Nummõr' 291
Süküskuu 3. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Põllumehe omma mõtsatsikoga hädän
 • Uudissõ
   
 • Piusa ots umma tsihti
 •  
 • Vahtsõnõ klubitarõ Urvastõ valla nuurilõ
 •  
 • Käsitüüoppus oppajilõ
 • Elo
   
 • Meditsiinist raamadukogohoitjas
 •  
 • Hüvä Võromaa haldjas Toronton Vesi Salmõ – 90
 • Märgotus
   
 • Rahvalaul muusikatunni!
 •  
 • Kuis ma edimädsel koolipääväl paganas jäi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Esimuudu
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
    
   
  Vesi Salmõ Pilt eräkogost 
    
  Hüvä Võromaa haldjas Toronton Vesi Salmõ – 90
   
  Hirvlaanõ Milvi
   
  Joba 69 aastat om kodoigatsüs Sulbist peri Vesi Salmõt (90) nigu tsirgupoiga umal vahtsõl kodomaal Kanadan takast tsusknu meelen pidämä umma pesäpaika, avvu seen hoitma imäkiilt ja esämaad.

  Inämb ku 35 aastat oll’ Salmõ Toronto võrolaisi kuundisõ juht. Prõlla om külh tuu tsõõr timä ümbre hõrrõs jäänü ja kuundisõ perändüs Võromaa muusõummi antu. Ildaaigu lõpõt’ uma tegevüse virolaisi kuundis ja Salmõ kätte tuudi näide viimäne aastaraamat, mis võtsõ kah õkva tsihi kodomaalõ.

  Salmõ tiid häste, kuis koton Võromaal eletäs. Timä süa lätt iks lämmäs, ku tä saa kätte Uma Lehe ja unõhtas hinnäst imäkiilde ja Võromaalõ. Kompvekis omma Sulbi-Sõmmõrpalo vai Kanepi inemiisiga köüdedü luu. Sis lätt leht edesi tõisi võro keele mõistjidõ kätte. Mõnõ hää nal’aluu kõnõlõs Salmõ edesi sõbramehele Purje Erikulõ, kes kirotas Kargu Karla nime all Kanada eestikiilsele aolehele Eesti Elu nal’ajuttõ.

  Kah’us es saa Salmõ kodomaalõ tagasi elämä tulla, a tä om tuugi üle rõõmsa, et timä kodo näivä är ka tä väümiis Vello ja tütär Sirje, kiä 1944 timä süäme all puulpalanu laiva pääl Tsiberi iist är pagõsi.

  Salmõ vidämisel omma Kanada võrokõsõ saatnu Võromaa raamadukokõlõ päält viie tuhandõ raamadu ja hulga inemiisi mälestüisi lindistüisi (Salmõ hindä uma kah).

  Võro haigõmaja jaos saadõti arstirohtõ, aparaatõ, ratastuulõ ja muud. Võromaa kiränigu saiva tukõ Eesti rahva saatusõ kirjapanõgi jaos. Eesti Imä kujo siibu ala Rõugõn omma ka Kanada ja Ameeriga võrolaisi lämmä käe tukõ andnu ummi immi mälestüses.

  Prõlla om Salmõ süämele kõgõ lähkümbäs jäänü etnograafiatsõõri kokkosaamisõ. Uma imä vokiga naas’ tä sääl näputüü mõistmist edesi andma ja vanaaigsit tähtpäivi elon hoitma.

  Kar’alaskõpäävä munakorv om iks Salmõ puult.

  Täl om hää miil, et nüüt omma sääl tegevüsen noorõmba naasõ, ja eski mehe. Tä hindä väümiiski opsõ är naisi kangakudamisõ nipi.

  Toronto Eesti miiskuur kuts iks uma avvuliikmõ ja naisseldsi esinaasõ kontsõrtõlõ. Naisselts oll’ koori man väega tähtsä: kor’as’ koori tegemiisi jaos rahha ja kõrrald’ kontsõrtõ. Salmõ miis Richard, Eesti politseimiis, laulsõ koorin.

  Viimäte sai Salmõ miiskuuri dirigendi Kipperi Charlesi käest Eesti juuriga ja ilosa helüga ooperitenori Belli Stepheni plaadi «Kojuigatsus»: Stephen laul eestikiilsit ballaadõ, Charles mäng klavõrit mano.

  Stephen sai uma vanaimä Lindali Helmi perrä Eesti kodanigus ja tulõ tulõval aastal edimäst kõrda Eestimaalõ.

  Salmõ om iks naarulinõ – eski Toronto uputusõ aigu juulin kolm päivä ilma elektrildä suurliinan ellen.

  Süküskuu edimädsel pääväl oll’ kodomaa lipuehten latsi tarkusõpäävä aus, samal pääväl sai Vesi Salmõl täüs 90. hällüpäävänummõr.

  Kanepin, kon oll’ tä viimäne kortõr Jalasõ majan, tulõva sugulasõ ja sõbra timä avvus kokko aiapidolõ joba mitu aastakümmet.

  Kõigi noidõ nimel, kiä omma Salmõga kuikimuudu tutva, soovimi kangõlõ võromaalaisi hääle haldjalõ viil pall’o tervüst ja väke saa aasta piiri poolõ rühkmises!


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin