Nummõr' 250
Radokuu 7. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Presidendi avvomärk lõõtspilli vahtsõ elo iist
 • Uudissõ
   
 • Vana Võromaa ettevõtlust pidänü tugõma uma programm
 •  
 • Hindätiidmise avvohind
 •  
 • Läänemaa võrokõsõ saiva kokko
 • Elo
   
 • Sõavägi oppas koton kah kõrda nõudma
 • Märgotus
   
 • Kultuur + ettevõtlus = elo
 •  
 • Miä avitanu maal ello hoita ja nuuri tagasi tuvva?
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
  Vana Võromaa ettevõtlust pidänü tugõma uma programm
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Vana Võromaa vallavanõmba, riigikogolasõ ja tõsõ seo kandi elo iist saisja uma programmi luumist arotaman. 
    
  Pia 20 Vana Võromaa vallavanõmbat, kuus tast valitut riigikogolast, kats maavanõmbat ja hulk tõisi seo kandi iistvõtjit otsusti riidi, 3. radokuu pääväl Haani rahvamajan, et vana Võromaa ettevõtlusõ tugõmisõs tulnu luvva uma regionaalarõngu programm.

  Päält tulist arotamist kirotõdi ala hää tahtmisõ papõr, et vanalõ Võromaalõ om vaia säänest uma ettevõtlusõ tugõmisõ programmi, nigu om näütüses Setomaa arõnguprogramm (om tugõnu Setomaa ettevõtlust viie aasta joosul 1,6 miljoni euroga).

  Arotaminõ lätú tulitsõs tuuperäst, et riigi perämädse ao «regionaalpoliitika» – panda kinni hulga pästekomandosit ja postitarri, sundi kuulõ kinni pandma, tõmmada riigiasotusõ är pääliina jne – om mi kandi umavalitsusjuhtõl «har’a vereväs ajanu», nigu ütel’ Räpinä vallavanõmb Helmi Teet. Timä saisukotus oll’, et vahtsõt programmi olnu väega vaia.

  Üte näüte, minkast om maaelo tugõmisõ man joba api olnu, tõi Võromaa umavalitsuisi liidu juht Tõntsu Tiit: hajaasustusõ viiprogramm om pall’odõl maaperril avitanu kodo kõrraligu vii saia.

  Tõnts arvaú, et ka vahtsõt programmi teten võisi pruuki sarnast süstemit, nigu oll’ viiprogrammil, et üte jao projekti kulust mass riik, tõsõ vald ja kolmanda jao ettevõtmisõ kõrraldaja esi.

  Programmi tsiht olnu tukõ ettevõtlust, innekõkkõ väikumbit ettevõttit, miä omma köüdedü kultuuriperändi, paikligu elo ja tuutmismatõrjaalõga. Tuu tsiht om jälki seo kandi majandust härgütä ja inämb nuuri uma kodokandiga köütä. «Et siiä jääsi tüükotussõ, elämise võimalusõ, et inemise kõik är liina es kaknu,» ütel’ Tõntsu Tiit.

  Riigikogo vana Võromaa saadigurühmä juht Kõva Kalvi põhjõnd’, mille tulnu tukõ innekõkkõ kultuuriperändiga köüdetüt ettevõtlust: tuu om tuu, mink poolõst võrokõsõ omma Eestin esimuudu ja tuu esimuudu olõminõ om väärtüs terve Euruupa seen. Tuu om jäl ülepää edimäne põhjus, mille riik pidänü sändse uma regionaalprogrammi luuma.

  Tõntsu Tiit ütel’, et maaelo arõngu aruandõ perrä om Setomaa regionaalarõngu programm avitanu tuu kandi väikut ettevõtlust elävämbäs tetä ja inemiisi inämb paiga pääl hoita.

  Riigikogomiis, inneskine Põlva maavanõmb Sibula Priit ütel’ mano, et Setomaal om tuu juhtunu, et nuu inemise, kiä inne koton kindit kudi, omma no seldsi all kuun ja sutva ummi andit ja tuutit müvvä. Programmi mõtõ olnuki inemiisi, kiä mõistva midägi tetä, a kinkal ärisuunt olõ-i, perrä avita.

  Uma regionaalarõngu programm tugõnu ettevõtlust katsa vana Võromaa kihlkunna (Harglõ, Kanepi, Karula, Põlva, Rõugõ, Räpinä, Urvastõ, Vahtsõliina) 26 umavalitsusõn (Kanepi, Valgjärve, Kõllõstõ, Põlva, Mooste, Räpinä, Orava, Veriora ja Laheda vald, Põlva liin Põlva maakunnan; Antsla, Urvastõ, Misso, Vahtsõliina, Sõmmõrpalo, Lasva, Võro, Rõugõ, Mõnistõ, Varstu ja Haani vald, Võro liin Võro maakunnan; Miiksi vald Tarto maakunnan; Taheva, Karula ja Tõllistõ vald Valga maakunnan).

  Uma regionaalarõngu programmi sisu kokkosäädmises tetti tüürühm (Allasõ Anti Võro ja Riitsaarõ Rutt Põlva maavalitsusõst, Riigikogo kultuurikomisjoni esimiis Klaasi Urmas,Võro instituudi direktri Kuuba Rainer, Orava vallavanõmb Plakso Ülo, Misso vallavanõmb Peegli Urmas, Karula vallavanõmb Ruusa Rain, kutsutas ka maaülikooli rektorit ja Miiksi vallavanõmbat).

  Ku programmi sisu valmis saa, sis pantas ütenkuun valitsusõlõ ette, et olnu vaia sääne uma programm luvva.

  Ku tüü kipõlt lätt, sis tetäs ettepanõk viil inne keväjät.
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin