Nummõr' 70
Küündlekuu 15. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Võrokiilsit naatas kitmä
 •  
 • Orro Angela maal' pilte inemiisist ja sapikust
 •  
 • Kuusõheki läävä aolukku
 • Elo
   
 • Kikka Armand tiid leevätegemise saladust
 •  
 • Krabil elli Kikka joba inne Põh'asõta
 •  
 • Kikas Kikka küläst

 • Märgotus
   
 • Võrokõsõ Umast Lehest
 •  
 • Jää Eela: ku külä om ümbre, piät iks küläga rehkendämä!
 • Innembi
  Perämäne külg
  Kirä
   
   
   
   
  Võrokõsõ Umast Lehest
   
  Umma Lehte olõ-i rassõ lukõ ja leht' loetas läbi
   
  Uma Lehe toimõndus
   
   
  Uma Lehe toimõndusõl om armõdu hää miil' kõigist häiest suuvõst, nõvvoandmiisist ja arvamiisist, midä mi 62 Uma Lehe lugõja käest saimi. Rõõm oll' teedä saia, et Umma Lehte loedas Räpinält Võroni, Krabilt Sabõrnani ja pääle tuu om meil häid sõpru nii Jõhvin, Sindin, Tarton ku muial üle Eesti.

  Inämbüs noist, kiä Uma Lehe küsitlüsele vastassi, lugõva iks kõgõ lehe läbi. Nii kirot' 47 inemist. Perräjäänü jätvä mõnõ as'a (latsimõistatus, rist'sõna, märgotus) lugõmada. A piäaigu kõik' lugõva läbi Uma Lehe perämädse küle nal'ajutu, suurõmb huvi om ka Elo-küle juttõ ja Ruitlasõ jutu vasta.

  Miä miildüs mi lehest kõgõ inämb: «Hää illos sahvtinõ võro kiil', pipardadu nal'a, as'aligu intervjuu» (Kalju Tal'nast), «Ruitlasõ viirg, timä kirotas õkva nigu kulak silmämulku» (Vassili (70) Tartost).

  Miä miildüs kõgõ veidemb: kuus' inemist ütli, et Ruitlasõ jutt tävvega, kuus' inemist märkse, et Ruitlasõ jutt miildüs, a tä võissi ummi tarko mõttit ilma vägisõnnolda kirjä panda. Viil nimmati vahtsõn kiräviisin juttõ, rist'sõnna ja latsimõistatust.

  32 inemist löüdse, et Umma Lehte om kerge lukõ, 27 saava lugõmisõga toimõ. Õnnõ kolm lugõjat ütli, et näil om lehte rassõ lukõ.

  Uma Lehe keele kottalõ märgiti: imäkiit olõ-i rassõ lukõ, lövvi Rein (43) Ahjalt, Katrin (41) Räpinält, Ülo (48) Mustajõõlt ja Olev (61) Perilt.

  A tõsõ märge, et kõnõlda om kerge, lukõ ja kirota rassõmb: (Ene (46) Varstust, Mare (57) Koigõralt, Elise (77) Põlvast).

  «Mõni sõna – õurovis'oon', ütentüülepe – omma keerolidsõs aetu», löüd' Heino (65) Vahtsõliina vallast. «Mullõ miildüs vahtsõnõ kiräviis', om vähä konkreetsemb,» kirot' Estra (43) Ruusalt.

  Lehe sisu kottalõ kirotõdi nii: «Kõgõ parõmb leht' Eestin, kõgõ rahvalähedadsõmb, uma ja hää» (Kristiina-Maria (68) Viitka, Eha (77) Orava). «Mullõ om Uma Lehe tulõgi päiv nigu kerikon käümise päiv. Taa puhastas hinge,» ütles Aavo (68) Võrolt. Kiteti tuud, et Uma Leht kirotas pall'o tavaliidsist inemiisist.

  Umast Lehest tahetas tulõvikun lukõ: «Väikeisi kavaluisi, vanaimä nippe» (Aino (71) Antslast), «Rohkõmb maanuurist» (Linda (59) Perilt), «Perearstõst, oppajist» (Mare (51) Vardjalt).

  Midä meile soovitõdi: «Tekke vanah vaimuh edesi!» (Hilja (66) Aarnast, Raili (56) Põlgastõst, Erika (79) Vaabinast jt). «Üteldäs, et alati saa parõmbidõ» (Leida (54) Himmastõst). «A mille olõ-i Contra viirgu timä hindä kodomaa lehen?» uur' Rein (43) Ahjalt. «Kirutagõ iks võru, mitte setu keelen!» murõtsõs Helju (68) Krabilt.

  Heljulõ ja tõisilõ Krabi, Rõugõ, Varstu, Mõnistõ, Antsla, Urvastõ ja kõigilõ Õdagu-Võromaa inemiisile saami õnnõ märki tuud, et Õdagu- ja Hummogu-Võromaa keele ommaki tsipa tõistmuudu.

  A nii saat jo teedä, kuis ka muialpuul kõnõldas! Egän külän uma taar' – tiiäti külh. Hummogu-Võromaal üteldäs hummok, taloh, kesev, Õdagu-Võromaal jäl hommuk, talun, kesv.

  Mi ei saa kuigimuudu tetä tervet lehte erälde egäle küläle vai inemisele. A ku Uma Leht lätt Õdagu-Võromaa inemiisile küllä, sis panõmi näide jutu lehte iks kodokandi keelen. Ku jäl Setomaalt teedüst om, sis om setodõ jutt iks «selgeh seto keeleh».

  Tennämi kõiki, kiä võti vaivas ummi soovituisi paprõ pääle panda ja meile saata. Võtami naid kimmähe kuulda. Väikus vaivatasos luusõmi vastajidõ vaihõl vällä ka avvuhinna, võitja löüdvä uma nime Uma Lehe perämädse külle päält.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Võru keelen sai parõmbidõ toimõ päält 30 aastakka Vinnemaal!

  Hävitüslindaja Krüüneri Teo näkk' Eesti tagasi tullõn riigikeelega vaiva (ETV Mõtõlus)

   
     
   Uma Lehe sõbõr!