Nummõr' 242
Rehekuu 17. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tsia teivä talorahvamuusõumin pättüst
 • Uudissõ
   
 • Hoolõkodon kotussit om, a vanakõsõ tahtva iks koton ellä
 •  
 • Tulõ Lindora laat
 •  
 • Lodi olõs piaaigu Võõpso vangi jäänü
 •  
 • Uma Lehe 2011. aasta suur jutuvõistlus!
 • Märgotus
   
 • Kelbä Heiki: kultuuriraha tulõ suuri liinu käest maalõ ümbre jaka!
 • Elo
   
 • Päiv Korneti kivve, mäki ja järviga
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
   
  Uma Lehe 2011. aasta suur jutuvõistlus!
   
   
  Uma Leht kuulutas vällä joba katsanda periselt juhtunuidõ juttõ võistlusõ. Oodami ka seokõrd hulga põnõvit, lustiliidsi ja ummamuudu lukõ.

  Inne ku võistlusõlõ juttõ saatma nakkati, pallõsi hoolõga läbi lukõ võistlusjuttõ saatmisõ oppus:

  Võistlusõlõ oodami kolmõ sorti juttõ:

  1. Periselt juhtunu nal’akas lugu

  Või kirota juttõ nal’aliisist johtumiisist hindä perren, tutvidõ-sõpruga juhtunuist as’ust, külä pääl ette tulnuist vipõruisist, kala- ja jahimehenall’u, bussin, tohtri man ja muial kuultuisi ummamuudu jutuajamiisi jne. Lugu, miä kirja pandas, piäsi olõma periselt juhtunu kas kirotaja hindä vai mõnõ timäle tutva inemisega vai olõma päält nättü. Anõkduutõ ja lavva takan vällä mõtõlduisi juttõ pallõsi mitte saata!

  2. Periselt juhtunu tõsinõ, piaaigu uskmalda lugu

  Egäl inemisel om elon ette tulnu vähämbält üts sääne lugu, miä jääs elos aos miilde. Tuu või olla kurblinõ, oppusõga, saatuslik vai muido esimuudu lugu, millest uman tutvustsõõrin pikkä aigu kõnõldas. Lugu, midä om rassõ vällä märki, a kae, ummõhtõ om periselt juhtunu. Seo lugu piässi olõma juhtunu esihindä vai lähembide inemiisiga.

  3. Piimäpukilugu

  Esieräline juhtuminõ vai muu lugu, kon om mängun piimäpukk. Kõgõ parõmbalõ piimäpukijutulõ pand eräle preemiä vällä Eesti kirändüsmuusõum!

  Kuis juttõ saata

  Egä inemine või saata nii pall’o juttõ, ku taht. NB! Jutt ei või olla inne mõnõn tõsõn lehen vai raamatun är trükit.

  Egä jutt võisi olla kas eräle fail (ku saadõtas e-kiräga) vai kirotõt eräle paprõ pääle.

  NB! Ku pään om hää jutt, a saa-i vai mõista-i taad kirja panda, sis kõlista tel 782 2221 vai 5660 6494.

  Egän jutun piäsi kimmähe olõma kirän säändse as’a: päälkiri, mis aastal (ku ei mälehtä täpsele, sõs umbõs) lugu juhtu, täpsä kotussõnimi, kon lugu juhtu, jutu tegeläisi õigõ nime.

  (Ärke pankõ tegeläisile nimes Juuli-Maali, Mihkli-Manni, Juku vms! Ku tahati, et lehen olnu teil vai ti juttõ tegeläisil tõnõ (vällämõtõld) nimi, kirotagõ tuu eräle luu lõppu mano!)

  Egä jutu (!) mano kirotagõ kimmähe uma nimi, aadrõs ja telehvoninummõr! Ku om kimmäs avvohinnasuuv, kirotagõ tuu kah.Tõsitsit ja nal’aliidsi juttõ hindas hindamiskogo eräle.

  Oodami juttõ 18. märdikuu pääväni (18.11.2011). Jutu saatkõ: info@umaleht.ee vai Uma Leht, Tartu 48, 65609 Võro liin. Tunnissõna: jutuvõistlus.

  Kõgõ parõmba nal’aluu, kõgõ parõmba tõsidsõ luu ja kõgõ parõmba piimäpukiluu autor saava raha-preemiä.

  Lisas omma parõmbilõ kirotajilõ avvohinnas Uma Lehe hammõ, võrokeelidse raamadu, lasõrtsõõri, kaseti ja vana Võromaa sainakaardi. Parõmba jutu trükümi är 2012. aastaga joosul. Noidõ kirotaja saava honorarri kah.

  Egä jutuvõistlusõlõ kirotaja saa avvohinnas «Võro-Seto tähtraamadu 2012». Kõik kirotaja omma oodõdu Uma Lehe jutuvõistlusõ pitto 2.12.2011!


  Uma Lehe toimõndus

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin