Nummõr' 288
Hainakuu 23. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suur lõõdsapido Põlvah
 • Uudissõ
   
 • Kõgõ stiilsemb küläpillimiis Võromaalt
 •  
 • Raamadukogo lauluesä aian
 •  
 • Vana Võromaa saatkund Seto kuningriigin
 •  
 • Haanimaal tulõ suidsusannanätäl
 •  
 • Võro keele laagri Karilatsin
 • Elo
   
 • Koikarpkala – illos ja kallis aoviidüs
 •  
 • Hobõsõhuvilinõ naanõ sai töötukassa abiga ratsatreeneris
 • Märgotus
   
 • Kalkuna Mari: kõik tan elon om suur juhus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
   
  Kõgõ stiilsemb küläpillimiis Võromaalt
   
  Säinasti Ene
    
   
  Leisi Taivo – kõgõ stiilsemb küläpillimiis. (Harju Ülle pilt) 
    
  Villändimaa lõõdsapääväl (6.07.) valiti Eesti kõgõ stiilsembäs küläpillimehes Leisi Taivo (61) Võro valla Raistõ küläst. Minevä aastagi tõi tuu avvohinna kodo Vana Võromaa miis – Orava valla lõõdsamängjä Lumõ Aigar (50).

  Eesti kõgõ moodulidsõmb küläpillimiis valitas tuu perrä, kuis pillimiis vällä näge, määndse omma rõiva, kuis tä kõnõlõs ja kuis pilli mäng. «Sääl kandin (Villändimaal – UL) hinnatas ehtsät vanaaigsõt lõõdsamängu,» arvas Taivo uma võidu põhjusõs. «Mullõ om latsõst pääle iinkujos olnu Kikka Karla mängmise muud. Tä oll’ kõgõ parõmb mängomiis.»

  Mineväaastanõ võitja Lumõ Aigar jäi silmä uma muhhe olõmisõga, võro keele ja võrokiilside laulõga.

  Leisi Taivo om sündünü pillimiis: nakas’ lõõtsa mängmä kümneaastadsõlt. Imä sõsara perreh oll’ kolmõrialinõ pill. Ku sääl küläh käve, sõs iks mängse. Pääle Eesti Vabariigi tagasitulõkit ostsõ tä Karma poodist nelärialidsõ Teppo lõõdsa. Pillimeistri Sarniti Kalju kai lõõdsa üle, tuu om Taivol siiämaani alalõ ja kõgõ parõmb pill.

  Kolm aastat tagasi sai Taivo Savõrna lõõdsameistri Tartese Heino abiga vahtsõ pilli. Pilli helü säädmises käve Taivo puul aastat Heino poolõ. «Suur teno tälle, teno Tartese Heinolõ sai must pilliparandaja. Nüüt olõ jo kats pilli hellü säädnü,» kitt Taivo.

  Taivo tüü om kardokatehniga parandaminõ, ku vaia, om tä traktorist vai müügimiis kah. Tüü peräst jätt’ tä seo aasta Võro folkloorifestivaali Teppo-nimelidsele lõõtspille võikimängmisele minemäldä. «Las tõõsõ võitva,» arvas Taivo. «Ma mängi pilli hindä jaos. Pillimäng tege meele rahulikus ja tujo hääs.» Varramba om tä tuul võistlusõl saanu ässä-klassih tõsõ ja kolmanda kotussõ.

  Suurõh-Jaanih Pärna puhkõküläh peetü Villändimaa lõõdsapäävä iihkujos olli varramba Võromaal peetü pillipido. Sügüse tetti Villändimaal ka uma lõõdsaklubi. Nii om «lõõdsahaigus» teno võrokõisilõ jõudsahe üle Eesti lakja lännü.
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin