Nummõr' 254
Mahlakuu 3. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Herätedäs luuduslikku nahaparkmist
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi ettevõtmisõ saiva tukõ
 •  
 • Oodõtas teedüst haigrutõ kotsilõ
 •  
 • Opipäiv tervüseviaga inemiisile
 •  
 • Kohes meil minnä: iks õnnõ kodo
 • Elo
   
 • Hää ja hallus vällämaa tüü
 •  
 • Näütemängupäiv Puigal
 • Märgotus
   
 • Rüütle Janno: mi talomiis majandas targõmbalt ku Euruupa uma!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Kiri
   
  Uma kandi bussiliini rahvalõ priis!
   
  Kaegõ, Tal’na liinapää taht liina seen sõidu rahvalõ massulda peiu anda, no Võromaal võisi õkva egäl puul ummilõ inemiisile sõidu priis tetä.

  Näütüses valisi vällä üte mitmõ valla liini. Liini nummõr om 43 ja tuu nakkas Võrolt minemä kell 11.15 hummokul, kell 14 om jäl Võrol tagasi. Pääliina malli perrä võisi tuud liini sõita sääne katõkõrdnõ verrev buss, kon sis tõsõ kõrra pääl säitsmen keelen veeremaa kotsilõ teedüst jaetas.

  Tõnõ kõrd om turistõlõ mõtõld. Nail omma klapi pään ja nä vahtva sis ümbretsõõri. Alakõrd om lihtsä rahva jaos ja noidõ käest massu ei küstä. Ülemädse kõrra kotus mass 20 eurot tsõõr, pääklapi omma viis eurot ja ku neo är kaosõ, sis võetas viil 50 eurot mano.

  Ku eelmädsest õdakust väsünü turisti omma Võrol bussi tõsõ kõrra pääle vinnadu ja klappõ seen rutuga Katariina II, Kreutzwaldist ja Kalõvipojast kokkovõtus tett, nakkas buss liikma.

  Ülemädse kõrra pääl tetäs ollõpurkõ vallalõ, neo tuvvas bussijaama vahtsõst kohvipoodist. Alumadsõ kõrra pääl om ollõjuuminõ keelet.

  Kell 11.18 Kiräpää. Buss jääs saisma. Tõõsõ kõrra rahvas tege pilti ja leedukilõ kitetäs vürst Gediminast, kes ollõv kunagi seo liina lakja pesnü. Tõisin keelin kõnõldas Jüriüüst. Alomanõ kõrd lugõ sainapapõrd tuu kotsilõ, kiä seod liini tugõ. Seoni aoni omma ola ala pandnu Võro liin ja vallavalitsus ja nigu õga kotusõ pääl, ka Euruupa Liit.

  Kell 11.21 piäsi olõma Treimäe piätüs. Üts mutt tahtsõ kül maaha minnä, a vahtsõ turistõ ja unõht’ är.

  11.23 olõmi Navil. Kopp nõst Navi poodist kasti olut tõsõ kõrra pääle. Üteliidsi om jõutu Kagu-Eesti kõgõ suurõmba köögivilä- ja tsiakasvataja maiõ pääle. Klappõst tulõ säitsmen keelen ikulaul Võromaa põllumajanduse hädäst ja viletsüsest. Kats turisti nakkasõgi ikma.

  11.25 om Savioro, a et kiäki sinnä sõitnu olõ-i, jääs seo vaihõlõ. 13 minotit om sõitmanakkamisõst müüdä ja turisti nägevä perädüilusat Vagula järve ni kattõ kühmä. No piät nä säitsmen keelen är arvama, määne oll’ tuu Munamägi, kohe näid eelä viidi vai viil täämbä viiäs.

  Säält ollõv Peipsi nätä ollu, ku mõts viil tsillokõnõ oll’, a kül tä pia jäl nätä om, ku Eestimaa pall’as raotas. Munamäe säitsmen keelen ärarvaminõ ei õnnistu kellelgi ja egäüts mass no kats eurot trahvi.

  Kell 11.33 pildistäse ülemädse kõrra inemise Järvere puust bussijaama. Pia olõmi Vallamaja piätüsen. A midä ei olõ, om vallamaja esi. Tõõsõ kõrra pääl küsüs üts hispaanlanõ inglüse keelen, kas Sõmmõrpalo umavalitsus om haldusreformiga är kaonu. Ei, latsõkõnõ, tiid üts mutikõnõ soomõ keelen vastada (tä om kats kõrda Helsingin latsi hoitman käünü, säält ka hää keelemõistminõ).

  Bussipiätüs ja vaestõmaja omma viil alalõ, valitsus lask’ esi koolimaja manu jalga.

  11.36 lätt arvutin midägi summa ja kõigin säitsmen keelen tulõ kõrraga nii tiidmiisi nõglapaiust, motokrossist ku ka Sõmmõrpalo mõisa uhkusõst ja ilost. Sohver tsusk mälupulka sisse-vällä, sisse-vällä ja päält tuud omma klapi vaiki.

  11.43 oldas Osulan ja bussi alumanõ kõrd lätt tühäs. Osa ülemädse kõrra rahvast tulõ alla magama. Ingläse omma suumlaisiga sõbras saanu ja vastapiten.

  Kell 12.05 nakkas mälupulk Heimtali kerku man esi tüüle. Buss jääs saisma ja rahvas hiitüs unõ päält üles. Kerku saina veeren tetäs ütine pilt. Sis nakkas buss jäl liikma. Klappõst tulõ tõsist muusikat ja jutt suurõst õnnõtusõst, kuis Soodoma küläkeskus maaha palli, nii et lätsi raamadukogu ja kõik kultuur. The village center om lännü ja kõigilõ turistõlõ tulõ miilde Londoni liina suur palaminõ 1666. aastal.

  12.13 tulõ kats mammit Soodomalt pääle, et Kanepile puuti sõita. Turisti uurva, kuis sääne palang sis valla läts’, et terve külä om maa päält kaonu. Kiäki ei tiiä, kuis, a turisti andva õgaüts kümme eurot korjamiskarpi.

  12.20 olõmi lõpus Kanepin. Klappõst andas teedä, et buss sais 40 minutit. Käüdäs kerkun, suruaian, poodin.

  Kell 13 nakkas buss tõist tiid tagasi kihutama. Suur sündmüs om tuu, et tõsõ kõrra pääl ja ilma klappõlda nakkas armastusõ luulõt lugõma Võromaa uma Shakespeare Contra. Tä tege seod kooni 13.14ni, ku Kärgula piätüsen maaha lätt.

  13.20 nakkas Sulbist pääle sama tsõõr mis innegi ja klappõst tulõ kah sama jutt, õnnõ vastapiten. Niimuudu omgi bussisõit umalõ rahvalõ priis tett.


  Aplei Vello

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin