Nummõr' 274
Vahtsõaastakuu 8. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tulõtõrjõmassin kingis
 • Uudissõ
   
 • 2013 – kultuuriperändüse aastak
 •  
 • Aasta tsirko olõ-i kats aastat nännö
 •  
 • Mooste folgipido võtt huugu
 •  
 • Võro instituudi seotalvinõ nuuri perimüslaagri oll’ 2.-4. vahtsõaastakuu pääväl Urvastõn
 •  
 • Suur lõõtsapido Põlvan
 • Elo
   
 • Rahvarõivatriibu-poodiaknõ
 •  
 • Savvusann om rahva tohtri
 • Võrokõisi lipp
   
 • Valimi hindäle lipu!
 •  
 • Navitrolla: uma lipp tege meele hääs
 •  
 • Mille võrokõisi lippu vaia om?
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Uma kotus
   
  Valimi hindäle lipu!
   
  Võrokõsõ valiva lippu õnnõ üts kõrd aoluu seen ja ütenkuun vällävalitu lipp meile ka jääs
   
  Võrokõisi lipu vällävalimisõ aig om lõpus kätte jõudnu. Lipukonkurss sai vällä kuulutõdus joba minevä aastaga keväjä, konkursi tähtaig oll’ sügüsene käänüpäiv.

  Konkursilõ saadõti armõdu pall’o töid, kokko 53 võistlustüüd 32 autori käest. Päält tuud naas’ tüüle korgõ kommisjon ja targa as’atundja.

  Valiti vällä võidutüü ja kõnõldi viil autoridõga pikält, et kuis ja kuimuudu lipukavandit parõmbas saia. Seo suurõ tüü lõpptulõmus om pantu täämbädse Uma Lehe vaihõlõ. Naidõ katõ kavandi siäst saava võrokõsõ nüüt hindäle lipu vällä valli.

  Lippu võiva valli kõik võrokõsõ. Kimmäle omma võrokõsõ kõik neo inemise, kiä eläse vana Võromaa katsan kihlkunnan ja esi pidävä hinnäst võrokõsõs.

  Kimmäle omma ka neo inemise võrokõsõ, kiä eläse kongi muial Eestin, a omma siist nukast peri ja tundva iks köüdüst vana Võromaaga.

  Lõpus omgi kõgõ tähtsämb tuu, kuis inemine esi tund ja arvas. Üte vai tõsõ lipuvariandsi puult võiva helü anda kõik, kiä esi hinnäst võrokõsõs pidävä.

  Hellü saat anda kolmõ muudu. Võit helü anda internetiaadrõsi www.voroselts.ee pääl.Võit kirota Võro Selts VKKF, Tarto uulits 48, 65609 Võro liin vai kõlista telehvoni pääle 782 8750 (tüüpäivilde kell 9-17).

  Kirä vai telehvoniga helüandmisõl piät kirotama vai ütlemä uma nime ja telehvoninumbri, internetin helüandmisõl uma nime ja e-posti aadrõssi. Tuu om tuu jaos, et üts ja sama inemine mitund kõrda es hääletänü.

  Hääletämine lõpõs 31. vahtsõaastakuul (31.01.) kell 24, päält tuud inämb võrokõisi lipu puult hellü anda ei saa. Sis loetas helü kokko ja andas teedä, et määne lipp võrokõisi lipus sai.

  Miä tuu vällävalidu lipuga sis edesi tetäs? Pruugitas nii, nigu lippõ iks pruugitas. Innekõkkõ saat lipu masti tõmmada võrokõisi tähtside ettevõtmiisi man. Internetin ja muial saat lipuga är märki võrokeelist teksti – üte vai tõsõ keele pruukmist märgitäs seoilmaaigu hariligult lipuga ja võrokeelist teksti om internetin joba peris pall’o.

  Sis saat viil lipuvärme ja -kujjo sümbolis pruuki egäsugumaidsi kiräblankette, rõnnamärke, T-hammidõ jne pääl.

  Egäüts või võrokõisi lipu hindäle esi tetä ja taad vabalt pruuki. Lipu edimäne pidolinõ vällänäütämine tulõ III Umal Pidol, 1. piimäkuul (1.06.2013).

  Säändside asjo man nigu lipu valiminõ, om iks nii, et ütele miildüs ja tõsõlõ ei miildü. Ilmangi olõ ei kõik inemise taan as’an ütte miilt.

  Nüüt om õigõ aig võrokõisi lipp vällä valli ja umast tahtmisõst ja miildümisest teedä anda.

  Ku esi uma hellü ei anna ja hääletämisest ossa ei võta, sis perän takkaperrä õiõndaminõ massa ei midägi.

  Võrokõsõ valiva hindäle lippu õnnõ üts kõrd kõgõ aoluu seen. Seo lipp, miä nüüt vällä valitas, ka võrokõisi lipus jääs.


  Võro Selts VKKF


   
   
   
    
  Vali võrokõisi lipp! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin