Nummõr' 289
Põimukuu 6. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Moosten sündü savikivitehas
 • Uudissõ
   
 • Välläkaibminõ Kuningamäel
 •  
 • Seto kuningriigi pääväl
 •  
 • 25. Kaika suvõülikuul Moosten 9.–11.08.
 • Elo
   
 • Mooste – Eesti lina var’opaik
 •  
 • Mooste mõisa Härmätarõl om kudaja pernaanõ
 •  
 • Suvõülikuuli vidä luudusõ- ja muusigamiis Kalla Urmas
 • Märgotus
   
 • Puura Väino: Võrumaal ei tunnõ ma millestki puudust!
 •  
 • Pulga Jaani vahtsõnõ katsiktsõõr
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Kiri
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
   
  25. Kaika suvõülikuul Moosten 9.–11.08.
   
  Riidi, 9. põimukuu päiv


  Buss Moostele Võrolt Keriguplatsi päält kell 11 ja Põlvast Edu keskusõ mant kell 11.30.
  Viil bussiaigõ: Võro-Mooste 16.20, Põlva-Mooste 17.10.

  14.30 Suvõülikooli vallategemine koolimaja man.

  14.30-16 Tuur mõisa pääl. Rahvamuusigamaja, Viinakoda ja meistride kua.

  16.30–19 loengu koolimajan:

  16.30 Kiristaja Arvis. Mooste valla muinasmälehtüse.
  17 Punninge Vello. Rasina mõisa.
  17.30 Sildoja Krista. Pulsti August, rahvapillimängjide ja lauljidõ kokkokutsja ja reise kõrraldaja edimädsel Eesti Vabariigi aol. Tollõaigsõ Võromaa rahvamuusigu.
  18 Pintsaarõ Asta. Vahtra Jaani ja Kauksi Perävalla lugu.
  18.30 Lepiski Arvi. Miilva suu ja timä tsirgu.

  19 Iloõdak Veskitiatri man:

  Laul Tal’na Võro seldsi naisi lauluansambli Liiso, om muistitsidõ kivipilte näütüs, tõrvaajaminõ, suidsosannaga tutvassaaminõ, vihategemine, sannankäümine.
  Uma kandi pillimehe tõmbasõ lõõtsa, Tal’na võrokõisi näütemängopark Tungõl oppas tahtjilõ vahtsõt tükkü.
  Raudoja Ahto näütäs Seto instituudi raamatit.


  Puulpäiv, 10. põimukuu päiv

  9–13 loengu koolimajan:

  9 Allasõ Tiia. Võro keele oppus Vanal Võromaal.
  9.30 Fastrõ Mariko. Võro keele keelepesä.
  10 Reimanni Nele, Hõrna Aare. Seto keele oppus Setomaal.
  10.30 Palikova Oksana. Peipsi veere vinne kiil.
  11 Jüvä Sullõv. Võro-eesti internetisõnaraamat.
  11.30 Saarõ Evar. Sõna «mõisa» võro kotussõnimmin ja kuis Mooskatsi nimi sinnä putus.
  12 Kalla Urmas. Mooste valla keele uurmisõst edimädsel Eesti Vabariigi aol.
  14–18 Bussiretk (Rasina asunigukülä, mõisapark, koolimaja ja suur raag, Märtnä kabõli kotus, Tigase talo rehetarõ, Aarniku kääpä, Kärsä kerik).
  19 Näüdätäs vahtsit raamatit ja Pulga Jaani juttõ plaati «Letipäälne elu».
  20 Folgikuah Põlva liina esitegijide tiatri Kõivu Antsu tüküga «Perändüs».
  21 Simman Folgikuan. Mängvä rahvamuusigakooli pillimehe ja Sildoja Krista kõnõlõs koolist. Laulõtas rahvalaulõ ja Podekrati Ülle kõnõlõs Moisekatsi Elohelüst. Üles astus ansambli Julgur.

  Pühäpäiv, 11. põimukuu päiv

  9.30–11 loengu koolimajan:

  9.30 Lõbu Ragner. Uma (öko)maja.
  10 Saava Astrid. Vesi – elo alos.
  10.30 Paalmani Kalju. Lina tähendüs Eesti aoluun.

  11 Tal’na võrokõisi näütemängopargiga Tungõl opidu tükk Veskitiatrin.
  12 Suvõülikooli lõpõtaminõ.
  13.30 Buss Põlvahe ja Võrolõ.


  Muu teedüs:

  Võro keele oppust latsilõ võtva iist Toomõ Triin ja Lindsalu Evely.
  Visseli Agu kõrraldas egä päiv mõtõlustiatrit.
  Veskitiatrin omma näütüse. Suurõmb näütüs tulõ Kauksi, Kauksi Perävalla ja Kanassaarõ külä kottalõ (Pintsaarõ Asta kogost).
  Süvvä saa Mooste kooli söögitarõn. Kirja tulõssi hinnäst panda 7. põimukuus ylo@mooste.ee.
  (kuus söögikõrda masva kokko 14 eurot; riidi õdagu pakutas Veskitiatri man lambaliharuuga, tuu mass eräle 1.50 eurot). Söögi iist saa massa sularahaga.Süüki pakva viil Mooste kohvitarõ, Viinakua kohvik-restoraan ja külän om kats puuti kah.
  Üüd saa olla mitmõn paigan. Koolimajan om põrmandumajotus: magahuskraam piät hindäl üten olõma. Löövi (telgi) ülespandmisõ kotussit lövvüs koolimaja ümbre kah.
  Veskitiatrin om vällä pakku kümme makamiskotust (7 eurot üü). Tuujaos tulõ hinnäst kirja panda (tel 510 3720, ylo@mooste.ee).
  Üts üü Mooste mõisa küläliisimajan mass 20 eurot (tel 511 7848). Üümajja pakk ka Viinavabrigu küläliisimaja (tel 5851 4007, info@viinavabrik.ee).

  Teedüs: pääkõrraldaja Needo Ülo (tel 510 3720), rektri Kalla Urmas (tel 5360 3012), www.wi.ee.

  Suvõülikooli tugõja: Vana Võromaa kultuuriprogramm, Eesti kultuurkapital, Mooste vald, Võro instituut, Võro selts VKKF.


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin