Nummõr' 248
Vahtsõaastakuu 10. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kas külmäs kah lätt?
 • Uudissõ
   
 • Põlvan oll’ suur lõõtsapäiv
 •  
 • Ilvesse Aapo Ungari eurolaulul
 • Elo
   
 • Kandlõtegemise lust
 •  
 • Kultuuripärl Vahtsõliinast
 •  
 • Perimüskultuurilaagrin
 • Märgotus
   
 • Hainsoo Meelis: liina tagasi ei taha külh inämb minnä!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Kirä
  Vana pilt kõnõlõs
  Perämäne külg
   
   
  Kandlõtegemise lust
   
  Peedossaarõ Kaisa
    
   
  Soonõ Mihkli oppas kandlõtegemist Kottise Jürgenile ja timä imäle Valentinalõ. 
    
  Kandlõmängjit tulõ himoga mano ja ka noid, kiä tahtva esi hindäle kandlõ tetä, om nii hulga, et meistri ei jõvva kõiki opada.

  Vahtsõ aasta edimädsel tüünädälil oll’ Rõugõ koolitarõn kandlõ tegemise oppus-laagri. Viie pääväga pidi ütest puutüküst üsäkannõl valmis saama. Kandlõ tegijide seltskund oll’ kirriv – vana ja noorõ, mehe ja naasõ.

  Kandlõoppusõ kotussõ saiva kipõlt täüs. «Egä kõrd tulõ iks pall’o ussõ taadõ jättä,» selet’ kandlõmeistri Soonõ Mihkli (31) Kärgulast.

  Mihkli om esi kandlit tennü joba katõsa aastat. «Viimädse viis aastat olõ tüü peräst seod tennü. Algusõn oll’ kandlõ tegemine kirg ja hobi,» selet’ tä.

  2011. aastal möi tä umbõs 35 kannõld. Hinna jäivä 125-200 euro kanti.

  Säändsin laagrin oppaman kävvü om Mihklil katõ aasta pääle neläs kõrd. Kandlõtegijä tulõvik paistus rõõmsa ja tüüd täüs. «Kannõl võeti jo kooli riikligu programmi sisse. Telmiisi tulõ iks hulga. Ja ku koolin opatas, sis vast mõnõl tulõ huvi ja ost hindäle kodo kah, et tulõvikun mängi,» luutsõ Mihkli.

  Surva Hillar (52) Põlvast tull’ kannõld tegemä päält Vigala Sassi raamadu «Estide (tšuudide) hingestatud ilm» lugõmist. «Sääl oll’ põnõvalõ kirotõt kandlõst ja timä väest,» jutust’ Hillar. Timä meelest olõ-i kandlõtegemine rassõ, õnnõ tahtmisväke ja pikkä miilt piät pall’o olõma.

  Silgu Paul (69) Võrolt esi kannõld ei mängi. «Mul om koton pall’o pille, a seo pill oll’ viil puudus,» selet’ vanaherrä, kandlõtegemise laagri kõrraldaja Udrasõ Milja esä.

  Kottise Jürgen (8) Võrolt imä Valentinaga teivä katõ pääle ütte pilli. «Ma mängi Võro luuvuskoolin kannõld tõist aastat,» jutust’ Jürgen.

  Imä Valentina tahtsõ iks poiga avita, kuigi tiidse, et ei või. «Tahassi, et tä näesi, et olõ-i kerge esi säänest asja tetä. Kuun teemi iks rassõmbit asjo. Hää om, et pojal hindäl huvi as’a vasta om,» kitt’ Valentina.

  Kandlõtegemise oppusõ kõrraldaja Udrasõ Milja ütel’, et laagri saigi tettüs selle, et timä opilasõ saanu hindäle uma pilli, millega koton kah mängi. Viimäte oll’ täl 17 opilast.

  Kandlõtegemise laagri kõrraldamist tugi kohaliku umaalgatusõ programm.
   
  Haanin saa oppi kannõld ja lõõtsa mängmä

  Haani rahvamajan saa oppi kandlõmängmist 12. ja 26. 01. õdagu. Oppus nakkas pääle kell 18. Oodõdu omma nii suurõ ku väiku pillimängosõbra.

  Lõõtsa mängmä saa oppi 14. ja 28.01. Oppus nakkas pääle kell 10. Oppas Noormaa Tarmo. Naatas peris algusõst pääle, opilasõ vannus olõ-i tähtsä.

  Huvilidsõ võissi hindäst ette teedä anda ivirausi@gmail.com vai kõlista tel 5305 4164.

  UL
   
    
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin