Nummõr' 265
Süküskuu 4. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mahhe-huvi nõsõs
 • Uudissõ
   
 • Aiandusõ hää tundja omma otsitu as’atundja
 •  
 • Kirändüslige jalajälgi pääl
 •  
 • Karula vana asja näütüsele!
 • Elo
   
 • Külvimassin Saksamaalt
 • Märgotus
   
 • Võrokeisile uma lipp!
 •  
 • Võrokõisi lipu konkurss
 • Juhtkiri
  Kirä
  Piimäpukk
  Pulga Jaani jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
    
   
  Mahhepäävä külälise Haanimaal Hartsmäe talon. 
    
  Mahhe süük huvitas kõrrast inämbit inemiisi, näüdäs’ mahhesöögipäiv Hartsmäe talon Haanimaal 26. põimukuu pääväl.
   
  Hollo Agu Hartsmäe talo muro pääle tull’ kokko 60 inemise ümbre.

  Oll’ ka õigõ kotus, kon mahhest söögist märgota. Hartsmäe talol om ligi 110 hektärri haritavat maad ja suurõmba jao pääl tuust kasvatõdas mahhet terä- ja aiavillä.

  Peremehel Hollo Agul ei olõ põllumehe rassõ tüü viil är võtnu himmo kõkkõ pruuvi: tä kasvatas kõgõ muu kõrval rapsi, rüpsi, tatrikku, saat kardokakuurma Lätti tärklüse tegemises jne.

  Õlipress om täl hindäle kah joba soetõt ja koton õli tegemise pruuv tä pia är.

  Pääle põllu pidä Hartsmäe talo sarviliidsi ja tsiko. Üte naist viimätsist oll’ pererahvas küläliisi hääs andnu ja veenü savvusanna. Tuud hõngu, mis sannast tull’, käve kõik seo rahvas nuhutaman.

  Suur suidsulihameistri Veeroja Eda kitt’ Hollo Agulõ perrä, et suvinõ suidsuliha ei olõ tõtõst iks tuu, mis tä olõma piät.

  A ku liha oll’ livva pääle valla lõigat, es tulõ kül ütestki suust jorinat. Aiaviläruuga ja kodoleibä võeti mano.

  Villändi kandi söögivõrgust OTT (otse tootjalt tarbijale) kõnõl’ Vollmanni Kadri säält kandi Everti talost.

  Tälle oll’ siistpuult õkva vasta säädi Lõuna-Eesti söögivõrk, midä võtt iist Kesküla Kaja Alt-Lauri talost.

  Kaja ütel’, et vahtsõnõ iistvõtminõ om Tarto liinan häste vasta võet: mahhe söögi sõbrulõ pandas kokko talosöögikasti ja viiäs õkva ussõ taadõ. Inne andas meili pääle teedä, mis seokõrd kastin om, ja kiä taht, saa viil midägi vällä vaihta.

  Hollo Agu ütel’, et ka Haanimaal om puhta söögi sõpru kõrrast inämb. «Tarbija umma olõmah, no tuutja ei jõvva nii pall’o tuuta, ku osta tahetas,» ütel’ tä. «Mul jakkus külh mahhet villä ja kardohkat kõigilõ huviliidsilõ, a ku inemine joba mahhe-sõbõr um, sis tä taht lakja sortimenti kaupa saia.»

  Ökoloogiliidsi tehnoloogijidõ keskusõ juht Miku Merit tougas’ käümä mõttõvaihtusõ, kohe mahhetuutminõ võissi jouda. Eesti tuutja uma kaubaga iks Riia liina, võtt’ üts jago ökotalomiihi müümise poolõ päält tuld – om jo lähembäl kävvü ku Tal’nan.

  Väiku mahhekraami turg oll’ Hartsmäe talo aida man kah: sai maitsa ja üten osta.

  Mahhesöögipäiv Hartsmäel oll’ kildakõnõ suurõmbast ettevõtmisõst, kon kõnõldas mahhest tuutmisõst talon. Varramba om kokko saadu Väike-Pakri saarõ pääl ja Naatsaku talon Villändimaal.

  «Ku muud es saa, sis sitta sai iks muro päält veidembäs,» oll’ Hollo Agu rahul, et küläliisi kutsminõ tedä hinnäst ka kokko võtma pand’.
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin