Nummõr' 276
Radokuu 5. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrokõsõ valisi hindäle mõtsavärmi lipu
 • Uudissõ
   
 • Contra vanaimä sai 102. sünnüpääväs latsõlatsõ latsõlatsõ
 •  
 • Kalavõistluisi aig
 •  
 • Laheda segäkuur pidi 5. sünnüpäivä võrokeelidse kontsõrdiga
 •  
 • Antas vällä Hindätiidmise avvohind
 • Elo
   
 • Piirikülä kuts nuuri
 • Märgotus
   
 • Ojatammõ Heilo: saiaküdsäjä saa kõrraga tüüd!
 •  
 • Koolikiusamisõst
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
    
   
  Liira Singa kuts nuurt peret Rammukilõ elämä: kodos om pakku palktarõ ja vallan om saia 17 tüükotust 
    
  Piirikülä kuts nuuri
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  «Ma elä nigu vanajumala sälä takah!» kitt Liira Singa (58) umma väikut Rammuka küllä Misso vallan. Tõtõst: ilosa palktarõkõsõ mäekundi pääl, ütel puul küllä om suur Hino järv, tõsõl puul Lätimaa.

  «Kae, taha nurmõ pääle tulõ palliplats, võso raomi maaha, sääl nakkami pito pidäma, hällü ja kaemistorni teemi kah,» tege Liira Singa külä suuri plaanõ tutvas. Singa om küläelo vidäjä ja kammandas Rammuka arõndusühingut.

  Rammuka külän om katõssa elänikku, näist suurõmb jago vannusõ vai kehvä tervüse peräst pensi pääl. Üts nuur miis om kah. A suvõl om külä rahvast täüs. Singa luut, et ütspäiv tulõ kellegi lats vai latsõlats tagasi Rammukilõ elämä.

  Viil oodõtas küllä nuurt peret: Singa näütäs külä keskel kõrran palktarrõ.

  «Suvõl om aid lilli täüs!» kitt tä takast ja ütles, et umanik om taa lubanu mõistligu hinna iist är müvvä.

  Külä om löönü punti Misso valla ettevõtmisõga «Tulõ maalõ!». «Tüükotussit om meil vallah ja Niilo Tiidu man kah, ku om uma massin, et Tsiistrehe sõita,» kitt Liira Singa. «Ku väega tahat, saat õgah paigah ellä! Ku inemine ving, om täl egäl puul halv.»

  Misso vallavanõmb Piigli Urmas ütles mano, et õkva tull’ Misso koolidirektris Põlva kandist peri Vardja Kaider. Vallan om parhilla saia viil 17 tüükotust (kae www.misso.ee/tulemaale) ja umma koto saa valli nii 20 talo siäst.
   
   
  Liiva Silvi ütles, et timä lää-i eloilmah liina elämä 
    
  Kodo om kõgõ kallimb

  «Ma ei lää eloilmah liina, latsõ kutsva külh. Vanaesä kodo, uma kodo om kõgõ kallimb!» ütles Liiva Silvi (73) ja silestäs kassi.

  Latsõ (5) ja latsõlatsõ (13) omma külh kõik kotost lännü, a tulõva vanaimäle iks appi, ku vaia om. Silvi kuda tenos kõigilõ villatsit sukkõ ja kindit.

  Silvi latsõ ja latsõlatsõ kah’os Rammukilõ elämä tulla ei taha. «Mul om maja tettü ütele latsõlatsõlõ, timä kah ütel’ ausalõ är, et ei tulõ,» seletäs Silvi. «Siih piät nakkama ehitämä jo kõrraga...»

  Singa kullõs taad juttu ja arvas, et luutust tasu-i kunagi peris är kaota. «Õga mi olõ kah tagasi tulnu. Ma, Leo ja sääl mäe otsah Aare – mi olõmi kolmõkõistõ liinah är käünü. Olõ-s nii hää, tullimi iks maalõ tagasi,» kõnõlõs tä.

  Singa eläs vanan talotarõn, tuu ehit’ timä vanavanaesä Hindrik. Tä tull’ Rammukilõ Misso mõisast ja säält pääle om talo nimi Misso-Hindrigu. «Inne ku vanavanaesä seo maja valmis ehit’, elli tä rehetarõh. Sääl oll’ reheahi ja kana elli reheaho pääl,» tiid Singa uma imä juttõ perrä.

  Rammuka külä nimi oll’ inne olnu Varõstõ (naabrikülä muusiän Kurõ), a sis tull’ mõisnik Rammok elämä õkva parhilladsõ Läti–Eesti piiri pääle ja timä perrä sai külä vahtsõ nime.

  Ku Singa lats oll’, sis elli tuusama kotussõ pääl, kon inne mõisnik, üts lätläne, kiä ai hands’at. «Mu vanaesä puhtõ olli, ma olli neläaastanõ, tuudi puhtõviina tuu käest. Imä ütel’, et viin oll’ puhas ja hää,» mälehtäs Singa.

  Singa opsõ koolin häste ja tahtsõ ülikuuli edesi minnä, a imäkene arvas’, et inne tulõ tüüd tetä ja rahha kor’ada. Nii läts’ Singa Võrolõ tüühü, sis tull’ pere ja nii taa läts’.

  A ku Eesti Vabariik vahtsõst tull’, sis kattõ tüükotus är, imä jäi haigõs ja Singa tull’gi tagasi kodo immä avitama. «Imäl olli lehm, pull ja kats tsika. Ma pidi eläjit nikani, ku imä är kuuli,» seletäs Singa. Miis kuuli kah är, Singa naas’ küläello vidämä.

  «Ma püvvä iks midägi är tetä: mis ma niisama aigu surnus lüü!» ütles Liira Singa ja märgotas keväjäs küläplatsi tegemise plaanõ. Tuuga taht tä ka talgo ello herätä – talgo kõrran mäe päält võssu maaha rako. «Vanastõ olli kõgõ sitavidämistalgo ja kartolivõtutalgo ja õdago oll’ tandsminõ naabri küünih,» mälehtäs tä. «Ku meil tulõ no edimäne küläpido, kutsumi mängmä Hovery Covery – tuu Eriku Hoveri vanõmba omma jo meil sääl mäe otsah kõik aig elänü.»

  Singa julgus nii suurõlt ette võtta ka tuuperäst, et täl om teküs poig Kuldar (36), ammõdi poolõst ehitüsinsinüür, kiä kõgõ avitas. Poig eläs Võrol, a käü imäl abin ja ehitäs tälle parhilla vahtsõt majja – vana maja kõrdategemine om kõrdi kallimb. A vana majagi om plaanin kunagi kõrda tetä ja võissi Singa jutu perrä saia külä kokkokäümise kotussõs.

  Egä tõsõpäävä käü Kuldar Misso võrkpallitrenni ja suvõl om muidoki kõgõ Rammuka külän. Kas tä võissi kunagi ka sinnä periselt elämä tulla? «Tälle miildüs külh siih. Tä oll’ latsõpõlvõh egä suvi siih, a täl om Võrol maja ja latsõ käävä muusigakoolih,» kahtlõs Singa. «Noorõmb pere külh kasus ja näüs noh, mis edesi tulõ.»

  Külä hoit kokko

  A tasos külh tulla küllä, kon nii kokko hoitas nigu Rammukil. «Ku kiäki küläst hädän om, sis tulõva kõrraga meile saadigu vai vähämbält kiri,» ütles ka vallavanõmb Piigli Urmas.

  «Üts külämiis tahtsõ är külmädä tarrõ. Täl es olõ puid, mõtsa, saagõ – midägi es olõ, napsumiis kah,» seletäs Singa. «Saimi vallast timä jaos toetust. Tuudi viis rummi puid külämehele, mi arõndusühing massõ tuu iist. Miis mass jupikaupa tagasi.»

  Ku Missost postkontor är kattõ, oll’ pensionäärel murõ, kuis pensionni kätte saia. «Nä es julgu minnä sotsiaaltüütäjä mano,» seletäs Singa. «Ma võti sis kõik mutikõsõ kokko, lätsi iih, nuu nigu hanikari takah.»

  Vald avit’ Eesti Postiga läbi kõnõlda ja no tuvvas Rammuka vannolõ pension massulda kodo.

  Egä riidi viiäs valla bussiga ilma rahalda Misso – kes taht puuti, raamadukokko, tohtri mano vai apteeki minnä. Ütskõrd nädälih käü autopuut. «Ku om inemisel vaia minnä mõni tõnõ päiv Misso vai liina, sis tulõ valla sotsiaaltüütäjä eelektriautoga perrä ja vii bussi pääle,» seletäs Singa.

  Vallavanõmb ütles, et ku buss om lummõ kinni jäänü, sis om tä uma massinaga inemiisi vidänü. «Jõulupidolõ tõi džiibiga. Kraavin kävemi kah är, nii et seo pido jääs külh kavvas miilde,» muhelõs Piigli Urmas.

  Singal om vastus egä urgitsõmisõ pääle, kas maaelo man ka midägi kehväste om. Eski tuu küsümise pääle, kas näide külä ainumanõ nuurmiis jääs pruudilda (lehe jo kirotasõ, et maal ollõv pruudipõud), ütel’ tä vasta, et nuurmiis käü jo tandsurühmän ja tege sporti – vast säält saa iks pruudi kah.


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin