Nummõr' 264
Põimukuu 21. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Rekord-suvõülikuul
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilne koomiks ja kallendri
 •  
 • Eesti kõgõ suurõmb rahvapillilaagri Mõnistõ koolin
 •  
 • Havvarüüvli teivä perädü suurõ kah’o
 • Elo
   
 • Baikali veereh aig sais
 •  
 • Noorõ perimüskoolin
 • Märgotus
   
 • Harglõlõ tekk pääle!
 •  
 • Pikäkannu eläs!
 • Juhtkiri
  Kirä
  Piimäpukk
  Ilvesse jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
   
  Pikäkannu eläs!
    
   
  Tamra Ave, Pikäkannu perimüskultuuri keskusõ projektijuht 
    
  No om peräkõrd kimmäs, et Pikäkannu perimüskultuuri keskusõn nakkas sügüsest tüüle 6klassilinõ kuul. Seo kõgõ takan om suur suuv hoita ütte ilosat Võromaa nukakõist elon.

  Seo kant, midä Pikäkannu om kooli ja seldsitegemiisi läbi kokko toonu, om nigu tsill’okõnõ Eesti mutõl. Inemiisi, esieränis nuuri jääs egä aastaga veidembäs – kiä kolis liina, kiä pääliina, kiä vällämaalõ. Rahha om kõrrast veidemb. A ummõhtõ om joba ka tagasi tulõjit, nii liinust ku ka võõralt maalt. Om olõjit, kink juurõ omma sügävän.

  Miä sis iks om seo perimüskultuuri keskus? Seldsimajan (vanan Pindi vallamajan) om latsihoit, muusõumitarõ ja kogokunna kokkosaamisõ kotus. Hoita võetas ka liikmisviaga latsi (tuu jaos and riik rahha).

  1939. aastagal ehitedün koolimajan alostas tüüd 6klassilinõ Pikäkannu kuul.

  Opikavan om uma kotus perimüskultuuril, opmisõ man om tähtsä esi otsminõ ja löüdmine, et latsõ seen püsünü alalõ huvi maailma vasta. Nii saava kassu inemise, kiä hindäga ütiskunnan toimõ tulõva ja õnnõligu omma.

  Pakumi latsilõ kimmäst ja sõbralist keskkunda, kon peetäs tähtsäs väärtüskasvatust ja kogokunnatunnõt.

  Päält kuuli saava latsõ olla huvikoolin. Sääl saa lisas pillimängulõ-laululõ tiatristuudion üten lüvvä, oppi süvvä ja talotöid tegemä.

  Pikäkannu koolimajan om kodonõ puupliidiga küük, kost latsõ ei saa õnnõ lõunasüüki ja õdaguoodust, a hummogusüüki kah!

  Ku kiäki säält köögist pidolavva tell, sis saad raha lätt kõik latsi jaos.

  Rahaabi kulus väega är: Lasva vallavalitsus and’ kogokunnalõ seo maatükü rendi pääle nõudmisõga, et riigi opilasõ päärahast mastas Pikäkannu kooli latsõlõ õnnõ puul. Huvikooli kotusõmass mastas latsõlõ üte huvitsõõri iist.

  Hää inemine! Ku sa tahat maalatsõ koolitiid umalt puult tukõ, sis egä väiku summa om abis.

  42 aastat tagasi lauli Tarto ülikooli tudõngi ja tulõvadsõ professori Eestimaa kotsilõ: kooni su külä viil eläs, elät sa kah! Pikäkannu eläs! Tulkõ kaema! Teedüs: www.pikakannu.ee.


  Pikäkannu kooli avvustamisõ laul

  Pikkäkandu pikkä illo,
  latsilõ lakja koolitiid!
  Küläello elon hoita’
  jakkugu’ teil pikkä miilt!
  Hummok tulõ mi küläle,
  koolipäiv om ussõ iin;
  imä’ latsi herätäse’,
  esä’ kiitvä’ kohvivii.
  „Kängi’ jala’, läämi’ kuuli,
  inne kellä jovvat viil!“
  Esä vii oppajilõ tenno,
  imä puult ka ilosõnno.
  Tuu, miä koolist üten sai,
  latsõl meelen eloaig.

  Oppajil omma’ siska helü’,
  kõnõlõsõ’ kandlõkeelil.
  Varnast näil võtta’ võro kiil,
  tuu ka latsõ hinge hiil.

  Kooliaida kaalõ, kapstit,
  põrknit, kurkõ, kürvitsit;
  uiboaida maikuun häitsmit,
  saagis puhtit ubinit!


  Kalla Urmas,
  Viselä Agu,
  Vodi Alvar,
  Kronbergi Kadi

  Kaika suvõülikoolin 2012
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin