Nummõr' 269
Rehekuu 30. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pildikeisi Lindora laada päält
 • Uudissõ
   
 • Võro keele nädälil otsitas häid ütlemiisi
 •  
 • Võrokõsõ Manõja saarõ pääl
 •  
 • Uma Lehe suur jutuvõistlus!
 • Elo
   
 • Tõsõ ilma nägejä
 • Märgotus
   
 • 75 000 võro keele mõistjat
 •  
 • Kardoka-logistika
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Piimäpukk
  Kirä
    
   
  Ruitlasõ Olavi, ütiskunna valvõpini 
    
  Suurõ varga iks tõllan!
   
  Ei kisu minno inämb kalla püüdmä. Ei Peipsi pääle, ei Lämmäjärve pääle. Ei olõ mul inämb hää Ahja jõõ pääl, ei tunnõ ma inämb Imäjõõ pääl hinnäst ku inemine.

  Tarto maakohus mõistsõ keskkunnainspektsiooni Lõuna regiooni pääinspektri Saariste Tõnissõ külh süüdü lualda kalapüüdmise kõrraldamisõ iist, a naaruväärne karistus näütäs viil kõrra, et mu tundminõ om õigõ, ku ma maal sündüvä läbüstämise vasta jälehüst tunnõ.

  Pall’o aigu tagasi tuu Otsalti Aivari kamp Koosa jõkõ eelektriga rüüst’ ja pall’o tä tuu iist sai?

  Kas kiäki usk, et Otsalt kõiki ummi pattõga kohtu all käve, et päti edimädse kõrraga vaihõlõ jäivä?

  Vai kiäki tõtõstõ usk, et korruptsioonin süüdü mõistõt pääinspektri Saariste Tõnis tekk’ keskkunnalõ kahh’o õnnõ 465 kilo rääbüse jago? Rääbüsse rehkendedi rahas ja saadi keskkunnakah’os 16 292 eurot.

  Miis kõrrald’ säädüse vasta püvvedü ja paprilda kala müümist, tuu tähendäs esieränis suurõn ulatusõn riismist, ja sai tuu iist tingimisi kats ja puul aastat, millest periselt tull’ täl är istu eeluurmisõl vahi all oltu üts kuu.

  Käüge p...e, avvostõt kohus! Peipsi pääl kalla püüdmän käümine om ao raiskaminõ. Ahja jõgi om tühi, Koosa jõgi om p….n ja Lämmijärv v...n.

  Otsalti ja Saariste omma kinnimajast välän, a tettüt halva ei tii hääs ka mitmõ mill’ardiga.

  Kalandusõn liigus kõva raha. Paprilda kala müümine om sama mis rahamõskminõ…

  Kalamõskminõ tähendäs toda, et mi ei tiiä sukugi, pall’o kurja tetäs ja pall’o tuu iist pappi saias. Hinnada saa tuud õnnõ tühä järve ja sitamaigu perrä, midä suun kanda tulõ, ku tan elät, tahat vai ei taha.


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin