lambit ja kon om joba väiku kuuntüütsõõr tekkünü. Sääl tahetas panda tüüle villavabrik.

  «Pall’o tull’ mõttit, kuis kogokunna ello edendä,» ütel’ Eichenbaumi Külli. Jõud tulõ kokko panda ja kogokunnan tüü är jaka, et mitu peret saanu leevä lavva pääle.»

  Mõttõ säetäs tegevüsplaanis

  Eichenbaumi Külli ütel’, et kokko kor’adu plaani ja mõttõ tsäpendäs läbi nõvvokogo, miä Vana Võromaa regionaalarõngu programmi ette valmistas: kas noidõ abiga saanu paiga pääl inemise tüüd-leibä ja kas pruugitas tuu man kultuuri- vai luudusõ võimaluisi.

  Jõulukuun märgitäs parõmba mõttõ viil kõrd üten tegijide ja huviliidsiga ütidse tsõõriklavva takan läbi.

  Aastaga lõpus pantas kokko tegevüsplaan: määndside mõttidõga ja kuimuudu saa edesi minnä, ku pall’o rahha vai muud api olõsi vajja riigilt programmi kaudu saia.

  «Setomaa regionaalarõngu programmi abiga om kuuntüüd käümä tõugatu ja om nätä, et ku kiäki kuuntüüd kõrraldas, läävä as’a käümä külh,» ütel’ Eichenbaumi Külli.

  Plaanitava Vana Võromaa arõnguprogrammi päätsiht om tukõ ettevõtlust, miä om köüdet Vana Võromaa kultuuriperändi, paikligu elo ja luudusvaraga ja piässi härgütämä seo kandi majandust, andma mano tüükotussit.   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin