Nummõr' 233
Piimakuu 14. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Muusõum näütäs ja oppas
 • Uudissõ
   
 • Võrokõsõ ja seto aroti ütitselt uma keele asju
 •  
 • Jaani-puulpääväs Sarru!
 •  
 • Võrokeelidse kirändüse puut Internetin
 • Märgotus
   
 • Kitsõpidämise kittüses
 •  
 • Kiudutaminõ 1941: Onoperi perre lugu
 • Elo
   
 • Krutskilinõ kanamiis
 •  
 • Huvilidsõ saava hinnäst sannuta, umanigu umma sanna näüdädä
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Võrokõsõ ja seto aroti ütitselt uma keele asju
   
  Rahmani Jan
    
   
  Pildi pääl ederian tunnõdu seto Hao Paul ja Sarvõ Õiõ. Säändsit keelepäivi plaanitas naada tegemä kõrd aastan, et kaia tagasi ja säädi vahtsit tsihte. 
    
  Minevä riidi tulli Piusa ürgoro puhkõmajja kokko võro ja seto keeleasju ajaja. Keelepääväl oll’ kolm teemat: keele kõnõlõminõ, keele ilo ja keele kirotaminõ. Kokko käve keelepääväl päält 30 inemise.

  «Ku kaia võro ja seto keele kõnõlõjidõ arvu, sis pellädä om, et ku midägi ei muutu, sis paarikümne aastõ peräst om kõnõlõjid kõrdu veidemb,» selet’ keelepääväl kõnõldut valla Võro instituudi direktri Kuuba Rainer.

  Kuuba jutu perrä avitasõ keele püsümisele üten sisemäne uhkus, hindätiidmine ja tahtminõ vällä näüdädä, kost sa peri olõt.

  «Ega tuu kõnõlõmisõ man muud variantsi ei olõ, ku piät olõma tahtminõ kõnõlda. Tahtminõ tulõ sis, ku tuu and uhkõt tunnõt. Eesti kiilt peetäs väega tähtsäs: mi olõ tsillokõsõ ja mi kõnõlõ umma kiilt! A võrokõisi ja setosid om viil veidemb, mi olõ üts osa eestläisist Eestimaa pääl. Ja tegeligult seod kiilt om viil uhkõmb kõnõlda!» oll’ Kuuba Rainer kimmäs.

  Keelepääväl löüti, et keele püsümises piäs inämb oppama taad kiilt latsilõ ja härgütämä nuuri vanavanõmbit inämb kõnõlõma. Om hulga säändsit keskiäliidsi, kiä mõistva häste võro vai seto kiilt, a ei kõnõlõ. Nimä saanu taa keele umilõ latsõlatsilõ selges opada, ku nä hinnäst kõnõlõma har’otanu.

  Kõgõ inämb vaiõlust oll’ keelepääväl uma keele kirjapandmisõ kotsilõ. «Põra mi ei olõ valmi kokko lepmä ütte ütist kiräviisi,» võtt’ Kuuba tuu vaiõlusõ kokko.

  Keelepäävä kõrraldi Võro instituut, Seto instituut, Võro selts VKKF ja Setomaa valdu liit. Keelepääväl kirjapantuidõ mõttidõga rehkendäse kõrraldaja ummi tegemiisi ja tsihte säädmise man.
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin