Nummõr' 288
Hainakuu 23. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suur lõõdsapido Põlvah
 • Uudissõ
   
 • Kõgõ stiilsemb küläpillimiis Võromaalt
 •  
 • Raamadukogo lauluesä aian
 •  
 • Vana Võromaa saatkund Seto kuningriigin
 •  
 • Haanimaal tulõ suidsusannanätäl
 •  
 • Võro keele laagri Karilatsin
 • Elo
   
 • Koikarpkala – illos ja kallis aoviidüs
 •  
 • Hobõsõhuvilinõ naanõ sai töötukassa abiga ratsatreeneris
 • Märgotus
   
 • Kalkuna Mari: kõik tan elon om suur juhus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
   
  Hobõsõhuvilinõ naanõ sai töötukassa abiga ratsatreeneris
   
  Linderi Kaja, võrokõnõ Aakrõn
    
   
  Ratsatreenris opnu Hlevnjuki Tiina mõist hobõsõlõ häste selges tetä, midä timält oodõtas. (Pilt erakogost) 
    
  Vanal Tartomaal Rõngu ja Puka vaihõl Aakrõn olõ-i tõisi võrokõisi pääle mu, a om Järve talon üts hobõsõsõpru pere, kelle pereimä Hlevnjuki Tiina (35) om teno töötukassalõ opnu meeleperädse ratsatreeneri ammõdi.

  «Kuvvõaastadsõst pääle ommava mullõ hobõsõ miildünü, nii et kogõmusõ omma küländ suurõ,» kõnõlas Tiina.

  Talo jaos om rendit 15 hektärri maad. «Meil om mägine kant, luudus om illos ja mäe omma ka hobõsidõ triinmises hää,» seletäs Tiina. «Söödä osta naabridõ käest – om uma kandi majandusõlõ toes.»

  Tall om vanan kolhoosihuunõn. Hobõsid om viis, päält tuu üts eesli. «Eedel – Eesti tõugu – om tütre hopõn, timäga ratsutasõ algaja, kiä inne olõ-i ratsutanu,» tutvustas Tiina ummi hobõsit. «Eedel om väga rahulik, käü rii iin, om olnu kolmõaastadsõst pääle pere hopõn. Seo hopõn om meil ainukõnõ ostõtu.»

  Päält üte uma hobõsõ kasvatas ja oppas Tiina tõisi hobõsit. «Ferdinant ja Adrenaliin ommava velle, Tori hobõsõ ruuna. Näide pernaane käü Tal’nan tüül, a Aakrõn eläs naabrikülän ja nädälilõpun sõit iks hobõsõga,» seletäs tä.

  Šetlandi poni Kensi om tuudu Järvamaalt Tiina mano tarkuisi mano opma. Timä egäpääväne tüü om probleemiga latsi avitaminõ üten psühholoogiga. Mano opp ka Järvamaalt peri eesli.

  Võistlushopõn, Eesti ratsaponi Roberta, om Tiinal tuudu tuus, et esi ratsavõistluisi jaos triini.

  Võistlõminõ om osa hobõsõ koolitamisõ tüüst. «Päämidselt võistlõ hobõsidõga, kedä tunnõ rohkõmb,» ütles Tiina. «Peris pall’o sõida võistluisil nuuri hobõsid ette noorilõ ratsanikõlõ. Hopõn või tetä võistõldõn kats starti, edimäse tii ma, nuurhopõn saa selges, midä timä käest oodõtas, tõõsõ stardi tege joba nuur ratsanik.»

  Ettevõtjas sai Tiina töötukassa abiga. Tä käü mentorklubin, kon ettevõtja saa oppi, kuis uma ettevõtmisõga pääle naada. Tiina om saanu ka alostaja ettevõtja toetusõ ja käünü läbi hulga koolituisi.

  «Ratsatreeneri tävvendüskoolitus sai kah läbi, sai edimädse astmõ ratsutamistreeneri kutsõ,» seletäs Tiina. «Võistluisilõ minnen haagi treileri autole perrä ja sõida esi. C-kategooria lua sai tettüs Kehtnan täüskasunuidõ massulda koolitusõga, E-kategooria jälki teno töötukassalõ. Ilma E-kategoorialda saanu es sukugi liiku. Võistlõman käü inämbüisi Tarto ja Villändi lähkül, selle et autoküte mass. Olõ käünü ka Tal’nan, neo omma sis joba suurõmba ja tähtsämbä võistlusõ.»

  Tiina taht viil saia koolisõidu kohtunikus, a oppusõ omma Tal’nan ja peris kalli. No Tiina om teküs naanõ ja saa inemiisiga häste läbi, nii et arvada saa timä unistus ütskõrd teos kah.

  Häste saa tä läbi ka hobõsidõga. «Hobõsõ, eesli ja poni pääle ei tohe kurja hellü tetä, sis võtt sinno umas, saami naada kuuntüüd tegemä,» seletäs tä. «Väega tähtsä om silmköüdüs, määndse helüga kõnõlõt, ku mano läät. Hobõsõ võiva inemiisi väega häste rahusta, tuuperäst ka probleemega latsi pandas hobõsidõga tegelemä. Hopõn külh ei mõista kõnõlda, a saa väega häste arvo, midä timä käest oodõtas.»

  Tiina miis, eelektriliine ehitäjä Laineste Sven (38), poig Kaspar (12) ja tütär Iris (9) omma kah kõik hobõsõsõbra: pereesä avitas uma tüü kõrvalt, pall’o saa, Kasparilõ miildüs hobõsit süütä-juuta ja võistluisil abis olla, Irisele miildüs hobõsõga sõita.
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin