Nummõr' 246
Joulukuu 13. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tagamõtsa elo ETVn
 • Uudissõ
   
 • Sudak-purak Tamulast
 •  
 • Bussikoda tetti valmis ilma rahalda
 •  
 • Tervüseviaga inemiisi karjääripäiv
 •  
 • Tabõli avitasõ umma kiilt oppi
 • Elo
   
 • Võidu tõi elon tõnõ kirätüü
 •  
 • Vana jouluehe
 • Juhtkiri
  Jutuvõistlus
  Ruitlasõ jutt
  Vana pilt kõnõlõs
  Perämäne külg
   
  Tagamõtsa elo ETVn
   
  RAHMANI JAN
   
      
   
   
  Tagamõtsa Tarmol (kural) postimehe Contraga juttu jakkus Kaspar-Oskar ja Hedy mölläse puutri-ilman 
      
  26. jõulukuu pääväl kell 21.25 näütäs ETV üte Võromaa taloperre tegemiisi. Tuu om plaanin olõva edimädse võrokeelidse teleseriaali «Tagamõtsa» näüdüs-osa.

  Hindäette hengäs külä,
  iin om mõts ja takan mõts.
  Mõnõst korsnast tossu tulõ,
  mõni satas maaha – müts...


  Võromaal Tagamõtsa külän Tagamõtsa talon eläs perekund Tagamõts. Pereesä Tarmo om põllumiis, a päält tuu ka küläelo vidäjä. Ku koskil om määnegi hädä vai õnnõtus juhtunu, om Tarmo tuu, kiä kõrraga telefonikõnnõ saa ja appi kihutas.

  Pereimä Maive ammõtis om vanno inemiisi avitaminõ. Tä om, ku piinü nimega üteldä, avahooldaja. Tuud ammõtit pidä Maive pernaasõammõdi ja latsi hoitmisõ kõrvalt. Kats-kolm kõrda nädälin sõit tä uma vahtsõ eelektriautoga api uutva vanainemise läbi, avitas kraami, tuu poodist süvvä ja ahokütmises puid tarrõ.

  Viil omma perren neli last ja vanavanõmba, egälütel uma viguri ja tegemise. Ja muidogi omma Tagamõtsa ilman tähtsä külälise. Egäpääväne küläline om talon näütüses postimiis Contra, a inämbüs küläliisi tulõ iks uutmalda.


  Mi ei tiiä tuud,
  kiä tulõ,
  ammuki viil tuud,
  kiä lätt. Mõnõ as’a Tagamõtsa
  targu hindä teedä jätt.


  Tagamõtsa. Tõnõ joulupühä

  ETVn 26.12.2011 kell 21.25
  (õkva pääle «Aktuaalset kaamerat»)
  Re˛issöör-lavastaja:
  Kordemetsa Gerda
  Stsenaarium: Rahmani Jan, Contra
  Muusika: Ilvesse Aapo

  Tugõja: ERR, «Vana Võromaa kultuuriprogramm»

   
  Võrumaal om vähämbält 10 Tagamõtsa tallu
   
   
  Tagamõts om Võrumaal tähendänü külä vai talu tagamaid. 19. aastasaa talukaartõ pääl om hariligult hahk põlidsõ nurmõmaa värv ja roosanõ näütäs kehvembät maakatõgooriat – mõtsmaad. Mõtsmaa ja palgimõts omma kats esi asja. Mõtsmaa pääl tetti varõmb sõõrdu: lasti 20 aastakka võsu kassu, uheti tuu sõs maaha, tõsõ keväjä palutõdi üle ja külveti tuha sisse. 19. aastasaal naati mõtsmaa pääl agaralõ linnu kasvatama ja võssu sinnä inämb tulõ es. Mõnõ mõtsmaa tükü pääle jäteti mõts tarbõpuus kasuma, tuud kutsuti talust tallu, küläst küllä üte nimega: Kasumõts.

  Tagamõts oll’ egäl ütismaaga küläl ja egäl pikõrgudsõ maaga talul. Sakõstõ ehitedi sinnä vele vai üte latsõ jaos kah talukotus vällä ja mõnikõrd sai tuu talu nimes Tagamõtsa. Võrumaal om vähämbält kümme Tagamõtsa tallu. Ku talu sai, naati ka eläjit pidämä, ümbre elämise maad sitaga väetämä ja aastasatu tuhaga parandõdust mõtsmaast sai paarikümne aastaga peris sündsä põllumaa.

  Niimuudu om ammutsõl aol tegünü ka peris külli. Suurõ Varstu külä ümbre oll’ mõtsmaa.

  Üten veeren löüti, et vili kasus sõõru pääl ka kolmas, neläs ja viies aastak peris sündsähe.

  Mõnõ asuti hinnäst sinnä elämä ja tuust sai Mõtstaga – külä tõsõlpuul mõtsmaad. Sääl, kon maa nii hää es olõ, oll’ iks edesi mõts, mis tuust, et tuu 19. aastasaal peris lakõs tetti. Mõtsmaa pääle tegünüid tarri naati Varstun kutsma Mõtsaküläs. Mõtsakülä tarõkõsõ omma inämbäste kaonu, a Mõtstaga külä kao ei kohegi. Ka Tagamõtsa talun om seo ilma aigu parõmb eläjit pitä ja ummasuudu toimõnda ku vanan külän, kon kar’amaa om kavvõn ja talutüü puhkama tulnuid naabriid sekäs.


  Saarõ Evar, kotussõnimmi uurja

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin