Nummõr' 265
Süküskuu 4. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mahhe-huvi nõsõs
 • Uudissõ
   
 • Aiandusõ hää tundja omma otsitu as’atundja
 •  
 • Kirändüslige jalajälgi pääl
 •  
 • Karula vana asja näütüsele!
 • Elo
   
 • Külvimassin Saksamaalt
 • Märgotus
   
 • Võrokeisile uma lipp!
 •  
 • Võrokõisi lipu konkurss
 • Juhtkiri
  Kirä
  Piimäpukk
  Pulga Jaani jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
   
  Võrokõisi lipu konkurss
   
  Vällä om kuulutõdu võrokõisi lipu luumisõ konkurss.

  Uma lipp olnu ütine tunnismärk nii noidõ võrokõisi jaos, kiä eläse vanal Võromaal, ku ka noidõ jaos, kiä omma siist är lännü, a pidävä iks võrokõsõs olõmist tähtsäs.

  Vana Võromaa sais kuun katsast kihlkunnast (Kanepi, Urvaste, Karula, Hargla, Põlva, Räpinä, Rõugõ ja Vahtsõliina) ja pututas nellä seo ilma aigsõt maakunda (Valga, Võro, Põlva ja Tarto).

  Mille umma lippu vaia om:ütine sümboolika tege hindätiidmise kimmämbäs.

  Umma lippu saanu suurõmbil kokkosaamisil, näütüses Umal Pidol vai Kaika suvõülikoolin, masti tõmmada. Lipupildiga saa är märki võrokeelist teksti Internetin, tuud saa pruuki rõnnamärke ja avvukirju pääl.

  Et löüdä sääne lipp, midä võrokõsõ umas pidävä, lipukonkurss tetäski.

  Egäüts või saata sügüsedses käänüpääväs (22.09.2012) hindä meelest kõgõ sobivamba lipukavandi.

  Võro seldsi juhatusõ kokko pant kommisjon vali võistlustöie hulgast vällä 2-4 kõgõ parõmbat tüüd.

  Kommisjonilõ andva seo man nõvvo kunstnigu ja liputiidüse as’atundja. Sis pandas neo 2-4 lipuvariantsi rahvahääletüsele.

  Tuu jaos trükütäs võidutüü eräle paprõ pääle ja pandas Uma Lehe vaihõlõ.

  Egäüts saa hindä meelest kõgõ ilosambalõ lipulõ uma helü anda kas sis Internetin, telehvoniga vai posti pant kiräga.

  Hääletämine om nimeline ja tuu kottalõ peetäs eräle arvõstust. Kiä om joba helü andnu, tuud tõist kõrd inämb tetä ei saa.

  Rahvahääletüsele lännü töie autori saava avvohinna. Konkursi avvohinnafond om 500 eurot.
  Vällävalit lipp saa kõigilõ võrokõisilõ vabas pruukmisõs ja tulõ edimädsele suurõlõ vällänäütämisele kolmandal Umal Pidol 1. piimäkuul 2013 Võrol Kubija laululava man.
  Konkursi kõrraldamist tugõ vana Võromaa kultuuriprogramm.

  Teedüst saa mano kaia Interneti aadressi päält: http://www.voroselts.ee/.
  Teedüst and mano ka Huulõ Jana: jana.huul@gmail.com; telefon 5803 8819.

  Võro selts VKKF
    
    
  Võrokõisi lipu võistlustüü tingimüse

  1. Võrokõisi lippu tohe ei segi aia seoilmaaigsidõ maakundõ ja umavalitsuisi lippõga.

  2. Lipp piät olõma lihtsä ja tedä piät olõma kerge tetä (ummõlda, trükkü jms). Parõmb, ku lipu pääl olõ-i ülearvo keeroliidsi kujondit ja kirotõt teksti. Lipu värmi ja sümboli pidänü olõma säändse, et näid saat pruuki ka muial ku õnnõ lipu pääl – egäsugumadsõ rõnnamärgi ja avvukirä jne.

  3. Lipukavand piät olõma A4 formaadin paprõ pääle trüküt vai uma käega joonistõt. Üts autor või saata ka mitu võistlustüüd vai sis ütest kavandist tett mitu variantsi.

  4. Egä võistlustüü man piät olõma kirja pant seletüs: midä om lipu pääl kujotõt ja midä üts vai tõnõ sümbol ja värm tähendäs.

  5. Konkursikommisjon või tetä võidutüü autorilõ ettepanõgi lipu kavandit muuta vai tävvendä inne kavandi rahvahääletüsele pandmist.

  6. Inne rahvahääletüsele pandmist tulõ kõik võidutüü kõrraligult är vormista. Vormistusõ nõudõ pand paika konkursikommisjon ja ku vaia, sis avitõdas võidutüü autorit seo vormistamisõ man.


  Võistlustüü ärsaatminõ

  Võistlustüü piät olõma är saadõt kõgõ ildamba sügüsedses käänüpääväs (22. septembri 2012) postiaadressi pääle Võro liin, Tartu uulits 48, Võro Selts VKKF. Võistlustüü man piät olema märgosõna ja kinniline kuväär autori nime ja kontaktandmidõga (telehvon, aadress, e-post).

  Läte: www.voroselts.ee
   
    
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin