Nummõr' 284
Lehekuu 28. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrokõsõ, läämi Umma Pitto!
 • Uudissõ
   
 • Contra juusk vahtsõ võrokõisi lipuga ümbre Vana Võromaa
 •  
 • Uma Pido ja Võhandu köütvä ütte
 •  
 • Orava kuul sai 140. sünnüpääväs puukujo
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 •  
 • Zetodõl jäl plaat
 • Elo
   
 • Võromaa kingitüs otsi esi üles!?
 • Märgotus
   
 • Targõmba pakõsõ Võromaalt är
 •  
 • Uma Laul – ütele miildüs imä, tõsõlõ tütär
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Uma kotus
  Perämäne külg
   
   
  Riigigümnaasium nuuri kodomaakunnan kinni es pidänü
   
  Targõmba pakõsõ Võromaalt är
   
  Vana Võromaa põhikoolilõpõtaja läävä egä aasta inämb edesi opma Tartohe vai kavvõmbahe. Põlva maakunnan oll’ tuu hädä varramba, a perämäidsil aastil om ka Võro maakund perrä jõudnu. Kõgõ kodolähkümbähe ega ka maakunnakeskusõ gümnaasiummi taha-i jäiä suurõmb osa nuurist. Jäiäs sis, ku ei saia tahetuhe suurõliina gümnaasiummi sisse vai vanõmba ei lupa kotost kavvõhe. Uursõ nuuri käest, midä nä arvasõ gümnaasiumi valimisõ kotsilõ ja kas maakunda üte riigigümnaasiumi tegemine avitas nuuri kodomaakunnah hoita.
     
   
  Kõivsaarõ Helena (15), Kää- pä põhikooli 9. klass, peri Lasva vallast Nõnovalt, lätt sügüse Taïnahe Gustav Adolfi gümnaasiummi. Tuliku Marie (16), Parksepä keskkooli 9. klass, peri Võro vallast Loosu küläst, plaan om minnä Tarto Jaan Poska gümnaasiummi.
     
  Ülikoolih om keremb, ku lõpõta mõnõ Eesti hää nimega gümnaasiumi. Päält tuu ei tüki ma väega Võro Kreutzwaldi gümnaasiummi.

  Halv om tuu, et Talliin om kotost 260 kilomiitret kavvõh:perre ja sõpruga inämb nii pall’o kuuh olla ei saa.

  Mu tutvidõ tsõõrih om pall’o näid, kiä läävä vai tahassi minnä kotost kavvõhe kuuli. Päält parõmba haridusõ om põhjus ka tuu, et noorõ tahtva vabahust, nätä vahtsõt ja põnõvat.

  A kimmähe saa egäst koolist väärt haridusõ, ku esi tahat oppi ja vaiva nätä. Mullõ miildüs väega Võromaa ja Lõuna-Eesti, selle looda, et tulõvik om kasvai tsipakõsõ kodokotussõga köüdet.
   Taha Tartohe opma minnä, selle et mullõ millegiperäst ei miildü väega Võro gümnaa- siumi. Ärminemine avitas mul ka oppi, kuis esi lajah ilmah toimõ tulla.

  Halv om tuu, et saa-i inämb nii palïo kotoh olla ja ümbre- tsõõri om kõik võõras.

  Palïo noorõ läävä Tarto vai Talna kuuli joba tuu mõttõga, et määnegi aig kolitas sinnä liina nigunii. Niisama omma suurõliina kooli hää nimega ja opilaisil omma hää eksämitulõ- mi – tuugi tõmbas opilaisi.

  Riigigümnaasiummõ tegemi- ne võisi jo kuigi abis olla, a ma väega es luutnu tuu pääle.
     
     
   
  Haki Daniel (16), Põlva ütis- gümnaasiumi 9. klass, eläs Põlva vallah, peri Haañkasõ küläst, plaan om minnä Tarto Jaan Poska gümnaasiummi. Haki Mihkli (19), Põlva ütis- gümnaasiumi 12. klass, eläs Põlva vallah, peri Haañkasõ küläst (Danieli veli).
     
  Lää Tartohe parõmba haridusõ peräst, muud võllu ma sääl väega ei näe.

  Mille noorõ suurdõ liina kuuli läävä: iks selle, et saa parõmba haridusõ. Tõõnõ põhjus võisi tuu olla, et vanõmba härgütäse last liina minemä: nä pelgäse, et lats ei saa maal tüüd.

  Inämbüs mu klassist plaan är minnä. A ega tuu liin kummist olõ-i, pia nakkas säält rahvast ka tagasi tulõma.

  Riigigümnaasiummõ ma ei usu. Olõ kül või-olla julm, a arva, et tuuga lätt nii, et kodomaakunda jääse pia õnnõ ulli. Targõmba pää läävä är. Ma väega looda, et periselt nii ei lää...
   Tartohe Treffnerihe es saa ma sisse ja Põlvah olli joba kõgõga tutva. Ku häste opit, saat ka väikust kotussõst häste edesi minnä. Ja hää om tuu, et vanõmba omma lähküh.

  Et noorõ är läävä, tuu man om vast kats päämist põhjust: saa-i oppi tuud, midä tahetas (kutsõkuuli minejä), ja arvatas, et suurõst liinast saa parõmba haridusõ. Mu tutvist lätsi muialõ õnnõ mõnõ tublimba.

  Ma arva, et riigigümnaasiumi ei avida, selle et sis pantas hulga vähämbit gümnaasiummõ kinni. Säält väikust kotussõst ei lää jo opilasõ veidükese suurõmbahe kotussõhe, mintäs joba kõrraga suurdõliina.
     
    Küsse Luha Janne
     
     
  Midä tegevä Põlva ja Võro maakunna noorõ sügüse pääle põhilooli lõpõtamist?
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin