Nummõr' 246
Joulukuu 13. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tagamõtsa elo ETVn
 • Uudissõ
   
 • Sudak-purak Tamulast
 •  
 • Bussikoda tetti valmis ilma rahalda
 •  
 • Tervüseviaga inemiisi karjääripäiv
 •  
 • Tabõli avitasõ umma kiilt oppi
 • Elo
   
 • Võidu tõi elon tõnõ kirätüü
 •  
 • Vana jouluehe
 • Juhtkiri
  Jutuvõistlus
  Ruitlasõ jutt
  Vana pilt kõnõlõs
  Perämäne külg
   
  Kepniku perre pildi
   
      
   
   
      
  Om advendiaig. Kas lumõga vai lumõlda – tuu om küsümüs. Ka vanastõ oll’ taa hädä olõman ja üts Võromaa fotopere ai as’a kõrda kah: stuudiohe tetti ilolinõ jouluao-sain kerigu ja joulusaaniga.

  Inemiisi murõ oll’ hinnäst pildi pääle är mahuta ja ilosa talvõpildi sai sugulaisilõ saata ka lumõvaesõl aol.

  Autoris oll’ Võro piltnige perekund Kepnik. Perrepää Aleksandri sai toimõ kipõpildiaparaadi tegemisega (komplekt om ka Võromaa muusõumin alalõ): seo mõistsõ kolmõ minodiga pildi valmis tetä.

  Nii om Võromaa muusõumin Võro liinavalitsusõ 1930. aastal Kepniku Aleksandrilõ ant luba, minka tä võisõ liina puiõstikun (parhillatsõn Kreutzwaldi pargin) suvõl kipõpildiaparaadiga pilti tetä.

  Võro liina jaos sai kuulsambas timä naanõ Kepniku Ida.

  Täl sai 1938. aasta suvõl Roosisaarõl tüüd teten käe mustas. Tä läts’ purdõ pääle kässi mõskma ja kaot’ uma abielosõrmussõ är.

  Ida naas’ tuud otsma ja löüdse Tamula noorõmba kiviao asulakotusõ, midä tull’ õkva uurma ka vanno asjo välläkaibja Inreko Richard.

  Tõõsõ pildi pääl omgi kuralt edimäne Inreko Richard ja kolmas Kepniku Ida.

  Ida oll’ opnu pildistäjä. 20. lehekuul 1936. a lõpõt’ tä Valgan tüüstüsammõdi fotograafia osakunna ja sai ammõditunnistusõ, miä and’ võimalusõ ka muial Eestin pilte tetä. Nii om muusõumin Tarto Ülikooli valitsusõ tunnistus 10. vahtsõaastakuust 1939, minka lubati Kepniku Idal Tarto Ülikooli maa pääl pilti tetä (piirkund Inglisillast Kuradisillani Toomõmäel) säändside nõudmiisiga:

  Pildistämisel ei olõ I. Kepnikul õigust takista pääväpildiliidsi ülesvõttidõ tegemist timäle lubatun rajoonin ekskursioonõl, amatöörel ega kõigil noil inemiisil, kinkal sääl ülesvõttit teten olõ-i äriliidsi tsihte.

  Pääle tuu ei olõ lua umanikul õigust üles panda dekoratsioonõ ega muid värke ni ei tohe tsurki platsi pääl olõvit pinke, murro ega muud kraami.

  Kepniku Aleksandrilõ anti luba kipõpildistämise aparaadiga pääväpilte tetä nii ütsikist inemiisist ku ka inemiisi puntõst õnnõ Toomõmäel Baeri avvosamba man ja tuujaos umast kotost sinnä ja tagasi üten kanda pääväpildistämise aparaati. Tuu tähendäs, et Kepnigu võti pia terve Toomõmäe är.

  Kuigi Kepniku Aleksandri ja Ida pilte om Võromaa muusõumin peris pall’o, om meil õks veidü teedüst piltnige hindä elo kotsilõ (ei olõ midägi mano saad ka Eesti fotomuusõumist).

  Tuuperäst oodamigi lugõjidõ api seo mulgu täütmise man. Teedüst pallõmi saata kas Võromaa muusõummi vai Uma Lehe toimõndustõ.


  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin