Nummõr' 279
Urbõkuu 19. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõtsaeläjä elli talvõ häste üle
 • Uudissõ
   
 • Haanin jagati Hindätiidmise avvohindu
 •  
 • Rahvamuusikapido Osolan
 • Elo
   
 • Autoremondimiis Tsoorust: tegijäl tüüd jakkus!
 • Märgotus
   
 • Lõunõ-Eesti süä ja timä pardakk
 •  
 • Vinne «visiitkaarti» Eestin nätä ei taha
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Autopuut
  Kiri
  Perämäne külg
   
   
  Haanin jagati Hindätiidmise avvohindu
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  HARJU ÜLLE PILT 
  Põlva Mesimummi latsiaia oppaja Toropi Inge (kural) ja Hal- lapi Lea saava Kuuba Raineri käest avvohinnatsirgu. 
    
  Imäkeelepääväl (14.03.) kiteti Haani koolin hindätiidmise avvohinna saajit.

  Vana Võromaa hindätiidmise avvohinna uma keele-meele hoitmisõ ja edesiandmisõ iist saiva Põlva Mesimummi latsiaia Meelespea rühm, Haani kuul ja Krabi külätiatri.

  Põlva latsiaia Mesimumm Meelespea rühmä kiteti tuu iist, et sääl tetäs joba tõist aastagat kõrd nädälin võrokeelist keelepesäpäivä. Oppaja Hallapi Lea ja Toropi Inge kõnõlõsõ sis latsi ja näide vanõmbidõga õnnõ võro keelen.

  Keelepesäpäävä takan om pikk umakiilne ja -miilne toimõndaminõ. 1988. aastagast om latsiaian folklooriandsambli Käokiräs. Sääl mängvä ja laulva latsiaiaoppaja, inneskidse ja parhilladsõ latsiaialatsõ.

  Vana Võromaa laulõ, mänge ja tandsõga käü Käokiräs püüne pääl kodokandin, muial Eestin ja lajan ilman.

  Haani koolin opatas võro kiilt 1997. aastast pääle. Haani opilasõ mängvä Puiga näütemängüpääväl võrokeelitsit tiatritükke, kirotasõ «Mino Võromaa» võistlusjuttõ, käävä Adsoni-nimelidsel umakeelitse luulõlugõmisõ võistlusõl. Timahavvatsõl võro keele ja kultuuri olümpiaadil sai Haani kooli opilanõ Vodi Ilmar 8. klassõ arvõstusõn 3. kotussõ, tedä juhend’ Leidi Kersti.

  Üten Haanimiihhi nõvvokuaga omma latsõ joba mitu keväjät ette lugõnu Haanimaa saamisluku «Haanimaa legendi» ja tsehkendänü taast pilte.

  13 aastakka tegutsõnu Krabi külätiatri tull’ 2006. aastagal edimäst kõrda vällä võrokeelidse tüküga «UmMmbe vigatse pruudi». Päält tuud om punt õnnõ võrokeelitsit tükke mängnügi (kokko 12 tükkü). Kõik tükü omma pundi vidäjä Mürgü Marje iistvõtmisõl esi kirja pantu.

  Krabi külätiatri miildüs rahvalõ. Näütüses tükkü «Pinsipäiv» om mängitü üle Eesti inämb ku 70 kõrda.

  Hindätiidmise avvohinnas om Margna Epu kujondõt tenokiri ja Roosma Anu tett savist võro keele tsirk. Preemiäraha and Vana Võromaa kultuuriprogramm.

  Hindätiidmise avvohinda andsõ Võro instituut üten Vana Võromaa maavalitsuisiga joba tõist aastakka.
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin