Nummõr' 269
Rehekuu 30. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pildikeisi Lindora laada päält
 • Uudissõ
   
 • Võro keele nädälil otsitas häid ütlemiisi
 •  
 • Võrokõsõ Manõja saarõ pääl
 •  
 • Uma Lehe suur jutuvõistlus!
 • Elo
   
 • Tõsõ ilma nägejä
 • Märgotus
   
 • 75 000 võro keele mõistjat
 •  
 • Kardoka-logistika
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Piimäpukk
  Kirä
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Juhtkiri: Hamburgeri-klassiõdak poodin?
   
  Trehvsi ilda aigu lugõma üte Võromaa kooli 8. klassi tütrigu kirätükkü hindä elo kõgõ vägevämbäst klassiõdagust, mis jääs timäle elos aos miilde: klass kärot’ Tartolõ, kon sis pulstiti puutõ pite, hüpati batuudi pääl ja lõpõtusõs minti süümä bussijaama lähkühe hamburgerirestoraani.

  A et mis sääl sis halva om, ku latsõ saiva üte päävä meeleperätsist tegemiisist rõõmu tunda?

  Vahtsõ ao noorõ tahva iks tõistmuudu aigu viitä ku näide vanõmba umal aol, taha-i istu klassitarõn, süvvä hindä tettüisi võiuleibu ja imä küdsetüid saiakõisi, tetä viktoriini ja makimuusiga perrä umavaihõl tandsu lüvvä...

  A kuigi ands’ak om iks, et klassiõdak, miä pidänü olõma ummi klassikaaslaisiga kuunolõmisõ aig, tähendäs tuud, et latsõ juuskva puutõ pite lakja ja arvada eski ei kõnõlõ umavaihõl suurt midägi. Ja söövä õnnõ vällämaa kraamist tettüt rämps-süüki (Teedüs18.01.2012 Delfi artiklist «Kohalik McDonalds ei kasuta ühtegi Eesti toiduainet»).

  «Võromaal olõ-i midägi põnõvat tetä, hää elo om iks suurõn liinan ja viil parõmb vällämaal!»

  säänest ütlemist om koolinuuri suust sakõst kuulda. A olõ tuudsamma ütlemist vähämbält sama pall’o kuulnu vanõmbidõ inemiisi suust: vanõmba esi toukasõ uma latsõ kotost är kavvõlõ. Latsõ võtva vanõmbidõ ja oppajidõ käest üle arvamisõ, et uma maa ja uma kodo om kehväkene, muial om parõmb.

  Samal aol käü ohkminõ, et maakoolõn om latsi nii veitüs jäänü, et nuu tulõ är kinni panda, tulkõ no noorõ perre maalõ ja talendi kodo tagasi. No mille nä piässi tahtma tulla, ku vanõmba ja oppaja koolin omma näile joba latsõst pääle selges tennü, et Võromaal om elo halv ja ikäv. Kae, olõ-i meil kõrralikku hamburgerirestoraanigi... Või-olla olõssi aig naada vahtsõst märgotama, miä sis inemise jaos elon õigõhe tähtsa om? Midä hääd ja ilosat meil koton om, midä muial olõ-i?

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin