Nummõr' 291
Süküskuu 3. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Põllumehe omma mõtsatsikoga hädän
 • Uudissõ
   
 • Piusa ots umma tsihti
 •  
 • Vahtsõnõ klubitarõ Urvastõ valla nuurilõ
 •  
 • Käsitüüoppus oppajilõ
 • Elo
   
 • Meditsiinist raamadukogohoitjas
 •  
 • Hüvä Võromaa haldjas Toronton Vesi Salmõ – 90
 • Märgotus
   
 • Rahvalaul muusikatunni!
 •  
 • Kuis ma edimädsel koolipääväl paganas jäi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Esimuudu
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
      
   
   
  Savikunstnik Kriguli Meelis tund uma rahakoti pääl, et egä aastaga tulõ Piussa mugu veidemb küläliisi Säinasti Ene pilt. Piusa külästüskeskusõ vahtsõnõ juht Suurmanni Aino tuu sinnä vahtsit ettevõtmiisi Säinasti Ene pilt. 
      
  Piusa ots umma tsihti
   
  Säinasti Ene
   
  Piusa külästüskeskusõ vahtsõnõ juht Suurmanni Aino (62) ja vahtsõnõ Orava vallavanõmb Sabaliski Riina (55) märkvä üteh ettevõtjidõga, kuis tuvva Piussa inämb küläliisi, kedä egä aastaga veidembäs jääs.

  «Seo suvi om jäl veidemb rahvast käünü,» hinnas’ savikunstnik Kriguli Meelis (44), kiä om Piusah kümme aastat savikota pidänü. «Edimädse kats suvvõ olli müügi rekordaasta.

  Viimädse aasta om Piusah kõik aig midägi kaivõtu ja ehitedü. Kõgõpäält ehit’ RMK koopasuid kinni, tekk’ treppe ja kaemiskotusõ. Sõs nakas’ vald külästüskeskust ehitämä. Seo suvigi kaivõti viivõtupütt vahtsõst välla ja parandõdi.»

  Nätäl aigu Piusa külästüskeskusõ juht, tsihtsäädüngi Piusa juhataja olnu Suurmanni Aino ja kuu aigu Orava valda juhtnu Sabaliski Riina pidävä rahvahiidütäjäs tuud, et kuupih saa-i inämb vabalt liiku: ku inne oll’ äge kuupit pite roita, sis no näge õnnõ paari sambavahet.

  A tõsõlt puult kaiõh või Piusa tsihte sääden kimmähe kuupidõga rehkendä. «Mi Piusalõ ainuumadsõ koobastigu ja nahkhiiri elopaiga püsüse viil pikki aastit huviliidsilõ kaia,» ütel’ vallavanõmb.

  Orava vald om Piusalõ kõvva rahha pandnu ja taht nüüt ka tagasi tiini. Suurmanni Aino ütel’, et ku turistõ jaos tettüh vihuh «10 põhjust, mille Põlvamaalõ küllä tulla» om viis põhjust köüdet Orava vallaga, sis tasos küläliisi kutsmisõga vaiva nätä külh.

  Piusa külä om õkva Võromaa veereh vasta Setomaa piiri. Suurmanni Aino tahassi inämb vällä näüdädä, et Piusa om iks Võromaal. «Minevaasta alostimi joba Jansonsi Silviga Piusa-teemalidsõ näütemängu mõttõga. Keväjäs piässi tuu teos saama,» kõnõl’ tä plaanõst.

  «Süküskuuh om kokkosaaminõ ettevõtjidõ ja tsihtasotusõ nõvvokogoga, et arota, kuis külälise jääsi mi kanti ka üüses,» kõnõl’ vallavanõmb.

  Ütte-tõist om tuus joba tettü, et Piussa inämb rahvast tulõssi. Tõist suvvõ sõit Piussa rong.

  Edimäst suvvõ Piusah Kolmõ Sõsarõ kohvikut pidänü Visseli Triin, Kadri ja Kerti arvssi, et tulõ tetä põnõvit ettevõtmiisi.

  Kohvikuh avitiva sõbra tetä muusigaõdagit, koh astsõ üles Kalkuna Mari, Chalice, Pehu Jaan, Bonzo, Võsa Hanna-Liina ja Õunapuu Lauri. Noil õdagil olli jo kotusõ varra kinni pantu.

  Kohvik oll’ vallalõ kats kuud, küläliisile pakuti kotusõpäälitsit süüke, esi tetti piirakit ja ijätüstki. A sakõstõ oll’ nurinat, et friikardohkit pakuta-i.

  Pungitsa Margus hoit Piusa poodi ussõ vallalõ õnnõ suvõl. Timägi arvas’, et inemiisi toosi mano tuu, ku jäl midägi vahtsõt vällä pakutas.

  «Kõgõ rohkõmb mõotas meid iks tuu, et huuaig om lühkene,» arvas’ Kriguli Meelisse naanõ, sammamuudu savikunstnik Kriguli Signe (40).

  Suurõmb jago turistõ tulõva Piussa juulikuuh. Mõni päiv om sõs parkmisplats nigu liinah suurõ kaubakeskusõ man. A talvõl om Piusah vaikus.

  Kriguli Meelis tahassi inemiisi mõtlõmist muuta. «Ku illos om tah keväjä ja sügüse ja viil talvõl, ku lumi om maah. Piä-i rahva seeh tsurmma ega järekõrrah uutma. Ja ku väläh om külm, sõs tunnõt, ku hää, lämmi om koopah seeh,» muhelõs tä. «A ku savikotta tahat tulla, sõs piät iks ette helistämä,» tulõtas Signe miilde.


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin