Nummõr' 286
Piimäkuu 25. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Värskit tulõ mühinäga
 • Uudissõ
   
 • Luvvas Vana Võromaa kultuurikoda
 •  
 • Vahtsõliina laada pääl umma otsmah
 •  
 • Ess-suu kohtuvõit
 • Elo
   
 • Linnukimeistri Võrolt
 • Märgotus
   
 • Vihameistri: värskit vihta är kuuma vette tsusaku!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Kiri
  Uma kotus
  Perämäne külg
   
  Edevanõmbidõ kombõ omma väärt
   
  Kõik häös, a mälehtüse jäävä. Pall’o asju tulõ miilde, mis kunagi ammu om tettü.

  Aastakümniid tagasi es olõ inemiisil viil telekit. Tüüst vabal aol es istuta pildikasti iih nigu nüüt. Püüti edevanõmbidõ kombit alalõ hoita. Käüti märti ja katri juuskmah. Tetti avvuvärju nuurpaarõlõ. Peräst latsõ sündümist minti tita perre kaejatsilõ. Tutva inemise siist ilmast ärminegi aigu käüti valvmah. Nüüt omma noist kombist perrä jäänü mälehtüse.

  1960–70 vaihõl elli mi perekund Võromaal sovhoosih Võit. Elokotus oll’ Piusa jõõ lähküh Möldri küläh. Tuulaigu es olõ maal tüüpuudust, noorõ es piä är liina pagõma.

  Ütel ilosal suvõpääväl märgodi kats nuurt Liia ja Mati leevä ütte kappi panda. Võro perekunnaammõtih kinnütedi ammõtlikult nuuri tahtminõ üteh elämä naada.

  Liia elli Piusa jõõ veereh Makõ villatüüstüse man. Sääl peeti ka päält Võrost tulõkit pulmapido.

  Märgotimi nuurpaarilõ avvuvärehti üles panda. Värehti pannimi pistü Piusa jõõ lähkühe Kivestüoja tii viirde.

  Kotost võtimi üteh voki ja paklakuudsli, et kaia, kas noorik mõist kedrada.

  Viil oll’ sääl väiku latsõ käro, koh pikut’ peris suur pupp. Pruut sai näüdädä, kuis tä latsõ mähkmide vahetamisõga toimõ saa. Väreti man oll’ ka tsill’okõnõ laud, kohe pulmaesä sai panda värhtitegijile juuki-süüki.

  Pulmarong tekk’ värehti man piätüse. Liia täütse häste uma ülesandõ ja sõit läts’ edesi Makõ poolõ. Lätsimi kah kodo ja jõimi-seimi pulmavana antut.

  Mehe olli väsünü ja lätsi sängü. Naasõ märgodi, midä viil inne unõmati mano minekit tetä. Hälgähtü mõtõ, et läämi, varastami pruudi är.

  Pannimi miihi rõiva sälgä, et meid är ei tuntasi, ja lätsimi pulmapito kaema. Suurõmb söömäaig oll’ tuus aos müüdä. Pulmarahvas jalot’ väläh.

  Mati ai sõpruga juttu, a Liia jalot’ ütsindä. Lätsimi pruudi mano, võtimi tä katõ vaihõlõ ja naksimi hilläkeiste kavvõmbahe jalotama. Tükü ao peräst naksimi rutõmbahe astma. Pruut kai, et asi olõ-i õigõ, ja nakas’ hellü tegemä. Mati kuuldsõ tuud ja nakas’ mi poolõ juuskma.

  Es jää muud üle, ku jätimi Liia sinnäpaika ja joosimi kipõlt minemä. Peigmehe sõbra naksi meid takah ajama.

  Tii veereh oll’ Piusa jõõ poolõ korgõ äkiline perv, koh kasvi puu ja tihtsä võsu. Joosimi võssu, a es saa inne pidämä ku jalgopiteh viih.

  Üts takahajaja sai meid kätte. Tull’ vällä, et tuu oll’ mi naabritsura Ago.

  Pallõlsimi, et tä meid peigmehele vällä ei annasi. Naabritsura oll’ tuuga peri. Läts’ tagasi ja ütel’, et huligaani jõudsõva är paeda. Lätsimi kipõlt kodo magama.

  Hummogu imehti mehe, mille näide rõiva likõ omma. Naasõ kõrvaltarõh pitsidi peenükeist naaru.

  Innevanast oll’ sääne kommõ kah, et kutsuti inemiisi talo nime perrä. Mu esätalo nimi oll’ Sebä.


  Sebä Lea (Seimi Lea)
  Möldri külä (Vahtsõliina khk)


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin