Pääleht
 
 • Moosten sündü savikivitehas
 • Uudissõ
   
 • Välläkaibminõ Kuningamäel
 •  
 • Seto kuningriigi pääväl
 •  
 • 25. Kaika suvõülikuul Moosten 9.–11.08.
 • Elo
   
 • Mooste – Eesti lina var’opaik
 •  
 • Mooste mõisa Härmätarõl om kudaja pernaanõ
 •  
 • Suvõülikuuli vidä luudusõ- ja muusigamiis Kalla Urmas
 • Märgotus
   
 • Puura Väino: Võrumaal ei tunnõ ma millestki puudust!
 •  
 • Pulga Jaani vahtsõnõ katsiktsõõr
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Kiri
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
   
    
   
  Kalla Urmas Villändi folgil.
  Ojari Triinu pilt.
   
    
  Suvõülikuuli vidä luudusõ- ja muusigamiis Kalla Urmas
   
  Seo aastaga Mooste suvõülikooli rektri om Kalla Urmas (43). Kasunu om tä Räpinä kihlkunna nukan Mehikuurman, kon täl imä puult juurõ omma. Mooste om Urmasõlõ ligidäne teno Võnnu kihlkunnast peri esä suguseltsile – om jo puul Mooste valda vana Võnnu kihlkunna maa pääl.

  Kalla Urmas om opnu bioluug. Nii om üts timä kolmõst armastusõst luudus. Tõsõ kats omma uma kiil ja vanaaolinõ muusiga, tuu siän rahvalaulu. Täl om viil üts salaarm, a tuu jääs suvõülikooli tudõngiilõ är arvada.

  Pilt Urmast om tett nätäl tagasi otsa saanu Villändi folgi pääl. Urmas vidi sääl iist Räpinä laulõ tüütarrõ. Räpinä laulu nakkasõ kõrva uma tõistsugumadsõ mitmõhelü poolõst. Mitmidõ kuultuisi laulõ sõna tulli inemiisile tutva ette, näütüses «Valgõ jänes» vai «Lätsi küllä». A noid laulti Räpinä viiega, miä om hoobis tõnõ ku tunnõt seto viis.

  Sõna ja viie liigusõ õks naabridõ vaihõl, a näide tii võiva olla peris uutmalda.

  Folgil näüdäs’ Urmas üten tõisi tegijidega ka vahtsõt Seto Kirävara raamatidõ rian vällä tulnut laulikut seto- ja võrokeelitside laulõga.


  Ojari Triinu


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin