Nummõr' 243
Märdikuu 1. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõtsavelli ümbrematminõ
 • Uudissõ
   
 • Tulõkil om näütüs savvusannust ja savvusannapäiv
 •  
 • Võigõluisi täüs võro keele nätäl
 • Märgotus
   
 • Uma keele mõistminõ rahvaloendusõl kirja!
 •  
 • Preedeni Ulla: ku sul omma hää mälestüse, tahat kodopaika tagasi
 • Elo
   
 • Simunapäävä laat Lindoran
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Jutuvõistlus
  Vana pilt kõnõlõs
  Aholämmi
   
  Käü Uma Lehe 2011. aasta suur jutuvõistlus!
   
    
   
  Koha Priidu tsehkendüs 
    
  Uma Leht om vällä kuulutanu periselt juhtunuidõ juttõ võistlusõ. Oodami ka seokõrd hulga põnõvit, lustiliidsi ja ummamuudu lukõ.

  Inne ku võistlusõlõ juttõ saatma nakkati, pallõsi hoolõga läbi lukõ võistlusjuttõ saatmisõ oppus.

  Võistlusõlõ oodami kolmõ sorti juttõ:

  1. Periselt juhtunu nal’akas lugu

  Või kirota juttõ nal’aliisist johtumiisist hindä perren, tutvidõ-sõpruga juhtunuist as’ust, külä pääl ette tulnuist vipõruisist, kala- ja jahimehe­nall’u, bussin, tohtri man ja muial kuultuisi ummamuudu jutuajamiisi jne. Lugu, miä kirja pandas, piäsi olõma periselt juhtunu kas kirotaja hindä vai mõnõ timäle tutva inemisega vai olõma päält nättü.

  Anõkduutõ ja lavva takan vällä mõtõlduisi juttõ pallõsi mitte saata!

  2. Periselt juhtunu tõsinõ, piaaigu uskmalda lugu

  Egäl inemisel om elon ette tulnu vähämbält üts sääne lugu, miä jääs elos aos miilde. Tuu või olla kurblinõ, oppusõga, saatuslik vai muido esimuudu lugu, millest uman tutvustsõõrin pikkä aigu kõnõldas. Lugu, midä om rassõ vällä märki, a kae, ummõhtõ om periselt juhtunu. Seo lugu piässi olõma juhtunu esihindä vai lähembide inemiisiga.

  3. Piimäpukilugu

  Esieräline juhtuminõ vai muu lugu, kon om mängun piimäpukk. Kõgõ parõmbalõ piimäpukijutulõ pand eräle preemiä vällä Eesti kirändüsmuusõum!

  Kuis juttõ saata

  Egä inemine või saata nii pall’o juttõ, ku taht. NB! Jutt ei või olla inne mõnõn tõsõn lehen vai raamatun är trükit.

  Egä jutt võisi olla kas eräle fail (ku saadõtas e-kiräga) vai kirotõt eräle paprõ pääle.

  NB! Ku pään om hää jutt, a saa-i vai mõista-i taad kirja panda, sis kõlista tel 782 2221 vai 5660 6494.

  Egän jutun piäsi kimmähe olõma kirän säändse as’a: päälkiri, mis aastal (ku ei mälehtä täpsele, sõs umbõs) lugu juhtu, täpsä kotussõnimi, kon lugu juhtu, jutu tegeläisi õigõ nime.

  (Ärke pankõ tegeläisile nimes Juuli-Maali, Mihkli-Manni, Juku vms! Ku tahati, et lehen olnu teil vai ti juttõ tegeläisil tõnõ (vällämõtõld) nimi, kirotagõ tuu eräle luu lõppu mano!)

  Egä jutu (!) mano kirotagõ kimmähe uma nimi, aadrõs ja telehvoninummõr! Ku om kimmäs avvohinnasuuv, kirotagõ tuu kah.Tõsitsit ja nal’aliidsi juttõ hindas hindamiskogo eräle.

  Oodami juttõ 18. märdi­kuu pääväni (18.11.2011). Jutu saatkõ: info@umaleht.ee vai Uma Leht, Tartu 48, 65609 Võro liin. Tunnissõna: jutuvõistlus.

  Kõgõ parõmba nal’aluu, kõgõ parõmba tõsidsõ luu ja kõgõ parõmba piimäpukiluu autor saava rahapreemiä.

  Lisas omma parõmbilõ kirotajilõ avvohinnas Uma Lehe hammõ, võrokeelidse raamadu, lasõrtsõõri, kaseti ja vana Võromaa sainakaardi. Parõmba jutu trükümi är 2012. aastaga joosul.

  Noidõ kirotaja saava honorarri kah.

  Egä jutuvõistlusõlõ kirotaja saa avvohinnas «Võro-Seto tähtraamadu 2012». Kõik kirotaja omma oodõdu Uma Lehe jutuvõistlusõ pitto 2.12.2011!


  Uma Lehe toimõndus


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin