Nummõr' 69
Küündlekuu 1. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Vällämaalõ tüüle?!
 •  
 • Viie mehe luulõkogo saa ütitside kaasi vaihõlõ
 •  
 • Võrokiilne Täheke
 •  
 • Umaloomingu võistlus
 • Elo
   
 • Liinavalitsus es kannata mahhepõllumiist
 •  
 • Tütär'lats' laul ja kirotas uman keelen
 • Märgotus
   
 • Järvelille Kalev: poliitigu vus'va kõik' as'a är!
 •  
 • Tõsõ ilmasõa kannatusõ olõ-i võitjidõ monopol'
 • Esimuudu
  Perämäne külg
  Kirä
   
   
   
   
  Tütär'lats' laul ja kirotas uman keelen
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
     
   Kesoneni Helena (18) laul võro ja seto rahvalaulõ, mäng' rahvapille ja kirotas uman keelen juttõ-luulõtuisi.

  «Mullõ väega miildüs võro kiil', kõnõlõ tuud vanaesäga ja vanaimäga,» ütles Helena. «Joba põhikoolin naksi võro keelen kõnõlõma.» Timä vanaesä-vanaimä elokotus om Võro- ja Setomaa piiri pääl Tallikõstõ külän Tsirgu lähkül. Latsõpõlvõn oll' Helena pia kõik' aig näide man.
  Kesoneni Helena pidä umast keelest, laulust ja luudusõst. 
  Umakeelidse luulõtusõ tulõva Helenal sis vällä, ku «õigõ» tunnõ pääle tulõ. Tä kirotas kõgõst, miä süäme pääl om,
  kõgõ inämb luudusõst. A luulõtuisist inämb miildüs Helenalõ siskina pääväteemaliidsi juttõ paprõ pääle panda.

  Põrõhõlla opp Helena Võrol Kreuzwaldi gümnaasiummi perämädsen klassin. Tä tahassi väega minnä Tartohe edesi oąma kirändüst ja rahvaluulõt vai sis Villändihe rahvapille. Tä om mäng'nü mitmit pille: lõpõt' klavõri eriala, põrõhõlla opp Vahtsõliinan kitarri ja käü Võrol Laube Kadri man perimüsmuusiga ringin. Väega miildüs. Ja seto koorin Helmekaala laul tä kah.

  «Taa asi miildüs tuuperäst, et om uma, saa-i tõistmuudu, seo om osa minost,» kõnõlõs Helena. Tä ütles, et ka timä klassikaaslasõ löüdvä, et umast lugupidämine om Helenast parõmb osa. Sõpru om täl pall'o.

  Tulõvikun tahassi Helena kimmähe kodokanti tagasi tulla. Põrõhõlla tiiä-i tä täpsäle, kiä timäst saa, a ummamuudu inemine külh.

  Helena märk' õnnõ, et kah'os olõ-i pall'o timävannoidsi nuuri, kiä umakultuuri-asjoga tegelese. «Põrõhõlla tulõ perimüsmuusiga laagri ja tan omma kõik' kas väikokõsõ vai sis täüskasunu, üts' muvannunõ huvilinõ om viil muusigakoolist,» ütles tä.

  Helena om tuud miilt, et nuurilõ miildüse umakultuuri-as'a külh, a nä putusõ taaga väega veidü kokko.

  «Teimi koolin aeroobigavestivaali ja sääl teimi seto kargust,» seletäs tä. «Kõigilõ väega miildü ja saimi tõsõ kotussõ. Mõtli, et või-olla naatas vilistämä, a tuu asõmal plaksutõdi üten.»
   
  Mis om seo rõibõ mu hengeh?
  Olõ taa ma esi
  vai saa-i tõistmuudu?
  A vahest omgi hää
  olla üts' ull' ja väigokõnõ
  nigu ritsik hainakõrrõl
  ega tiidä koh lõpõs hainakõrs ja koh algas elo
  Ja lihtsähe olla kiäki
  armõdu tsirgupoig pesäh
  tsillokõnõ uitja mõtsatiil
  Ja kullõlda mustlasromanssi
  ni valada valusit pisarit
  Ja unista ja luuta
  õt üts'päiv kasusõ mul tsiiva
  ja ma lää är

  ***

  Pääväkest ma näie eelä:
  säläh oll' täl valgõst
  valgõmb hamõ
  jalah joonilidsõ kaadsa
  hiussõ pääh ku mättäkene
  nägo nigu Rooma keisreil
  silmä lainatu täl
  pümmelt üült
  pilk oll' tsirbist terävämb
  saisõ tä ku Peko esi
  mõtõ kõgõst korgõmbal
  Liig pall'o paist tuu pääväkene
  hellit' mino unõlmida
  aiõ ulli illo unõlõma
  pääväkestä püüdlemä
  A är hajosi tuu
  pääväkene
  kattõ mu ts'urakõnõ
  Paistu viil kõrd pääväkene
  kuivada mu silmävesi
  Tulõ pilvelt maa pääle
  tulõ näio mano ts'ura

  ***

  Täämbä tahtsõ kirotada punki
  olli joba peris vihal
  a saa-s sisse õigõt vunki
  ni sõrm' oll' verilihal

  Mõtli vällä pall'o riime
  olli kimmäs – üts' iks sobis!
  Kirodi sõs:
  siin me - viimne
  tuju läts' är hoobis

  Las nüüd rüük' sõs Tammõ Villu
  kullõmisõst saa ma mõnnu
  punk' om iks mu
  ajusoppõn
  a olõ-i lihtsält sõnnu

  Kesoneni Helena
   
    
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Võtsõ tiku ja pandsõ jõõ palama!

  Räpinält peri merebioloogi Tensoni Jüri mälestüs Vinne ao lõpust (ETV «Mõtõlus»)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!