Nummõr' 269
Rehekuu 30. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pildikeisi Lindora laada päält
 • Uudissõ
   
 • Võro keele nädälil otsitas häid ütlemiisi
 •  
 • Võrokõsõ Manõja saarõ pääl
 •  
 • Uma Lehe suur jutuvõistlus!
 • Elo
   
 • Tõsõ ilma nägejä
 • Märgotus
   
 • 75 000 võro keele mõistjat
 •  
 • Kardoka-logistika
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Piimäpukk
  Kirä
    
   
    
  Uma Lehe suur jutuvõistlus!
   
  Uma Leht kuulutas vällä joba ütsändä periselt juhtunuidõ juttõ võistlusõ. Oodami ka seokõrd hulga põnõvit, lustiliidsi ja ummamuudu juttõ. Parõmba jutu trükümi är 2013. aastaga joosul. Noidõ kirotaja saava honorarri kah.

  Võistlusõlõ oodami kolmõ sorti juttõ:

  1. Periselt juhtunu nal’alinõ vai tõsinõ lugu

  Või kirota elon ette tulnu as’ost, miä omma olnu kas nal’alidsõ, oppusõga, saatusligu vai muido ummamuudu. Lugu olku juhtunu kas hindä perren, tutvidõ-sõpruga, uma külä vai liina pääl. Saata või kala- ja jahimehenall’u, bussin, tohtri man ja muial päält kuultuisi ummamuudu jutuajamiisi jne.

  Lugu, miä kirja pandas, piäsi olõma periselt juhtunu kas kirotaja hindä vai timäle tutva inemisega vai olõma päält nättü. Anõkduutõ, häüsäjuttõ ja lavva takan vällä mõtõlduisi jutukõisi pallõsi mitte saata!

  2. Lugu seletämäldä väest

  Ku olõt kunagi elon kokko putnu mändsegi seletämäldä väega – essütäjä, vaimu, vanapakan, UFO – vai saanu teedüst tõsõst ilmast, panõ uma lugu (vai mitu luku) kirja!

  Lugu/luu piät olõma juhtunu hindäga vai hindä perren. Koskilt kuultuid vai lehest loetuid juttõ pallõsi mitte ümbre kirota.

  3. Autopoodilugu

  Esieräline juhtuminõ vai muu lugu, kon om mängun autopuut (autolahvka).

  Kuis juttõ saata

  Inne ku võistlusõlõ juttõ saatma nakkati, pallõsi hoolõga läbi lukõ võistlusjuttõ saatmisõ oppus:

  Egä inemine või saata nii pall’o juttõ, ku taht.

  NB! Jutt ei või olla inne mõnõn tõsõn lehen vai raamatun är trükit.

  Egä jutt võisi olla kas eräle fail (ku saadõtas e-kiräga) vai kirotõt eräle paprõ pääle.

  NB! Ku pään om hää jutt, a saa-i vai mõista-i taad kirja panda, sis kõlista tel 782 2221 vai 5660 6494.

  Egän jutun piäsi kimmähe olõma kirän säändse as’a:

  Päälkiri, mis aastal (ku ei mälehtä täpsele, sõs umbõs) lugu juhtu, täpsä kotussõnimi, kon lugu juhtu.

  Jutu tegeläisil olku võistlusjutun näide õigõ nime.

  Ärke pankõ tegeläisile nimes Juuli-Maali, Mihkli-Manni, Juku vms!

  Ku tahati, et lehen (ilmarahvalõ lugõmisõs) olnu teil vai ti juttõ tegeläisil tõnõ (vällämõtõld) nimi, kirotagõ tuu eräle luu lõppu mano!

  Egä jutu (!) mano kirotagõ kimmähe uma nimi, aadrõs ja telehvoninummõr!

  Oodami juttõ 20. märdikuu pääväni (20.11.2012)! Jutu saatkõ: info@umaleht.ee vai Uma Leht, Tartu 48, 65609 Võro liin. Tunnissõna: jutuvõistlus.

  Kõgõ parõmba vabal teemal nal’alidsõ vai tõsidsõ jutu, kõgõ parõmba seletämäldä väe luu ja kõgõ parõmba autopoodijutu autor saa preemiäs 100 eurot.

  Lisas omma parõmbilõ kirotajilõ avvohinnas Uma Lehe hammõ, võrokeelidse raamadu, lasõrtsõõri ja vana Võromaa sainakaardi.

  Egä jutuvõistlusõlõ kirotaja saa avvohinnas «Võro-Seto tähtraamadu 2013» ja Uma Lehe kruusi.

  Kõik kirotaja omma oodõdu Uma Lehe jutuvõistlusõ pitto 30.11.2012 kell 13 Võro liina Võro instituudi saali (Tarto uulits 48)!

  Uma Lehe toimõndus
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin