Nummõr' 73
Paastukuu 29. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Tii-hädä tulõman
 •  
 • Näütemängupääväl ikäv es nakka
 •  
 • Küsüge klepsu!
 •  
 • Loosi naisil läts' häste
 •  
 • Miihi käsitüüpäiv Põlvan
 • Elo
   
 • Hää minuga* tütrik Salme
 •  
 • Põlva folkfestil haard üten «uma» vägi
 • Märgotus
   
 • Maainemise «prügükoll'»
 •  
 • Leivo Margus: üte põlv'kunnaga maamehest liinamiist ei saa!
 • Kagahii
  Aholämmi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Tii-hädä tulõman
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
     
   Pühhi aigu tull' Võromaa pääle suur' kevväi ja käänd' tii nii mualõ, et või-olla kiildvä vallavalitsusõ joba seo nätäl mõtsaveomassinil vallateie pääl sõitmisõ är.

  «No paar' päivä vast' lask viil ellä,» hinnäs Moostõ
  Pühhi aigu müllässi mõtsamassina viil kõvaste muatsidõ teie pääl, a pia om valdul plaan' suuri massinidõga teie pääl sõitminõ är keeldä. vallavanõmb Needo Ülo umakandi teie olukõrda. «Sis tulõ lehte kuulutus panda, et külätii läävä suuri massinidõ jaos kinni.»
     
  Arvada, et suuri massinit tohe-i mõnda aigu piä ütegi külätii pääle laskõ, löüd' Needo. Timä sõnno perrä olõ-i tii viil nii muatsõ, et inemise olõssi kohegi autoga kinni jäänü. «A õkvalt om uuta külh, et egäle poolõ inämb mano ei saa,» selet' tä.

  Lasva vallavanõmb Nassari Jüri ütel', et ku tii kinni panda, sis avida-i õnnõ lehekuulutusõst, piät ka teie pääle keelumärgi kõrraldama. «Ku tii peris hukka ähvärdäse minnä, tulõ tuud tetä,» ütel' tä.

  Eelä olõ õs kiäki viil Lasva vallavanõmbalõ kaivanu, et olõssi kohegi sisse jäänü. «A ku kiäki api küsüs, sis iks annami,» lubasi Nassar.

  Sõmmõrpalo vallan Alapõdra tii pääl jäi minevä neläpäävä joba üts' miis' uma BMW-ga mua sisse kinni. Kuigi iks kaivõti ja tougati vällä. Tuu tii om leetene ja paigapääline rahvas inämbäste ka tiid, et inne mahlakuu keskpaika tasu ei sinnä umma nõnna tsusada.

  Urvastõ vallavanõmb Müürsepä Kurmet ütel', et timä vallan omma suhtõlidsõlt hään kõrran tii. «No mõni kotus om hõel, a nuu omma meil plaanin timahava är timmi,» kõnõl' tä. «Kon inämb rahvast takan om, neo kotussõ omma joba kõrran.» Kõgõ inämb tege Müürsepä Kurmetile murõt hoobis är laonu Kaossõ sild vasta Sangastõ valla piiri. Väiku autuga päses tuust viil üle, a traktoridõga om kah varsti vaia sõitma naada.
   
  Mis sa arvat?
   
   
  JUHTKIRI
   
  Uma mudsu avitas
   
  Viimädsel aol om lehtin ilmunu järjest inemiisi arvamiisi, miä ajava õkva hirmu pääle: mõro miil' ja masõndus om sääl lõpuni vällä arõndõt ja är kah põhjõndõt, nii et pääle jääs kimmäs arvosaaminõ: midägi olõ-i inämb tetä, Eestimaa olõ-i inämb mi maa, a noidõ tõisi, halvu, ulle ja rahaahnidõ maa. Näütit tulõ egält puult, võtami kasvai Hindi Mati jutu Õpetajate Lehest vai Kirmsi külävanõmba Jõksi Ado märgotusõ 24. paastukuu päävä Koidust.

  Halval meelel omma muiduki tõsidsõ põhjusõ. A midä tuu avitas? Ku olõt kõiki pääle är süändänü, sõs ei saaki as'a parõmbas käändmä naada. Kostki piät jo alostama, et löüdä sõpru elotii pääl, ammõtnikkõ, kiä su murrist arvo saia viisvä ja lõppudõ lõpus ka poliitikit, kedä võit usku.

  Suurõmb jago noist, kiä parhilla är pahanu omma, olõ-i murrõn niipall'o esihindä elokõsõ, ku maa ja rahva saatusõ peräst. Egäst mulgust paistus kätte, et mõistlikkõ inemiisi nakkas Eestin lihtsalõ veitüs jäämä. Ei jakku inämb kõiki ammõtidõ pääle, kõkkõ tegemä, midä olõssi vaia tetä.

  Tarkust latsi uma maa ja rahva jaos koolita olõ-i meil tõtõst olnu. Ütsigu omma ette targa, suurõmbjago iks takastperrä. Võromaal om taa takastperrä tarkus joba aastakümnit käen ja valusalõ är tunnõt. Tuuperäst om varsti paranõmist uuta: kuulõn käü latsi, kiä tundva hinnäst kõgõ parõmbalõ umal maal ja uma rahva hulgan. Suurõmb jago näist pidä ka võro kiilt tähtsäs, kuiki kõnõlõs tuud kangõlõ.

  Uma kodo om tuu, kiä naid latsi võrokõsõs om kasvatanu. Tõnõkõrd om kuul' kah avitanu. Saa-i hõelus ja saamahimo periselt kah võimust, ku inemise uma mudsuga märki viisvä.
   
  UL
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Ma mõtli, et ma nakka kah tüü man kõnõlõma võro keelen!

  Antslast peri telemiis' Kersna Vahur sai võro kirämiihist härkü (ETV Pealtnägija)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!