Nummõr' 233
Piimakuu 14. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Muusõum näütäs ja oppas
 • Uudissõ
   
 • Võrokõsõ ja seto aroti ütitselt uma keele asju
 •  
 • Jaani-puulpääväs Sarru!
 •  
 • Võrokeelidse kirändüse puut Internetin
 • Märgotus
   
 • Kitsõpidämise kittüses
 •  
 • Kiudutaminõ 1941: Onoperi perre lugu
 • Elo
   
 • Krutskilinõ kanamiis
 •  
 • Huvilidsõ saava hinnäst sannuta, umanigu umma sanna näüdädä
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Huvilidsõ saava hinnäst sannuta, umanigu umma sanna näüdädä
   
  Rahmani Jan
    
   
  Savvusann Pääväkese külän. 
    
  Suvõ lõpupoolõ, põimukuu perämädsel puulpääväl (27.08.) plaanitas tetä sääne päiv, kos üle vana Võromaa omma kütedü savvusanna ja huvilidsõ saava hinnäst sannuta. Et päiv kõrda lännü, tuujaos otsitas sannaumanikkõ, kiä olõs valmis küläliisile sanna kütmä.

  «Olnu hää, ku egän vana Võromaa kihlkunnan olnu mõni sann, miä om tuul pääväl küläliisi jaos valla tettü,» ütles Eichenbaumi Külli savvusanna kuuntüükogost.

  Savvusanna kuuntüükogos nimmas hinnäst tsõõr inemiisi, kiä omma süämeas’as võtnu savvusanna ja Võromaa sannakombidõ laemba tutvastegemise.

  Mõni sannaumanik om joba ütelnü, et om tuu päiv valmis küläliisile sanna kütmä. Üts sääne om Toropi Piitre Mõnistõst.

  «Taad suidsusannavärki puhutas üles, tetäs säändsit muudsampi sannu, kos om elektrivalgus ja dušinukk. A ma tahtnu näüdädä iks peris ehtsät sanna,» seletäs Torop. Piitre sann om ehitet minevä aastasaa alostusõn, hulk palkõ om täämbädses vällä vahetõt, a sann aja uma as’a ilostõ är. Piitre tahtki näüdädä, et sanna ehitämises ei olõ vaia tiid ku pall’o rahha kuluta, et või ka peris vana sanna kõrda saia.

  Päävä kõrraldaja Laube Kadri seletäs, et taa päävä man om tähtsä ütentegemise rõõm. Nigu vigurimehe ütlese: sanna ei mintä vihaga, a rõõmuga. Kuigi jah, sanna võetas iks viht kah üten...

  Sannanätäl Haanimaal

  A Haanimaal peetäs tulõva kuu lõpun savvusanna nädälit.

  23.-30. hainakuul saava perimüse- ja sannakultuuri huvilidsõ perre ja sõpruskunna minnä mõnõ sanna ja sannaumaniguga tutvust sobitama. Sannapäävä omma puulpäivilde, 23. ja 30. hainakuul.

  A päält sannapäivi om nädäli kavan ka mitmit koolituisi ja kontsõrtõ. Nätä saa sannafilme, omma savvusanna tüütarõ ja opitas sannan lihha suidsutama.

  Tuuperäst om Haanimaa sannanädäli kõrd tõistmuudu ku põimukuu lõpun tulõval vana Võromaa savvusannapääväl. Sannaliisi päses Haanimaa sannanädälile jao peräst. Kiä kirjapandmisõga ildas jääs, või sannast ilma jäiä. Ja rahakoti tuulutamisõst kah ei päse.

  Teedüst naidõ mõlõmbidõ, nii Võromaa sannapäävä ku Haanimaa sannanädäli kotsilõ saa Internetist www.savvusann.ee.
   
  Tii uma savvusann vallalõ!

  Otsimi savvusannu umanikkõ, kiä tahas 27.08. uma sanna vallalõ tetä, mi sannakommõt ka noilõ näüdädä, kinkal hindäl savvusanna olõ-i.

  Tuujaos, et hindä mano talgo- ja sannaliidsi kutsu, om vaia savvusanna, küläliisile veidü tüüd ja aigu uma perre sannakombit tutvas tetä. Sanna pakja saa hindäle abis inemise, kiä avitas küläliisi vasta võtta ja laembalt vana Võromaa savvusannu kombõga tutvambas saia.

  Päiv nakkas kell 14 talossidõga tuu sanna man, kon perän sanna saa. Samal aol pandas sann küttümä ja külälise saava kaia, kuimuudu savvusanna kütmine käü. Ku sann valmis ja tüü tettü, mindäs üten pererahvaga sanna. Kiäki uma piät sannan olõma tuujaos, et kõnõlda, kuimuudu sannan käüdäs, kuimuudu lõunõt hiidetäs, mõstas ja vihutas.

  Sannapääväl jäetäs raha kodo – pererahvas kütt sanna, sannalisõ tegevä veidü tüüd ja võtva uma moonakoti üten. Võromaa vana tava om tuu, et sanna küsüjäle ei keeldä, ku sann kütet om.

  Hindä savvusannast ja tahtmisõst vallalidsi savvusannu pääväl üten lüvvä anna teedä päävä kõrraldajalõ Laube Kadrilõ (tel 511 7348, kadri@lootspill.ee) ildampa seo kuu lõpus.

  Lähemb teedüs: www.savvusann.ee
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin