Nummõr' 295
Rehekuu 29. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Mekk meelüt’
 • Uudissõ
   
 • Tulõ võro keele nätäl
 •  
 • Uhkõ massin kaemisõs
 •  
 • Vahtsõ ettevõtja saava tukõ
 •  
 • Mõtsa-, maa- ja viihõngolinõ tähtraamat
 • Elo
   
 • Hingejutu inne hingipäivä
 • Märgotus
   
 • Vaheoja Indrek: aja asjo parõmba meelega iks säändsiga, kes Lõuna-Eestist peri omma
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Uma lehe jutuvõistlus
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
   
  Uma Lehe 2013. aasta suur jutuvõistlus
   
  Kümnes jutuvõistlus – teemasit ja avvohindu om inämb!
   
  Uma Leht uut kümnendäle jutuvõistlusõlõ põnõvit, lustiliidsi vai halusit õkva elost peri juttõ. Parõmba kirätükü saava avvohinna ja trükümi neo lehen är 2014. aastaga joosul.

  Võistlusjuttõ sordi:

  1. Periselt elon juhtunu nal’alinõ vai tõsinõ lugu

  Lugu, miä om olnu kas nal’aline, oppusõga, saatuslik vai muido ummamuudu. Juhtumine olku peri kas hindä vai mõnõ tutva-sõbra perrest, umast küläst-liinast, tohtri mant, bussist, tüükotussõst... Lugu piäsi olõma juhtunu kas kirotaja hindä vai mõnõ timäle tutva inemisega vai olõma päält kuultu-nättü.

  2. Inemine ja massin

  Massin mängse vingõrpussi kõgõ kehvembäl aol, massina putitaminõ lõppi saatusligult, kiäki ehit’ valmis esierälidse massina (säläsügämise massinast traktorini vällä. NB! Ku om pilti mano saata, saatkõ kimmähe!). Kuis üte as’a jaos mõtõldut massinat sai hädäkõrral häste hoobis uutmada as’as pruuki jne.

  3. Tsirgulugu

  Esieräline juhtuminõ vai muu lugu, kon om mängun mõni tsirk: tempu tegemän, halva vai hääd ette kuulutaman, esierälist tarkust vai kavalust näütämän.

  4. Kauplõmisõ-lugu

  Kuis om laada pääl vai muial kavalalt kaubõldu, määnest laadanall’a om tettü, kuis kauplõminõ om vussi lännü vai mändsit uutmada asjo viil kauplõmisõ man juhtunu om.


  NB! Inne luu kirotamist lugõgõ läbi seo oppus:
   
  ¤Lugu piät olõma periselt juhtunu. Anõkduutõ, häüsä- vai lõmpsijuttõ, internetist loetuisi vai lavva takan vällä mõtõlduisi jutukõisi ärke saatkõ!

  ¤Egä inemine või saata nii pall’o juttõ, ku taht. NB! Jutt ei või olla inne mõnõn tõsõn lehen vai raamatun är trükit egä Internetti üles riputõt.

  ¤Egä jutt võisi olla kas eräle fail (ku saadõtas e-kiräga) vai kirotõt eräle paprõ pääle. Mano või saata pilte

  ¤Ku pään om hää jutt, a saa-i vai mõista-i taad kirja panda, sis kõlista tel 782 2221 vai 5660 6494.

  ¤Egän jutun olku kirän: päälkiri, mis aastal (ku ei mälehtä täpsele, sõs umbõs) lugu juhtu, tuu kotussõ nimi, kon lugu juhtu.

  ¤Jutu tegeläisil olku õigõ nime. (Ärke pankõ tegeläisile nimes Mihkli-Manni, Juku vms! Ku tahati, et lehen olnu teil vai ti juttõ tegeläisil tõnõ (vällämõtõld) nimi, kirotagõ tuu eräle luu lõppu mano!)

  ¤Egä jutu (!) mano kirotagõ kimmähe uma nimi, aadrõs ja telehvoninummõr!


  Oodami juttõ nikani ku 15.11.2013
  Jutu saatkõ:
  info@umaleht.ee vai Uma Leht, Tarto 48, 65609 Võro liin.
  Tunnissõna:
  jutuvõistlus.

  Parõmbidõ juttõ autori saava preemiä. Meelen piämi ekä autorit.

  Vähämbält viiele Uma Lehe jutuvõistlusõlõ kirotanu inemine saa üllätüsavvohinna!

  Kõik kirotaja omma oodõdu Uma Lehe jutuvõistlusõ pitto 6.12.2013 Võrolõ (Tarto 48).

  Uma Lehe Toimõndus   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin