Nummõr' 72
Paastukuu 15. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Tetäs umakeelitsit saatit
 •  
 • Võrumaal omma kõgõ külmembä üü
 •  
 • Võro kirämehe teivä «Tunnikontrolli»
 •  
 • Tulõ luulõvõistlus Adsoni Arturi avvus
 • Elo
   
 • Rotirahva õnnõtus: 16 sorka jäi handapiten kokku
 •  
 • Uma nimega vorst'
 •  
 • Luigaq külmähädän.*
 • Märgotus
   
 • Saamõ vahtsõstsünd
 •  
 • Latsi iist piä-i kiilt är käkmä!
 • Kagahii
  Küsümine
  Aholämmi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Latsi iist piä-i kiilt är käkmä!
   
  Ojari Triinu, katõ latsõ imä (pildi pääl puja Richardiga)
   
  «Kuis tä sust arvu saa, ku sa tääga kõnõlõt?» küsse mu käest murõligult üts' kinä inemine, ku kuuld' minnu tohtrõ ussõ takan pujaga võro kiilt kõnõlõman.

  Võro keele kottalõ om inemisil õigõ ands'akit arvamiisi. Mitmõ näist lahtõrdasõ võro keele määndsidegi müstiliidsi nättüisi ala: omma olõman võro kiil' ja tõõsõ keele ja võro kiil' om sääne, minka man tõisi kiili kottalõ käüvä reegli ei tüütä.

  Üts' müüt' om näütüses sääne: taad kiilt ei saa oppi, ei opada. Arvatas, et äropit võro kiil' olõ-i tuu peris, et midägi jääs tõõlidsõst õks puudus. Ei tiiä, kas sõs tuu, kiä võro kiilt oppi taht, piät tuud õhust püündmä vai koskilt korõmbalt puult pallõma?

  Samal aol om teedä hulga inemiisi, kiä omma Võromaalõ elämä ja tüüle tullõn võro keele är op'nu. Kõnõlõmada tuust, et võro kiilt opatas latsilõ peris pall'odõn kuulõn ja et Tarto ülikoolin käü jo mitmit aastit võro keele kursus. Pall'o üliopilasõ, kiä sääl kursusõl käävä, omma muialt Eestist vai hoobis vällämaalt peri, a tuugipoolõst saava äropidu võro keele kõnõlõmisõga toimõ.

  Tõsõ ettekujotusõ perrä saa-i võro kiilt üles kirota vai ku taa kuiki sõski kirja pant om, sõs lukõ tuud kirotõt teksti kül võimalik olõ-i. Arvatas, et kirjapandmisõga häös är võro keele salaperäline mõjo ja loomuligult om sõs tuud pühädüseteotust lukõ piaaigu ilmvõimalda! Samal aol või tuust järeldä, et võro keelen ilmuvit raamatit sõski ostõtas, et kiäki näid õks ka lugõ. Kõnõlõmada Umalõ Lehele saadõtavist kirjust, miä teküsse õks tuust, et kiäki om lehte lugõnu ja taht toimõndusõlõ umast arvamisõst teedüst anda.

  Mu meelest kõgõ tunnõtumb müüt' om aga tuu, et taa kiil' olõ-i latsiga kõnõlõmisõs. Suhtuminõ om sääne, et las lats' kasus suurõs ja ku tä om määndsegi ime läbi koskilt õhust võro keele kinni püündnü, sõs või tä seod ka kõnõlõma naada. No ja tagasi minnen edimädse müüdi mano – ku kiil' om jäänü õhust saamalda, sõs oppi tuud külh inämb saa-i...

  Sääntsiid arvamiisi trehväten mõtlõ õks, et kas niimuudu arvatas suurõst soovist imesiid nätä? Arvada, et säändse müüdi omma rohkõmb õks tuusjaos hää, et mi saassi esihindä iin vällä vabanda tuud, et meil jakku-i alati tuud vahtsõ ja edimält võõra as'aga päälenakkamisõ julgust.

  Kõgõ inämb päälenakkamisõ julgust lättki vaia latsiga kõnõlõmisõ man. Kah'os om olnu pikält aigõ, ku võro keele pruukjat peeti õkva harimalda inemises. Ja egä kõrralik latsõvanõmb es tii jo umilõ latsilõ tuud häpü ja hätä, et «sääd' ohto» latsi tulõvigu näidega võro kiilt kõnõldõn! Latsiga pidi õks rääk'mä, mitte kõnõlõma.

  Nii om inämbüs Võromaa latsõvanõmbiid joba üles kasunu koton, kon kõnõldi külh võro kiilt, a mitte latsiga.

  Õnnõs jakkus õks ka noid vanõmbit, kiä pidävä tähtsäs ummi latsiga võro kiilt kõnõlda. Uma Leht om jo kirotanu uma keele ringist Haanin. Teno hindä tüükotussõlõ Võro instituudin kuulõ õks sääntsiist vanõmbist ja vanavanõmbist. Näid lövvüs üle terve vana Võromaa.

  Olõ ka esi ummi latsiga kõnõldõn mitund aigu päämidselt võro kiilt pruuk'nu. Esihindä kogõmusõst omgi peri taa iinpuulnõ müüdijutt.Väega harva oldas tävveste üts'kõiksõ, ku kuuldas minnu latsiga võro kiilt kõnõlõman. Sõimada olõ-i saanu, õks kittä. A kittüs om väega sagõhõhe ärsegät imehtüsega. Põhiküsümüs om, et kas nä sul midägi arvu ka saava? Olõ õks vasta küsünü, et kas latsõ sis nii ulli vällä paistussõ vai?

  Tahassi, et latsiga kõnõldõn nakatanu inämb võro kiilt pruuk'ma ja tuud inämb tavalidsõs pidämä. Egäüts' saa tuu jaos midägi är tetä.

  Lõpõtusõs tahassi pallõlda vanõmbil ja vanavanõmbil, kiä võro kiilt õnnõ vannu inemiisi keeles piä-i nink tuud latsiga kõnõlõsõ, hindäst teedä anda. Nii saa Võro instituut' kontaktõ vahenda ja anda teedä võrokeelitsist üritüisist, kohe latsiga tulla saa. Võiti kõlista Võro instituuti telehvonil 78 219 60 vai kirota mullõ triinu@wi.werro.ee.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Tahassi, et Vilja Selverist saassi võrokõstõ uma ja hää kauplus!

  A-Selveri päälik Taube Ain opsõ Vilja Selveri vallategemisõs är võrokeelidse tervitüse

   
     
   Uma Lehe sõbõr!