Nummõr' 256
Lehekuu 3. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Parõmba võrokeelidse lugõja olli poiskõsõ
 • Uudissõ
   
 • Suidsusanna-raamat
 •  
 • Perändkultuuri opitarõ Haanimaal
 •  
 • Uurmisõ vanaimä eloluust vahtsõ meediäni
 •  
 • Andkõ teedä verevist tammõpuiõst
 • Elo
   
 • Island – hulga jääd, kivvi, tuld ja tuult
 • Märgotus
   
 • Regionaalpoliitika mõttõtsõõr
 •  
 • Räpinä om pidänü kõgõ hindä iist võitlõma, a tuu om olnu vaiva väärt
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Aholämmi
    
   
  Helmi Teet, Räpinä vallavanõmb 
    
   
  Räpinä om pidänü kõgõ hindä iist võitlõma, a tuu om olnu vaiva väärt
   
  Ku riik võtnu regionaalpoliitikat tetä, tulõssi naada pihta sändsist as’ost, midä saa üle terve Eesti lakja aia. Sisekaitsõakadeemiä Virumaalõ – üts kaalmist väärt mõtõ.

  Löütäs muidoki tuhat põhjust, mille ei saa «kolkahe» tüüle ja elämä minnä: et olõ-i himmo minnä ja ei ollõv keskkunda ja... A om inemiisi, kes tahtva maal ellä ja täämbädse side man saa kõik riigitüü jättä kotussidõ pääle.

  Vaihõpääl oll’ ammõtkundõl maania kõik uma osakunna ütte keskustõ kokko aia. Tuuga es pruugita eski tüükotussit kokko hoita. Põlva inemise panti sundsaisu: sõitsõva niikavva Tartohe tüüle, ku väke jakkusi ja rahakott vasta pidäsi. Sis kolisi Tartohe är vai lätsi tõsõ tüü pääle. Näütüses massuammõt võissi külh ummi osakundõ vähämbält maakunnah kimmämbäs tetä, a või-olla allpuulgi.

  Räpinä om pidänü kõik aig hindä iist võitlõma. Ku muial haigutõdas ja õkva tulõ, sis mi piät terä-terä kaupa kokko kandma. A tuu om olnu vaiva väärt: Räpinäle om jäänü RMK regioonikeskus, regionaalnõ keskkunnamaja, olõmi vällä tapõlnu haigõmaja manoehitüse – meil om Eesti parõmbit huuldus-haigõmajju.

  Aianduskoolin oll’ opilaisi saa ligi ja tull’ küsümüs, kas kuul ülepää alalõ jääs. No om teno kooli tegosalõ rahvalõ iihotsah Luiga Heinoga aianduskoolin joba päält 800 opilasõ.

  Ka Räpinä ütisgümnaasium om haridusreformi-keerissen selges tennü, et Räpinäl om vaia gümnaasium alalõ hoita.

  Ei taha keksi, a ei saa ütlemäldä jättä, et perämädse viie aasta joosul om projektõga tulnu Räpinä valda päält 700 miljoni krooni investeeringit, suur osa tuust om euroraha. Tettü omma tii, kergliikmistii, eelektrivõrgu, vii- ja tsolgiviiprojekti. Käü suur tsungminõ: nakkas är saama lämmämajandusõ tävvelik ümbrekõrraldaminõ üteh vahtsõ hakkpuu-katlamajaga. Kõgõ vahtsõmb asi om paadisatam, tuu nakkas turistõ tõmbama.

  Kuis nuuri tagasi saia: olõmi püüdnu silmä pääl hoita, kes kohe opma lätt ja midä tege.

  Räpinält peri tunnõtuid inemiisi olõmi mõttõtsõõri kokko kutsnu: siist om peri majandustiidläne Tanningi Lembo, suurõ IT-firma päälik Kõlli Urmas, tunnustõdu maastiguarhitekt Tallinna (Ootsingu) Tiina, Leivo Margus, Lapini Leo, Ulfsaki Lembit, paiga pääl om uma Ilves jne.

  Edimäne kokkosaaminõ oll’ kats aastat tagasi, ku lätsimi laivaga Peipsi pääle. Tuu kokkosaamisõ vili om illos ja väärt sisuga Tallinna Tiina raamat «Räpina aiad ja pargid».

  Plaanih om vahtsõnõ mõttõtsõõr.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin