Nummõr' 70
Küündlekuu 15. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Võrokiilsit naatas kitmä
 •  
 • Orro Angela maal' pilte inemiisist ja sapikust
 •  
 • Kuusõheki läävä aolukku
 • Elo
   
 • Kikka Armand tiid leevätegemise saladust
 •  
 • Krabil elli Kikka joba inne Põh'asõta
 •  
 • Kikas Kikka küläst

 • Märgotus
   
 • Võrokõsõ Umast Lehest
 •  
 • Jää Eela: ku külä om ümbre, piät iks küläga rehkendämä!
 • Innembi
  Perämäne külg
  Kirä
   
   
   
   
  Misjaos meile saladusõ?
   
  Ruitlasõ Olavi, nostradaamus
   
  Midä aig edesi, tuud inämb ja inämb mu sensitiivligu ja prohvetligu võimõ selges saava! Kõik' latsõpõlvõn nättü unõnäo omma mu meelest täüde lännü – et välisministris saa blondiin', et ResPublica käü maaha, et kõik' riigisaladusõ läävä kaoma, et pääministris valitas või-olla «lilla»...

  Ei tiiä, a nii ku mõni kõgõpäält hää inemisena paistunu tegeläne Toompääle saa, nii nakas timä sisemine saastuminõ pääle.

  Kavval'-Andsip oll' jo hää liinapää, a kaegõ tedä nüüd, mõni kuu ildamba – külm läbilõikav tursapilk silmin... Kohe sa säändsega läät?

  Misjaos väikulõ riigile uma saladusõ? Parts ütel', et julgõolõgi mõttõn! Tävveste võlss' jutt! Mi riigil olõ-i tõistmuudu saladuisi ku säändse, midä Sõõrumaa kortõrin kaamõridõ ja mikrohvonnõga üles võetas!

  Toodsi Jaan piildsõ umma armukõist, a kiä tiid, miä viil vilmi pääle jäiä võisõ, vas't saiva mõnõ pederasti kah pildi pääle? Sääntsid käve sääl pall'o! Parts näütüses om hindäst vällän, tege õnnõ Tuumpääd pite tsõõrõ ja prääks: saladus, saladus! Ull'! Määne saladus seo om, et sa inemiisi usaldust hindäle peoga persele olõt top'nu?

  24 ärkaonut saladust om kaotsi lännü Kristiina välisministris olõmisõ aol, 67 innembi.

  Kaonu papridõga seossõn om põrõhõlla kriminaal'as'a oht umaaigsõ välisministeeriümi kantslõri Tarandi Indreku, inneskidse suur'saadigu Kannikõsõ Sulevi ni inneskiidsi ministriide Kallasõ Siimu ja Ilvesse Toomas Hendriku kotsil.

  Mõnõ saladusõ võisõ Tarandil ja Kristiinal katõ pääle kah olla? Tarand om Kristiinat vallalõ tennü, Kristiina om Tarandit vallalõ lasknu... Tarand ollõv Kristiinat kunagi vinne litsis sõimanu, vas't oll' 91 saladusõ siän seo kottalõ mõni ammõtlik kinnütüski...

  Kallasõ Siimu mant olõ-i mõtõt otsi, ku säält mulgust mikroskoobiga kümmet miljonni dollarit üles es löüdä, ei löüdä näputäüt saladuisi kah!

  Kallas esi omgi üts' suur' saladus, paksõ põskiga humanoid, kinka kotsilõ ei mõista a-d ega o-d üteldä ei mi, ei euruupa inemiseuurja.

  Saman, Kannikõsõ Sulõvist saa egä inemene arvo – midä inämb asko, toda priskõmb kannikõnõ! Et seeni kosus, kooni kannikas nii jämmes lätt, et varrõ är murd!

  Nostradamusõ täpsüsega või ette ennusta, et 2008. aastal tõmmatas pinnalõ Estonia, päält midä raotas Tarton Jakobi uulitsal Gustavi II Adolfi kujolõ taadõ, millest nakkas verine sõda Rootsiga...

  Ja perän võitu saa vahtsõs pääministris innembi Lihula sammas, ku mõni tedä maaha kaknu ull'!
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Kängäostmisõ kaart'
   
  Nikopensiusõ Elise
   
   
  Mu kodo oll' Kasaritsan ja pääle sõta, 1944. aasta sügüse naksi säält Võrolõ keskkuuli käümä.

  Tuukõrd mändsidki bussõ säält liina es sõida, tull' 7–8 kilomeetrit jalaga kuuli minnä. Tuud sis vähämbält egä iispäävä, ku oll' vaja kotost söögikraami kah tuvva. Liinan oll' muidoki kortõr' olõman.

  Oll' üts' vihmanõ hummok, ku jõudsõ maalt Võro vabrikuni.

  Sääl tull' äkki mu puuklotsõst tettül kängäl nakluga lüüd nahariba talla alt vallalõ ja mu käng' oll' lagonu katõs jupis.

  Istsõ sis likõ tiiperve pääle ja mõtli tuud kängä parandama naada. A tuu es olõ häste võimalik, selle et väiku naglakõsõ olliva mua sisse är kaonu. No sis es olõ muud tetä, ku ikma naada. Saa es jo pallidõ jalgoga liinan kõnd'ma naada!

  Sis sõitsõ üts' miis' jalgrattaga müüdä, nägi minno sääl vihma käen tiiperve pääl ikman, hüpäs' ratta päält maha ja küsse, mis lats'kõsõl vika um? Näüdässi tälle ummi kängäjuppõ.

  Tä kai ja ütel', et naid ei saa siin millegagi terves tetä. Tä kässe nuu kängäjublagu kotti visada ja pallidõ jalguga kooli poolõ joosta.

  Hõigas' viil naardõn takast perrä, et ega siin hussõ ei olõ.

  Es jääki muud üle, ku panni ummi kompsõga kooli poolõ juuskma. Jõudsõ sinnä, ku tunni olliva joba pääle naanu.

  Lätsi uma klassitarõ ussõst sisse ja jäi sinnä ussõ mano alandlikult saisma, likõ rõiva sälän, söögikompsukõnõ käe otsan, kos ka mõnõ raamadu seen.

  Kõgõ rohkõmp oll' häbü pallist muatsist jalost.

  Oppaja kai minno hallõ näoga ja kässe sis umma pinki minnä.

  Ma teigi tuud ja väega ruttu, selle et nii sai tõisi latsi silmä alt är. Peräst ma tundsõ külh selgehe, et nä minno vahtsõva.

  Mõnõl oll' käsigi suu iin, et muido nakkas viil naarma. Oppaja ei olõs külh lubanu naarda, tä oll' tõsinõ ja läts' oppusõ mano edesi.

  Mõnõ päävä peräst kutsuti minno koolidirektori kabinetti ja anti mullõ kängäostmisõ kaart'.

  A üteldi, et vas't saami kuigiviisi noid kängi uma kats' aastat noorõmba sõsaraga kanda seeni, ku tulõ vai nõvvõtas sõsaralõ kah erälde kängäostmisõ luba.

  Mu sõsar käve kah sis Võron keskkoolin ja ega mi es nakkagi noid kängi egä päiv jalan kandma, iks üts'ainomanõ kängäpaar', tõõnõ olõs pidänü sis koolist kodo jäämä.

  Hoitsõmi kängi koolipitõ jaos ja vahel ka kinno-minemises. Kinno saimi üts'tõsõ ala kävvü.

  Algkoolin kävemi tsuugõga, liinakooli jaos esä parand' mändsidki vanno kängi. Saimi iks kuigiviisi läbi.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  «Bin Laden» ja «Bush»
   
  Holtsi Anti (13) Näräpäält
   
  Meil oll' üts'kõrd üts' must kass'. Timä oll' väega hää kass'.

  Ütel pääväl lätsimi Kanepihe, kävemi poodin, lätsimi pendsojaama ja näimi ütte hahka kassipoiga, kes magasi. Esä visas' kassi auto pääle ja sõidimi kodo.

  Algul saiva kassi häste läbi, a mõnõ ao peräst nakassiva tülütsemä ja hindä vaihõl kaklõma.

  Kuna must kass' jäi ala ja hahk pääle, pidi üts' kassõst är minemä. Must kassikõnõ käve külh viil koton, a hahk tälle inämp rahhu es anna ja niimuudu läts' must lõplikult minemä. Kassi es saa, arvada, selle läbi, et olli esädse.

  Üts' pois'kõnõ Mustja mõisan ütel' mullõ, et mi kass' om näide puul.

  Kaklõmisõ peräst sai mõlõmba kassi hindäle nime: mustalõ sai nimes Bin Laden ja hahalõ Bush.

  Parhilla om hahk kass' mi perre lemmikelläi.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Tossu Tilda pajatusõ
   
  Halv haigus
   
  Kõva kuuldmisõga Võromaa vanamemm läts' kodovalla ambulatooriummi tohtrõ mano. Tohtrõ oll' nuur', õkvalt ülikoolist tulnu.

  Tohtrõ uurõ mutikõsõ analüüse vastussit ja ütel' tõsitsõlt: «Teil om halv haigus.»

  «Peräkõrd AIDS???» hiitü memm är. Nuur' tohtrõ raput' pääd: «Nii hull asi joht ei olõ! Ega teil tsukruhaigust olõ-i?»

  «Määnestki suguhaigust mul ei olõ!» sai mutikõnõ pahatsõs. «Mu vanamiis' om joba 14 aastat koolnu! Ja üldse – ma ei kannada meesterahvit silmäotsangi mitte! Ei tiiä, kost tuu suguhaigus mullõ külh külge om tulnu?!»
   
   
  Kõllanõ aoleht'
   
  Võro keskliina aolehekioskin oll' kiosköör' murrõn, selle et aolehe määrsevä hirmsahe kässi.

  «Ku olõ kümme SL Õhtulehte är möönü, olõ õkva nigu niigri,» kaivas' tä tutvalõ naistõrahvalõ.

  «Vai nii. Ma mõtlõ, et sis olõt rohkõmb nigu hiinlanõ. SL Õhtuleht om jo hoobis kõllanõ leht',» kitt' tutva naistõrahvas vasta.

   
  Mis sa arvat?
   
   
  Hüvä nõu
   
  Riisi-klimbisupp'
   
  Hää piimäsupp' om riisi-klimbisupp'. Säänest suppi tekk' mu imä, ku ma lats' olli. Ma tii kah säänest suppi.

  Algusõn keedä riisi soolaviin pehmes. Riisi panõ puul' vähämb ku tavalidsõlt panõ supilõ.

  Ku riis' om pehme, panõ piimä pääle ja lasõ kiimä minnä. Sis panõ klimbitainast klimbi sisse. Lasõ klimbi ilostõ supi pääle tulla. Või viil kiimise lõpun tükükese võidu ka pääle panda.

  Kellele maitsõs, või veidü kaneeli viil pääle raputa.
   
   
  Sööge inämb sibulat!
   
  Timahava omma sibula odava ja noid või süvvä ekä muudu. Tuu om tervüsele väega hää.

  Hää lõunasüük' om kardokapudõr, sinnä manu kotleti ja pannitäüs praadituid sibulit.

  Kruusamäe Maimu
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Võru keelen sai parõmbidõ toimõ päält 30 aastakka Vinnemaal!

  Hävitüslindaja Krüüneri Teo näkk' Eesti tagasi tullõn riigikeelega vaiva (ETV Mõtõlus)

   
     
   Uma Lehe sõbõr!