Nummõr' 278
Urbõkuu 5. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Abiprogramm avitagu tüükotussit tetä
 • Uudissõ
   
 • Kultuuritegemise saiva tukõ
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 •  
 • Uma Pido ja Uma Laulu võistlusõ lauluplaat
 • Elo
   
 • Ku laudan ruigas 4000 tsika...
 • Märgotus
   
 • Puudu om rahast, mitte plaanõst
 •  
 • Inemiisi piät rohkõmb hoitma
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Vastakaja
  Kiri
  Autopuut
      
   Uma regionaalarõngu programmi mõtõ om tukõ ettevõtlust, miä om köüdedü kultuuriperändi, paikligu elo ja matõrjaalõga. Pildi pääl lüvväs lastõ Kanepi kihlkunnan Jõgõran Mesipuu talon 
      
  Abiprogramm avitagu tüükotussit tetä
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  Aastapäävä tagasi otsusti vana Võromaa umavalitsusjuhi, et mi kandilõ olnu vaia umma regionaalarõngu programmi, nigu om Setomaa ja Peipsiveere regionaalarõngu programm. No om programmi tegemine «kannu» taadõ pidämä jäänü – regionaalministri uut paiga päält kimmäst kundikavva, kuis programm avitas mi kanti tüükotussit mano tetä.

  Programmi tsiht olnu tukõ ettevõtlust, innekõkkõ väikumbit ettevõttit, miä omma köüdedü kultuuriperändi, paikligu elo ja tuutmismatõrjaalõga.

  Tuu tsiht om jälki seo kandi majandust härgütä ja inämb nuuri uma kodokandiga köütä. «Et siiä jääsi tüükotussõ, elämise võimalusõ, et inemise kõik är liina es kaknu,» ütel’ Võromaa umavalitsuisi liidu juht Tõntsu Tiit aasta tagasi, 7.02.2012 Uman Lehen.

  Riigikogo vana Võromaa tugõmisrühmä juht Kõva Kalvi selet’, et kultuuriperändiga köüdet ettevõtlus om tuu, mink poolõst võrokõsõ omma Eestin esimuudu ja tuu esimuudu olõminõ om väärtüs terve Euruupa seen. Tuu om jäl ülepää edimäne põhjus, mille riik pidänü sändse regionaalprogrammi luuma.


  Raha tulnu Euroopa Liidu toetuisi rahapaast

  No om tüürühm programmi tsihi kokko säädnü ja noid regionaalministriga arotanu. Uma programmi jaos saanu rahha Euruupa Liidu toetuisi rahapaast, miä om Eestile antu aastis 2014.-2020.

  Kuis euroliidu rahha täpsembält jaka, tuud nakkas valitsus märgotama paari kuu peräst – vana Võromaa programmi ettepanõkiga om kipõ.

  Ettepanõgi valitsusõlõ piässi tegemä regionaalministri Kiisleri Siim. A ministri om ütelnü, et timä meelest om parhilla pääliinast vällänpuul kõgõ tähtsämbä as’a maakunnakeskuisi kimmämbästegemine, teie ehitämine näide vaihõlõ ja valdu liitmine (Kiisleri Siimu kõnõst 13.02. liinu ja valdu päivil – UL).


  Ettevõtja ja umavalitsusjuhi piät pää tüüle pandma

  «Vana Võromaa programmil näe mõtõt sis, ku seo tõtõst pand paikligu esihindäs olõmisõ uma kandi hääs tüüle. Innekõkkõ mõtlõ tüükotussit, kuis perre rikkambas saanu. Seo kandi murõ olõ-i tuun, et kultuuri olnu veidü. Murõ om tuun, et inemise läävä säält är parõmbat tüüd otsma. Ooda väega kimmit ettepanõkit, kuis tüükotussit mano saia,» selet’ Kiisleri Siim Umale Lehele tuud, midä pidänü inne är tegemä, ku tä programmi iist valitsusõn saisma nakkas.

  Taheva vallavanõmb Rogenbaumi Monika lugi kõrraga üles, et näide kandin võissi tüüd saia sepp, mesinik, puutüü tegijä, turismikõrraldaja jne. A et nä saanu uma tüüga är ellä, tuus om vaia ütist kõrraldamist suurõmba maa-ala pääl, midä õkva sääne vana Võromaa regionaalarõngu programm tukõ saa (pikemb märgotus Uma Lehe 2. küle pääl).

  Veriora vallavanõmb Liini Enel ütel’, et Setomaa regionaalarõngu programmi päält om nätä, ku häste saa avita umakultuuri põh’a päält tulnut ettevõtlust. A piässi tugõma ka kuulõ ja ehitämä teid, et inemiisil mi kandin hää ellä olnu (pikemb märgotus Uma Lehe 2. küle pääl).

  Orava vallavanõmb Plakso Ülo selet’, et sakõst om ettevõtjal vaia takast-toukamist, et tüülist vällä opada, vahtsõt massinat osta vai Põh’a-Eesti parõmbast saisust jako saia.

  MTÜ Vanaajamaja üts vidäjä, vanaperädse ehitüskunsti meistri Lõbu Ragner arvas’, et Uma programm olõssi hääs tävvendüses LEADER-programmilõ. «Võromaal om väega vajja vanno majjo kõrdategemise brigaatõ. Tüüd om küländ pottseppil, katussõpandjil, seppil,» selet’ tä.

  «Ku saa avita nuuril miihil umalõ ettevõttõlõ jala ala saia, sis tähendäs tuu, et nä jäävä Võromaalõ terve perrega.»

  Riigikogo kultuurikommisjoni esimiis, reformieräkundlanõ Klaasi Urmas ütel’, et timä meelest olõssi mi kandi ettevõtlusõ tugõmisõs vaia viil määnestki katus-programmi, mille ala käünü nii kultuuriperändiga köüdedü ettevõtlusõ tugõmisõ programmi ku ka kaubavidämise, tervüsekeskuisi, haridusõ, aiandusõ jne tugõminõ.

  Umavalitsusõ pidänü ka esi inämb tüüd tegemä, et inemiisi mi kandin hoita ja näid mano tuvva. «Kiä käävä piiri pääle Tartost tüüle, võissi ellä piiri veeren. Valla võissi nä kokko kor’ada, bussi panda ja näüdädä, mändse omma näil elämise kotussõ, kooli, latsiaia...» pakk’ Klaas.


  Hää vana Võromaa ettevõtja, turismitegijä, käsitüü-, puu, ravva-, savitüümeistri!

  Ku teil om kimmit mõttit, kuis mi kandin vahtsit tüükotussit luvva, saati avita tuuga vana Võromaa regionaalarõngu programmi jaos kundikavva kokko säädi.

  Saatkõ uma mõttõ programmi luumisõ tüürühmä juhilõ Kuuba Rainerile rainer.kuuba@wi.ee vai kirotagõ Umalõ Lehele info@umaleht.ee vai kõnõlgõ tel 56 606 494.


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin